SFS 1995:1575 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1995_1575 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3181

SFS 1995:1575
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 kap. 1 § och 4 kap. 2 § spar-

bankslagen (1987:619)2 ordet ”föreningsbank” i olika böjningsformer skall
bytas ut mot ”medlemsbank” i motsvarande böjningsform.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9,rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse av 4 kap. 2 § 1994:1948.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.