SFS 1999:223 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 1999:223 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
990223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i sparbankslagen (1987:619);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 april 1999.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om sparbankslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:619)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2 kap. 4 � skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2 kap. 3 �, 3 kap. 3 �, 7 kap. 5, 7 och 8 �� samt 8 kap. 68 �� skall</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Stiftarna skall uppr�tta ett reglemente som skall stadf�stas. Till an-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kan om oktroj skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan om oktroj och stadf�stelse av reglemente pr�vas av</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">Finansinspektionen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�r-<br/>skild vikt pr�vas dock av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av reglemente pr�vas att</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">reglementet �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617)<br/>och andra f�rfattningar samt om och i vad m�n s�rskilda best�mmelser be-<br/>h�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av sparbankens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">Reglementet skall stadf�stas och oktroj beviljas, om<br/>1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">bankverksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. de som avses ing� i sparbankens styrelse har de insikter och den er-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">farenhet som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en sparbank och<br/>�ven i �vrigt �r l�mpliga f�r en s�dan uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om reglementet �ndras skall �ven �ndringen stadf�stas. D�rvid g�ller</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">andrafj�rde styckena i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">bank.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Styrelseledam�terna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall. Fr�gor om s�-<br/>dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell<br/>betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen. Den som �r un-</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1996:1005.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1999:223</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 maj 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:223</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">der�rig eller i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldra-<br/>balken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r under-<br/>kastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">i sparbanken. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till arbetstagar-<br/>representanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresen-<br/>tation f�r de privatanst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank ans�ka om tillst�nd att verk-<br/>st�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.<br/>�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av<br/>regeringen. Vid fusion enligt 2 � skall sparbankerna d�rj�mte ans�ka om ok-<br/>troj och stadf�stelse av reglementet f�r den �vertagande sparbanken enligt<br/>2 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla avtalet om fu-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">sion pr�vas om fusionen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r in-<br/>s�ttare i eller i �vrigt har fordringar p� de av fusionen ber�rda sparbankerna,<br/>samt om fusionen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet om tillst�nd till fusion skall</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">styrelserna i s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank till Finansinspek-<br/>tionen f�r registrering anm�la att fusionen verkst�llts enligt fusionsavtalet<br/>samt, vid fusion enligt 2 �, att den �vertagande sparbanken bildats och att<br/>huvudm�n, styrelse och revisorer utsetts f�r denna.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r fusionstillst�nd enligt 5 � och anm�lan enligt f�rsta stycket har regi-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">strerats, �r �verl�tande sparbank uppl�st och dess tillg�ngar och skulder<br/>�verg�r till den �vertagande sparbanken.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Har inte ans�kan om fusionstillst�nd gjorts inom den i 5 � f�reskrivna ti-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">den eller har ans�kan avslagits, skall Finansinspektionen f�rklara att fr�gan<br/>om fusion har fallit. Detsamma g�ller om sparbankerna inte har gjort anm�-<br/>lan enligt f�rsta stycket inom den f�reskrivna tiden eller Finansinspektionen<br/>genom lagakraft�gande beslut avskrivit s�dan anm�lan eller v�grat registre-<br/>ring. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en sparbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparbankens</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att dotterbolaget<br/>skall g� upp i sparbanken. Styrelserna skall anm�la avtalet f�r registrering<br/>hos Finansinspektionen. D�rvid g�ller 57 �� i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Dotterbolaget �r uppl�st n�r beslutet om tillst�nd enligt 5 � har registre-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">rats. Finansinspektionen skall l�mna uppgifter om fusionen till Patent- och<br/>registreringsverket, som skall registrera tillst�ndet enligt 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske utan hinder av att det i dotterbolaget</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">finns s�dan egendom som sparbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom<br/>m�ste avyttras senast ett �r fr�n registreringen. Om s�rskilda sk�l f�religger,<br/>kan Finansinspektionen f�rl�nga denna frist.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:223</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Senast tv� m�nader efter det att beslutet om ombildning har registrerats</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">skall sparbanken ans�ka om tillst�nd att verkst�lla ombildningen. Om spar-<br/>banken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall �ver-<br/>l�mnas till, skall sparbanken inom samma tid ans�ka om godk�nnande av<br/>stiftelsef�rordnandet. Fr�gor om s�dant tillst�nd och s�dant godk�nnande<br/>pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell betydelse eller<br/>av s�rskild vikt pr�vas dock av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla ombildning</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">pr�vas om ombildningen kan anses f�renlig med ins�ttarnas och fordrings�-<br/>garnas intressen samt om ombildningen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n<br/>allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet om tillst�nd till ombild-</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">ningen skall styrelserna i sparbanken, stiftelsen och bankaktiebolaget till Fi-<br/>nansinspektionen f�r registrering anm�la att ombildningen verkst�llts. N�r<br/>anm�lan har registrerats, �r sparbanken uppl�st.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Har inte ans�kan om tillst�nd till ombildning gjorts inom den i 6 � f�-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall Finansinspektionen f�rklara<br/>att fr�gan om ombildning har fallit. Detsamma g�ller om anm�lan enligt 7 �<br/>inte har gjorts eller Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft<br/>har avskrivit en s�dan anm�lan eller v�grat registrering.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999.<br/>2. Betr�ffande ans�kningar som vid utg�ngen av april m�nad 1999 har</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">kommit in till regeringen eller, i f�rekommande fall, Finansinspektionen<br/>skall fr�gan, huruvida det �r regeringen eller Finansinspektionen som skall<br/>pr�va ans�kningen, avg�ras enligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft35">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sparbankslagen (1987:619);

utf�rdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om sparbankslagen

(1987:619)

2

dels

att 2 kap. 4 � skall upph�ra att g�lla,

dels

att 2 kap. 3 �, 3 kap. 3 �, 7 kap. 5, 7 och 8 �� samt 8 kap. 68 �� skall

ha f�ljande lydelse.

