SFS 2004:304 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

040304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

2

dels

att i 2 kap. 6 § ordet ”oktroj” skall bytas ut mot ”tillstånd att driva

bankrörelse”,

dels

att i 2 kap. 6, 8 och 9 §§ ordet ”oktrojbeslutet” skall bytas ut mot

”tillståndsbeslutet”,

dels

att i 4 kap. 15 § ordet ”stadfästs” skall bytas ut mot ”godkänts”,

dels

att i 3 kap. 1, 12 och 15 §§, 4 kap. 6, 10, 14 och 17 §§ samt 6 kap. 7 §

orden ”bankrörelselagen (1987:617)” skall bytas ut mot ”lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse”,

dels

att i 3 kap. 1 § ordet ”bankrörelselagen” skall bytas ut mot ”lagen om

bank- och finansieringsrörelse”,

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3 och 11 §§, 3 kap. 7 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1,

3 och 4 §§, 6 kap. 2 och 6 §§ samt 7 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya kapitel, 4 a, 4 b, 9, 10 och

11 kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och om

dess organisation m.m. Bestämmelser om tillstånd att driva bankrörelse, den
rörelse som en sparbank får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker
och medlemsbanker gemensamma bestämmelser finns i lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få

del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att
driva bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som meddelas i
denna lag och lagen om bank- och finansieringsrörelse. En sparbanks rörelse
skall avse främst ett visst verksamhetsområde.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

Senaste lydelse av
4 kap. 15 § 2000:39
4 kap. 17 § 2000:819.

SFS 2004:304

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:304

2 kap.

2 §

3

Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank

bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm-
mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rö-
relsen. Grundfonden skall betalas med pengar.

3 §

4

Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall godkännas. Bestäm-

melser om ansökan om tillstånd att driva bankrörelse och om godkännande
av reglementet finns i 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

11 §

5

En sparbank skall anmälas för registrering senast sex månader efter

det att tillstånd att driva bankrörelse har beviljats.

För registrering krävs att hela det belopp, vartill grundfonden enligt regle-

mentet skall uppgå, har inbetalts, samt att sparbanken har så stort startkapital
som föreskrivs i 3 kap. 6 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse. Detta skall styrkas genom ett skriftligt intyg från en auktoriserad revi-
sor.

Frågan om sparbankens bildande har fallit, om anmälan för sparbankens

registrering inte skett inom den tid som anges i första stycket eller om regist-
reringsmyndigheten genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat registrering av sparbanken. I sådant fall svarar
styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av de belopp som har be-
talts till grundfonden jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostna-
der på grund av åtgärder enligt 13 § första stycket tredje meningen.

3 kap.

7 §

Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att

avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större
vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot eller an-

nan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som omfattas av bestäm-
melserna i 8 kap. 5 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att inom fast-

ställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse som drivs av låntagaren.

Styrelsen får bara i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, Finansinspektionen utfärdar uppdra åt enskild
styrelseledamot eller annan att ensam eller i förening med annan bevilja kre-
dit till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra stycket och
till fysiska eller juridiska personer, vilka står i ett sådant förhållande till dem
som anges i 8 kap. 5 § första stycket 5 och 6 lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse.

3

Senaste lydelse 1999:912. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1999:223. Ändringen innebär bl.a. att andra–sjätte styckena upp-

hävs.

5

Senaste lydelse 2000:819.

background image

3

SFS 2004:304

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindelse

som sparbanken åtar sig.

4 kap.

3 §

Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med närmare föreskrifter

i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen
själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall
vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparban-
kens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för
besättande av hans egen plats.

Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om inte särskilda

skäl föranleder till något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem
ske efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall till-

lämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av
huvudmän.

4 a kap. Revision

Antalet revisorer och hur de utses

1 §

Sparbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om

banken skall ha flera revisorer, får det i reglementet föreskrivas att en eller
flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stäm-
man.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beträf-
fande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

Medrevisor

2 §

Varje huvudman i en sparbank har rätt att föreslå att det hos Finans-

inspektionen begärs att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen
tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en
stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stäm-
man skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en huvudman
och efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden till och med or-
dinarie stämma under nästa räkenskapsår, om förslaget biträds av minst en
tiondel av samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvud-
männen.

