SFS 1994:1948 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1994_1948 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1948
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 § sparbankslagen

(1987:619) skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §2 En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,

2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte

Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger det-

ta, eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfull-

mäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något
annat bankaktiebolag än Sparbanken Sverige AB eller i en föreningsbank
eller inom landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142.

2

Senaste lydelse 1992:1614.

6781

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.