2 kap.

3 �

Stiftarna skall uppr�tta ett reglemente som skall stadf�stas. Till an-

s�kan om oktroj skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten.

Ans�kan om oktroj och stadf�stelse av reglemente pr�vas av

Finansinspektionen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�r-
skild vikt pr�vas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av reglemente pr�vas att

reglementet �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617)
och andra f�rfattningar samt om och i vad m�n s�rskilda best�mmelser be-
h�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av sparbankens verksamhet.

Reglementet skall stadf�stas och oktroj beviljas, om
1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund

bankverksamhet och

2. de som avses ing� i sparbankens styrelse har de insikter och den er-

farenhet som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en sparbank och
�ven i �vrigt �r l�mpliga f�r en s�dan uppgift.

Om reglementet �ndras skall �ven �ndringen stadf�stas. D�rvid g�ller

andrafj�rde styckena i till�mpliga delar.

Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare

bank.

3 kap.

3 �

Styrelseledam�terna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall. Fr�gor om s�-
dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell
betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen. Den som �r un-

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1999:223

Utkom fr�n trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:223

der�rig eller i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldra-
balken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r under-
kastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud.

Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld

i sparbanken. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresen-
tation f�r de privatanst�llda.

7 kap.

5 �

Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank ans�ka om tillst�nd att verk-
st�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.
�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av
regeringen. Vid fusion enligt 2 � skall sparbankerna d�rj�mte ans�ka om ok-
troj och stadf�stelse av reglementet f�r den �vertagande sparbanken enligt
2 kap. 3 �.

Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla avtalet om fu-

sion pr�vas om fusionen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r in-
s�ttare i eller i �vrigt har fordringar p� de av fusionen ber�rda sparbankerna,
samt om fusionen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.

7 �

Inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet om tillst�nd till fusion skall

styrelserna i s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank till Finansinspek-
tionen f�r registrering anm�la att fusionen verkst�llts enligt fusionsavtalet
samt, vid fusion enligt 2 �, att den �vertagande sparbanken bildats och att
huvudm�n, styrelse och revisorer utsetts f�r denna.

N�r fusionstillst�nd enligt 5 � och anm�lan enligt f�rsta stycket har regi-

strerats, �r �verl�tande sparbank uppl�st och dess tillg�ngar och skulder
�verg�r till den �vertagande sparbanken.

Har inte ans�kan om fusionstillst�nd gjorts inom den i 5 � f�reskrivna ti-

den eller har ans�kan avslagits, skall Finansinspektionen f�rklara att fr�gan
om fusion har fallit. Detsamma g�ller om sparbankerna inte har gjort anm�-
lan enligt f�rsta stycket inom den f�reskrivna tiden eller Finansinspektionen
genom lagakraft�gande beslut avskrivit s�dan anm�lan eller v�grat registre-
ring.

8 �

Om en sparbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparbankens

och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att dotterbolaget
skall g� upp i sparbanken. Styrelserna skall anm�la avtalet f�r registrering
hos Finansinspektionen. D�rvid g�ller 57 �� i till�mpliga delar.

Dotterbolaget �r uppl�st n�r beslutet om tillst�nd enligt 5 � har registre-

rats. Finansinspektionen skall l�mna uppgifter om fusionen till Patent- och
registreringsverket, som skall registrera tillst�ndet enligt 5 �.

Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns s�dan egendom som sparbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom
m�ste avyttras senast ett �r fr�n registreringen. Om s�rskilda sk�l f�religger,
kan Finansinspektionen f�rl�nga denna frist.

background image

3

SFS 1999:223

8 kap.

6 �

Senast tv� m�nader efter det att beslutet om ombildning har registrerats

skall sparbanken ans�ka om tillst�nd att verkst�lla ombildningen. Om spar-
banken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall �ver-
l�mnas till, skall sparbanken inom samma tid ans�ka om godk�nnande av
stiftelsef�rordnandet. Fr�gor om s�dant tillst�nd och s�dant godk�nnande
pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell betydelse eller
av s�rskild vikt pr�vas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla ombildning

pr�vas om ombildningen kan anses f�renlig med ins�ttarnas och fordrings�-
garnas intressen samt om ombildningen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n
allm�n synpunkt.

7 �

Inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet om tillst�nd till ombild-

ningen skall styrelserna i sparbanken, stiftelsen och bankaktiebolaget till Fi-
nansinspektionen f�r registrering anm�la att ombildningen verkst�llts. N�r
anm�lan har registrerats, �r sparbanken uppl�st.

8 �

Har inte ans�kan om tillst�nd till ombildning gjorts inom den i 6 � f�-

reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall Finansinspektionen f�rklara
att fr�gan om ombildning har fallit. Detsamma g�ller om anm�lan enligt 7 �
inte har gjorts eller Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft
har avskrivit en s�dan anm�lan eller v�grat registrering.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999.
2. Betr�ffande ans�kningar som vid utg�ngen av april m�nad 1999 har

kommit in till regeringen eller, i f�rekommande fall, Finansinspektionen
skall fr�gan, huruvida det �r regeringen eller Finansinspektionen som skall
pr�va ans�kningen, avg�ras enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.