SFS 1993:27 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 1993:27 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
SFS 1993_27 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:27

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

Utkom från trycket
den 26 januari 1993

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § spar-

bankslagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §2 När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det
anmälas av den överlåtande sparbanken för registrering. Om detta inte har
skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om Finansinspek-
tionen genom lagakraft vunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller

vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt kon-

kurrenslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekono-
miskt samarbetsområde (EES) eller om prövning av fusionen pågår enligt
någon av dessa lagar.

8 kap.

5 §3 Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans beslut enligt

1 § första stycket anmäla beslutet till Finansinspektionen för registrering.

1

Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU 17, rskr. 1992/93: 144

2

Senaste lydelse 1992: 1614.

3

Senaste lydelse 1992:1614.

56

background image

SFS 1993:27

Frågan om ombildning har fallit om anmälan inte gjorts inom föreskriven
tid eller om Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om ombildningen har förbjudits enligt kon-

kurrenslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekono-
miskt samarbetsområde (EES) eller om prövning av ombildningen pågår
enligt någon av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand
(Finansdepartementet)

57

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.