SFS 2018:1393 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2018-1393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 a, 2 b och 15 §§ sparbanks-
lagen (1987:619)3 ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 a §
4 Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar förslag till stäm-
mobeslut om likvidation enligt 1 §, ska styrelsen underrätta Riksgäldskon-
toret och Finansinspektionen om förslaget.

Om sparbanken är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom

sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar
styrelsen att sparbanken ska försättas i resolution, får kallelse till en spar-
banksstämma där frågan om likvidation ska prövas inte utfärdas.

2 b §5 Bolagsverket ska underrätta Riksgäldskontoret om en ansökan om
tvångslikvidation enligt 2 § kommer in till verket. Bolagsverket ska också
underrätta Finansinspektionen om ansökan gjorts av sparbankens styrelse,
styrelseledamot eller huvudman.

Bolagsverket får inte besluta om likvidation, om Riksgäldskontoret inom

sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse har med-
delat att sparbanken är försatt eller ska försättas i resolution.

15 § Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott, ska
detta, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, användas för allmännyttiga
eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut ska under-
ställas Finansinspektionen, som ska se till att överskottet används i enlighet
med vad sparbanksstämman beslutat.

Om en sparbank i samband med likvidation överlåter sin rörelse till en

annan sparbank, ska överskottet trots vad som sägs i första stycket gå till den
andra sparbanken. Om överlåtelsen sker till ett bankaktiebolag som tidigare
övertagit en sparbanks rörelse i samband med ombildning enligt 8 kap., ska
överskottet, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, gå till en stiftelse som
har uppkommit vid en sådan ombildning.

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av

en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring

av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 1996:1005.

4 Senaste lydelse 2015:1021.

5 Senaste lydelse 2015:1021.

SFS

2018:1393

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1393

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.