SFS 1995:1562 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1995_1562 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3028

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

SFS 1995:1562
Utkom från trycket
den 29 december 1995

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 17 § och 6 kap. 11 §

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 § En sparbank är moderföretag och en annan juridisk person är
dotterföretag, om sparbanken

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i

den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

background image

3029

SFS 1995:1562

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvaran-
de ledningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam

utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den

juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bo-

lagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett an-

nat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med
ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i

den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvaran-
de ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på

grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i
dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförliga stadgar har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är
även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

3 § I de fall som avses i 2 § första stycket 1-3 och andra stycket skall

sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för
en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den
personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de ak-

tier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av
dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den
som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags

räkning.

2 kap.

2 §2 Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank
bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall
bestämmas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den
planerade rörelsen. Grundfonden skall betalas med pengar.

Sparbanken skall när rörelsen påbörjas ha fonder som vid tidpunkten för

beslut om oktroj motsvarar minst en miljon ecu. I 5 kap. 4 § 4 lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns
bestämmelser om vad som utgör fonder.

2

Senaste lydelse 1992:1614.

background image

SFS 1995:1562

3030

3

Senaste lydelse 1992:1614.

3 kap.

15 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för sparbanken får inte följa

sådana föreskrifter av sparbanksstämman eller annat sparbanksorgan som
inte är gällande därför att de står i strid med denna lag, bankrörelselagen
(1987:617), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag eller reglementet.

4 kap.

17 §3 Om ett beslut av sparbanksstämman inte har tillkommit i behörig

ordning eller i övrigt strider mot denna lag, bankrörelselagen (1987:617),
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
eller reglementet, kan talan mot sparbanken om att beslutet skall upphävas
eller ändras föras av huvudman, styrelsen eller styrelseledamot.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte

talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla huvud-

männens samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa huvudmän och sådant

samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse

som gäller för sparbanken har eftersatts i något väsentligt avseende.

Rätten kan ändra sparbanksstämmans beslut endast om det kan fastställas

vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är sparbanksstämmans
beslut sådant som enligt denna lag eller bankrörelselagen skall anmälas för
registrering, skall rätten underrätta Finansinspektionen för registrering, om
beslutet har upphävts eller ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft
eller rätten genom beslut under rättegången har förordnat att sparbanks-
stämmans beslut inte får verkställas.

6 kap.

11 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie sparbanksstämman för godkän-
nande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på

stämman tillämpas inte 4 kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag.
Bestämmelserna i 5 kap. 17-23 §§, 6 kap. 2 § årsredovisningslagen
(1995:1554) samt 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller
tillämpas.

Ingen tillgång får i balansräkningen tas upp till ett högre värde än den be-

räknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång
kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har
tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskost-
nad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisa-
de avsättningen eller skulden, skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuld-
posten det beräknade beloppet anges inom linjen.

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

SFS 1995:1562

3031

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.