SFS 1994:2009 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1994_2009 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2009
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1, 3 och 4 §§ sparbanks-

lagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §2 Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks verksamhet, får

sparbanksstämman besluta att bilda en garantifond genom bidrag av hu-
vudmän eller andra.

För att vara bindande skall teckning av bidrag till garantifonden ske på

en teckningslista. På denna skall anges om ränta skall utgå och i så fall hur
den skall beräknas. Vidare skall avskrifter av sparbankens senaste balans-
räkning och revisorernas yttrande över denna fogas till teckningslistan.

Garantifonden får återbetalas endast om det kan ske med hänsyn till

bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen (1994:2004) om kapitaltäck-
ning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. I

1

Prop. 1994/95: 50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv 92/

30/EEG(EGTnrL 110, 28.4.1992, s. 52), 92/121/EEG (EGT nr L 29, 5.2.1993, s. 1),
93/6/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1).
2

Senaste lydelse 1989:1088.

6880

background image

övrigt skall beträffande återbetalningen gälla vad som bestämts vid garan-
tifondens bildande.

3 §3 Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av grundfonden
eller del därav, får sådan återbäring inte ske om inte reservfonden uppgår
till belopp som motsvarar tio gånger grundfonden. Inte heller får återbä-

ring ske, så länge garantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om
sparbanken till följd av återbäringen inte skulle kunna uppfylla kravet på
kapitaltäckning enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

4 §4 Utfäst ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte betalas
ut, om till följd av detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till att få upp
grundfonden eller garantifonden till det i 2 § första stycket angivna belop-
pet. Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, om genom utbe-
talningen en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att sparbanken

inte skulle kunna uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag. Grundfondsräntan skall inte i något fall betalas ut
om till följd av detta förlust skulle uppkomma.

SFS 1994:2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1989:1088.

4

Senaste lydelse 1989:1088.

6881

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.