SFS 2000:39 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

000039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 kap. 15 § samt 7 kap.

1, 2 och 8 §§ sparbankslagen (1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Reglementet skall ange

1. sparbankens firma,
2. sparbankens verksamhetsområde,
3. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,
5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del av

denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta,

6. antalet huvudmän,
7. den kommunala valkorporation som skall förrätta val av huvudmän

och, där sådant val skall förrättas av flera korporationer, fördelningen av an-
talet mandat dem emellan, samt ordningen för att åstadkomma en successiv
förnyelse av huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt vid hu-
vudmannavalen,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella ersättare, som skall utses av sparbanksstämman, samt tiden
för deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt
10. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.
Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokfö-

ringslagen (1999:1078), skall detta anges i reglementet. I så fall skall det i
reglementet också anges att grundfondens belopp skall vara bestämt i euro.

4 kap.

15 §

Beslut att ändra reglementet fattas av sparbanksstämman. Beslutet är

giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de på stämman när-
varande huvudmännen.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2000:39

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

5*

SFS 2000:31–63

background image

2

SFS 2000:39

Ett beslut om ändring av reglementet skall, sedan ändringen har stadfästs,

genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registre-
ring har skett.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i reglementet

som avses i 2 kap. 5 § andra stycket får verkan vid ingången av det räken-
skapsår som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten
inte registrerats, skall dock ändringen av reglementet sakna verkan.

7 kap.

1 §

Enligt ett avtal om fusion kan en sparbank (den överlåtande sparban-

ken) gå upp i en annan sparbank (den övertagande sparbanken). En sådan fu-
sion innebär att den överlåtande sparbanken upplöses utan likvidation samt
att dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande sparbanken. Avta-
let skall för att bli giltigt godkännas av sparbanksstämman i den överlåtande
sparbanken. Fusion kan ske, trots att den överlåtande sparbanken har trätt i
likvidation. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusi-
onen enligt 5 § har registrerats.

Fusion får ske endast om sparbankerna har samma redovisningsvaluta.
Följande handlingar skall sändas till huvudmännen i den överlåtande spar-

banken senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan om
godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stäm-
man:

1. förslag till sparbanksstämmans beslut,
2. fusionsavtalet,
3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt

vid bedömningen av förslagets lämplighet för sparbanken och insättarna,
samt

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3.
Om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, skall följande

handlingar sändas till huvudmännen samt läggas fram på stämman:

1. avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om

sparbanksstämmans beslut om sparbankens vinst eller förlust, samt avskrift
av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig be-

tydelse för sparbankens ställning vilka har inträffat efter det att årsredovis-
ningen har avgetts, samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.

2 §

Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera sparbanker (de överlåtande

sparbankerna) förenas genom att bilda en ny sparbank (den övertagande
sparbanken). En sådan fusion innebär att de överlåtande sparbankerna upp-
löses utan likvidation samt att den övertagande sparbanken övertar deras till-
gångar och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av sparbanks-
stämman i varje överlåtande sparbank. Bestämmelsen i 1 § första stycket
fjärde meningen skall därvid tillämpas.

Fusion får ske endast om sparbankerna har samma redovisningsvaluta.
De handlingar som anges i 1 § tredje och fjärde styckena skall upprättas

för varje överlåtande sparbank. De skall sändas till huvudmännen i de över-
låtande sparbankerna senast en vecka före sparbanksstämma vid vilken frå-

background image

3

SFS 2000:39

gan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på
stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till reglemente för den överta-

gande sparbanken. Om sparbanksstämmorna i de överlåtande sparbankerna
godkänner avtalet, skall de genast se till att huvudmän, styrelse och revisorer
utses i den nya sparbanken.

8 §

3

Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparban-

kens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbola-
get skall gå upp i sparbanken. Styrelserna skall anmäla avtalet för registre-
ring hos Finansinspektionen. Därvid gäller 5–7 §§ i tillämpliga delar.

Fusion får ske endast om sparbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när beslutet om tillstånd enligt 5 § har registre-

rats. Finansinspektionen skall lämna uppgifter om fusionen till Patent- och
registreringsverket, som skall registrera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva. Sådan egendom
måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger,
kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:223.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.