Obehörighetsgrunder och kompetenskrav

3 §

Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller som har förval-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en sparbank.

background image

4

SFS 2004:304

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

sparbank.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om

vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses
att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 5 § om jäv, i 19 § om rätt att närvara på
stämma och i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse om rapporteringsskyldighet tillämpas på den huvudansvarige.

4 §

I en sparbank skall minst en revisor som stämman utsett vara auktori-

serad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Jäv

5 §

I en sparbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor som avses

i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte hel-

ler vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf

inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision,
får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god re-
visionssed.

Förtida avgång

6 §

Ett uppdrag som revisor i en sparbank upphör i förtid, om revisorn el-

ler den som har utsett revisorn begär det. Anmälan om detta skall göras hos
styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos den
som har tillsatt revisorn.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till re-

gistreringsmyndigheten för registrering. Revisorn skall i anmälan lämna en
redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har ut-

background image

5

SFS 2004:304

fört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfat-
tat. För anmälan tillämpas vad som föreskrivs i 14 och 15 §§ om revisions-
berättelse. En kopia av anmälan skall lämnas till sparbankens styrelse.

7 §

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i 3–

5 §§ eller bestämmelser i reglementet hindrar honom eller henne att vara re-
visor och det inte finns någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder för att
en ny revisor utses för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan,
om det finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast föl-
jande ordinarie stämma.

Rättelse

8 §

Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som ut-

ser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,
2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket eller 5 § eller

enligt reglementet, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller reglementet om antalet revisorer har

åsidosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.
Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rätt-

telse finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorernas uppgifter

9 §

Revisorerna i en sparbank skall i den omfattning som följer av god re-

visionssed granska bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrel-
sens förvaltning.

Om en sparbank är moderföretag (moderbank), skall revisorerna även

granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden
i övrigt.

Revisorer som är utsedda av någon annan än Finansinspektionen skall

följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider
mot lag, reglementet eller god revisionssed.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

10 §

Styrelsen i en sparbank skall ge revisorerna möjlighet att verkställa

granskningen i den omfattning som dessa finner nödvändigt samt lämna de
upplysningar och den hjälp som de begär. Samma skyldighet gäller för före-
tagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i
moderbanken.

Revisionsberättelsen

11 §

Sedan revisorerna i en sparbank slutfört granskningen, skall de skriva

en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moder-
bank, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller
resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en

background image

6

SFS 2004:304

moderbank gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och kon-
cernresultaträkningen.

12 §

Revisorerna i en sparbank skall för varje räkenskapsår lämna en revi-

sionsberättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens sty-
relse senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom
samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har över-
lämnats till dem.

13 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsre-

dovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsre-
dovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag, skall
revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om
det kan ske.

14 §

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som
kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Det-
samma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om an-

svarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättel-
sen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen.

15 §

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna funnit

att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, skall revisorerna
genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

16 §

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om faststäl-

lande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dis-
positioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i för-
valtningsberättelsen.

Koncernrevisionsberättelse

17 §

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Då skall 12–14 och 16 §§ tillämpas.

background image

7

SFS 2004:304

Erinringar

18 §

Erinringar som revisorerna i en sparbank framställer till styrelsen och

som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett protokoll
eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen som
skall bevara den på ett betryggande sätt.

Revisorernas närvaro vid bolagsstämma

19 §

Revisorerna i en sparbank har rätt att närvara vid bankens stämmor.

De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena
kan anses nödvändigt.

Revisorernas tystnadsplikt

20 §

Revisorerna i en sparbank får inte lämna upplysningar till en enskild

huvudman eller utomstående om sådana angelägenheter som de har fått kän-
nedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till skada för
banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse fram-

går att enskildas förhållanden till en sparbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägen-
heter.

