SFS 1999:223 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 1999:223 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
990223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

2

dels

att 2 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 5, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 6�8 §§ skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall stadfästas. Till an-

sökan om oktroj skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Ansökan om oktroj och stadfästelse av reglemente prövas av

Finansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av sär-
skild vikt prövas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av reglemente prövas att

reglementet överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617)
och andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser be-
hövs med hänsyn till omfattningen och arten av sparbankens verksamhet.

Reglementet skall stadfästas och oktroj beviljas, om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund

bankverksamhet och

2. de som avses ingå i sparbankens styrelse har de insikter och den er-

farenhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av en sparbank och
även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Om reglementet ändras skall även ändringen stadfästas. Därvid gäller

andra�fjärde styckena i tillämpliga delar.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterligare

bank.

3 kap.

3 §

Styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om så-
dant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell
betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Den som är un-

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1999:223

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:223

derårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är under-
kastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd

i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresen-
tation för de privatanställda.

7 kap.

5 §

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verk-
ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna därjämte ansöka om ok-
troj och stadfästelse av reglementet för den övertagande sparbanken enligt
2 kap. 3 §.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fu-

sion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är in-
sättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

7 §

Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till fusion skall

styrelserna i såväl överlåtande som övertagande sparbank till Finansinspek-
tionen för registrering anmäla att fusionen verkställts enligt fusionsavtalet
samt, vid fusion enligt 2 §, att den övertagande sparbanken bildats och att
huvudmän, styrelse och revisorer utsetts för denna.

När fusionstillstånd enligt 5 § och anmälan enligt första stycket har regi-

strerats, är överlåtande sparbank upplöst och dess tillgångar och skulder
övergår till den övertagande sparbanken.

Har inte ansökan om fusionstillstånd gjorts inom den i 5 § föreskrivna ti-

den eller har ansökan avslagits, skall Finansinspektionen förklara att frågan
om fusion har fallit. Detsamma gäller om sparbankerna inte har gjort anmä-
lan enligt första stycket inom den föreskrivna tiden eller Finansinspektionen
genom lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registre-
ring.

8 §

Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparbankens

och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbolaget
skall gå upp i sparbanken. Styrelserna skall anmäla avtalet för registrering
hos Finansinspektionen. Därvid gäller 5�7 §§ i tillämpliga delar.

Dotterbolaget är upplöst när beslutet om tillstånd enligt 5 § har registre-

rats. Finansinspektionen skall lämna uppgifter om fusionen till Patent- och
registreringsverket, som skall registrera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva. Sådan egendom
måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger,
kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

background image

3

SFS 1999:223

8 kap.

6 §

Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registrerats

skall sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Om spar-
banken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall över-
lämnas till, skall sparbanken inom samma tid ansöka om godkännande av
stiftelseförordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant godkännande
prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller
av särskild vikt prövas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning

prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och fordringsä-
garnas intressen samt om ombildningen framstår som ändamålsenlig från
allmän synpunkt.

7 §

Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till ombild-

ningen skall styrelserna i sparbanken, stiftelsen och bankaktiebolaget till Fi-
nansinspektionen för registrering anmäla att ombildningen verkställts. När
anmälan har registrerats, är sparbanken upplöst.

8 §

Har inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom den i 6 § fö-

reskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall Finansinspektionen förklara
att frågan om ombildning har fallit. Detsamma gäller om anmälan enligt 7 §
inte har gjorts eller Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft
har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har

kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen
skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall
pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.