SFS 1996:748 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS 1996_748 Lag om ändring i sparbankslagen (1987_619)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1176

SFS 1996:748
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § sparbankslagen

(1987:619) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §2 Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall underställas rege-
ringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för den
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med denna lag, bank-

rörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad mån
särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och arten av
sparbankens verksamhet.

Regeringen skall stadfästa reglementet och bevilja oktroj, om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund bankverksamhet och

2. de som avses ingå i sparbankens styrelse har de insikter och den erfa-

renhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av en sparbank och
även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytter-

ligare bank.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

2

Senaste lydelse 1992:1614.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.