Revisorernas upplysningsplikt

21 §

Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig skada för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild,

2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 23 §, ny revi-

sor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna de upp-
lysningar som behövs om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-

nen finns i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Registrering

22 §

En sparbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts till re-

visor och, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvud-
ansvarig för revisionen.

Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadres-

sen avviker från revisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan
skall vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, skall bo-
lagets organisationsnummer anges.

3

SFS 2004:297–338

background image

8

SFS 2004:304

Anmälan skall göras första gången när banken enligt 2 kap. 11 § anmäls

för registrering och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i
ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

Granskare

23 §

Varje huvudman i en sparbank får väcka förslag om att Finansinspek-

tionen skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning
och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhål-
landen i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller på
stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen
skall på begäran av en huvudman och efter att ha hört bankens styrelse för-
ordna en eller flera granskare, om förslaget biträds av minst en tiondel av
samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 10, 19–21 §§

tillämpas även i fråga om granskare. Den som är underårig får inte vara
granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hål-

las tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för huvud-
man och genast sändas till var och en av dem som begär det. Yttrandet skall
också läggas fram på stämman.

4 b kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

1 §

Om inte annat föreskrivs i reglementet, får det i en sparbank utses en

eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning som
anges i 4 §.

2 §

För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Vad som

sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i tillämpliga delar även gälla
suppleant.

3 §

Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga på lek-

mannarevisorer.

Lekmannarevisorns uppgifter

4 §

Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bankens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående
och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

5 §

Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av stäm-

man, om de inte strider mot lag, reglementet eller god sed.

background image

9

SFS 2004:304

6 §

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en gransk-

ningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens innehåll och den
tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 14 §.

7 §

Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse

som avses i 4 a kap. 12 §.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 §

Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra gransk-

ningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig samt lämna
de upplysningar och det biträde som lekmannarevisorn begär.

Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och lekmannarevi-

sorerna i ett dotterföretag gentemot lekmannarevisorn i moderbanken.

Hur lekmannarevisor utses

9 §

En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte reglementet innehåller

bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt.

Obehörighetsgrunder

10 §

Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lekmannarevi-
sor.

Jäv

11 §

Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller

beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor

får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

Anlitande av biträde

12 §

En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon som enligt

11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har banken anställda eller de-
legater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens in-

background image

10

SFS 2004:304

terna revision, får lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det
är förenligt med god sed.

Lekmannarevisorns avgång

13 §

Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller

den som utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. An-
mälan skall göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på
stämman vill avgå, skall han eller hon anmäla det också hos den som har ut-
sett revisorn.

Lekmannarevisorns granskningsrapport

14 §

Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse senast två

veckor före ordinarie stämma.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som

avses i 4 § och om sådana förhållanden som han eller hon har varit skyldig
att granska enligt 5 §. En lekmannarevisor som finner anledning till anmärk-
ning mot någon styrelseledamot skall upplysa om detta i rapporten och
lämna uppgift om anledningen till anmärkningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplys-

ningar som han eller hon anser att huvudmännen bör få kännedom om.

15 §

I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till huvudmännen på

samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket samt läggas fram på stäm-
man.

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

16 §

Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid sparbanksstämma. Han el-

ler hon är skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses
nödvändigt.

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

17 §

Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en enskild huvud-

man eller utomstående om sådana angelägenheter som han eller hon har fått
kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till
skada för banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse fram-

går att enskildas förhållanden till en sparbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägen-
heter.

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

18 §

Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla upplys-

ningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för
banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild.

background image

11

SFS 2004:304

19 §

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan lekmannarevi-

sor, granskare som avses i 4 a kap. 23 § och, om banken har försatts i kon-
kurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bankens angelä-
genheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplys-

ningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förun-
dersökning i brottmål.

Registrering

20 §

En sparbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts till lek-

mannarevisor.

