SFS 1995:1622 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1995_1622 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1622

Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 6 § sparbankslagen

(1987:619) skall ha följande lydelse.

6 kap.

6 § Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag,
bankrörelselagen (1987:617) och lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag skall tillämpas på likvidatorerna, i den
mån inte annat följer av detta kapitel.

Upphör mandattiden för en huvudman medan sparbanken är i likvidation,

skall mandattiden anses vara förlängd till dess att likvidationen avslutas.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken träder i

likvidation. Bestämmelserna om revision i 3 kap. bankrörelselagen skall
tillämpas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett utta-
lande huruvida enligt revisorernas mening likvidationen onödigt fördröjs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123.

3267

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.