SFS 2020:1107 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2020:1107 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
SFS2020-1107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)2 ska
införas en ny paragraf, 4 a kap. 12 d §, av följande lydelse.

4 a kap.
12 d §
Revisionsberättelsen för en sparbank som ska offentliggöra sin års-
redovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i
överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97.
2 Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS

2020:1107

Publicerad
den

8 december 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.