SFS 2009:570 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);

090570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

3

dels att 4 a kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 3 a, 4 a och

4 b §§ samt 4 a kap. 1 a, 9 a och 9 b §§, av följande lydelse.

3 kap.

3 a §

Den som har varit revisor i en sparbank, vars överlåtbara värde-

papper är upptagna till handel på en reglerad marknad, får inte vara styrelse-
ledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i ban-
ken, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon lämnade revisions-
uppdraget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig för revisionen

enligt 17 § revisorslagen (2001:883).

4 a §

I en sparbank, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets le-
damöter får inte vara anställda av banken. Minst en ledamot ska vara obero-
ende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Banken får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, förut-

satt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 4 b §, och
2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

4 b §

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka bankens finansiella rapportering,
2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten

i bankens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rå-
dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

3 Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2009:570

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:570

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen,

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och

därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller banken andra
tjänster än revisionstjänster, och

5. biträda vid upprättandet av förslag till sparbanksstämmans beslut om

revisorsval.

4 a kap.

1 a §

Uppdraget som revisor för en sparbank, vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad, får gälla högst sju år i följd.

Den som har varit revisor i banken under sju år enligt första stycket får

inte delta i revisionen, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon
lämnade revisionsuppdraget.

3 §

4

Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller som har för-

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en sparbank.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

sparbank.

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonom-

iska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens verk-
samhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om

vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses
att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 1 a § om uppdragets längd och förbud under
viss tid att delta i revisionen, i 5 § om jäv, i 19 § om rätt att närvara på stäm-
ma och i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
om rapporteringsskyldighet tillämpas på den huvudansvarige.

6 §

5

Ett uppdrag som revisor i en sparbank upphör i förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan enligt första stycket ska göras hos styrelsen. Om en revisor som

inte är vald på stämman vill avgå, ska revisorn anmäla det också hos den
som har utsett honom eller henne.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid ska genast anmäla detta till regi-

streringsmyndigheten för registrering. Revisorn ska i anmälan lämna en re-
dogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har utfört
under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat. För
anmälan tillämpas vad som föreskrivs i 14 och 15 §§ om revisionsberättelse.
En kopia av anmälan ska lämnas till sparbankens styrelse.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som har ut-

sett revisorn underrätta registreringsmyndigheten om skälet till detta.

4 Senaste lydelse 2004:304.

5 Senaste lydelse 2004:304.

background image

3

SFS 2009:570

9 a §

Revisorerna ska rapportera till revisionsutskottet om viktiga om-

ständigheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister
i sparbankens interna kontroll av den finansiella rapporteringen.

I fall som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket ska revisorerna i stället rappor-

tera till styrelsen.

9 b §

Revisorerna ska

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet

för deras opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revisionsutskottet
om detta förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits,

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin

opartiskhet och självständighet, och

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisions-

tjänster som de har tillhandahållit banken.

I fall som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket ska revisorerna i stället vända

sig till styrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § tillämpas inte om den som har varit revi-

sor har utsetts till den nya befattningen före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § första stycket tredje meningen och andra

stycket 2 tillämpas inte förrän efter den första ordinarie sparbanksstämma
som hålls efter ikraftträdandet.

4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid ikraftträdandet räknas den

tid som anges i 4 a kap. 1 a § första stycket från den första ordinarie spar-
banksstämma som hålls efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.