Anmälan skall innehålla uppgift om lekmannarevisorns postadress. Om

postadressen avviker från lekmannarevisorns hemvist, skall även hemvistet
anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om lekmannarevisorns per-
sonnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

Anmälan skall göras genast efter det att lekmannarevisor har utsetts och

därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i förhållande som har
anmälts eller skall anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

5 kap.

1 §

Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks verksamhet, får

sparbanksstämman besluta att bilda en garantifond genom bidrag av huvud-
män eller andra.

För att vara bindande skall teckning av bidrag till garantifonden ske på en

teckningslista. På denna skall anges om ränta skall utgå och i så fall hur den
skall beräknas. Vidare skall avskrifter av sparbankens senaste balansräkning
och revisorernas yttrande över denna fogas till teckningslistan.

Garantifonden får återbetalas bara om utbetalningen inte äventyrar ban-

kens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. I övrigt skall beträffande återbe-
talningen gälla vad som bestämts vid garantifondens bildande.

3 §

Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av grundfonden el-

ler del därav, får sådan återbäring inte ske om inte reservfonden uppgår till
belopp som motsvarar tio gånger grundfonden. Inte heller får återbäring ske,
så länge garantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om återbäringen
skulle äventyra bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser.

4 §

Utfäst ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte betalas ut,

om till följd av detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till att få upp
grundfonden eller garantifonden till det i 2 § första stycket angivna beloppet.
Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, om genom utbetalningen
en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att den skulle äventyra ban-
kens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Grundfondsräntan skall inte i nå-
got fall betalas ut om till följd av detta förlust skulle uppkomma.

background image

12

SFS 2004:304

6 kap.

2 §

Rätten skall förordna att en sparbank skall träda i likvidation, om

1. tillståndet att driva bankrörelse har återkallats, eller
2. sparbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom fö-

reskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 18 § andra stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finansin-

spektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman. I det fall som avses i
första stycket 2 prövas frågan även på ansökan av borgenär eller annan vars
rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda sparbanken.

6 §

Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall tillämpas på lik-
vidatorerna, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

Upphör mandattiden för en huvudman medan sparbanken är i likvidation,

skall mandattiden anses vara förlängd till dess att likvidationen avslutas.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken träder i lik-

vidation. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. skall tillämpas under likvi-
dationen. I revisionsberättelsen skall anges om likvidationen enligt reviso-
rernas mening onödigt fördröjs.

7 kap.

5 §

6

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verk-
ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna dessutom ansöka om
tillstånd driva bankrörelse och godkännande av reglementet för den överta-
gande sparbanken enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fu-

sion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är in-
sättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

9 kap. Skadestånd m.m.

Stiftares, huvudmans, styrelseledamots och delegats skadeståndsansvar

1 §

En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som när han eller

hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank,
skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan ge-

6

Senaste lydelse 2000:819.

background image

13

SFS 2004:304

nom överträdelse av denna lag, lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämplig lag
om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller
bankens reglemente.

Revisors, lekmannarevisors och granskares skadeståndsansvar

2 § En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en sparbank är er-
sättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon skall även
ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta

bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är er-
sättningsskyldiga.

Jämkning

3 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan skadeståndet
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans
storlek och omständigheterna i övrigt.

Gemensamt skadeståndsansvar

4 § Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skade-
ståndet i den utsträckning skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för nå-
gon av dem enligt 3 §. Vad någon av dem har betalat i skadestånd får krävas
tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständig-
heterna.

Talan om skadestånd till sparbanken

5 § Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § får väckas om
majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tredjedel av samtliga
huvudmän vid sparbanksstämma har biträtt ett förslag om att väcka skade-
ståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon styrelseleda-
mot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldighet till sparbanken
får träffas bara av sparbanksstämman och bara under förutsättning att inte en
tiondel av samtliga huvudmän röstar mot förslaget om uppgörelse. Talan
mot en delegat om skadestånd till sparbanken får trots vad som nu sagts
väckas av styrelsen.

Tid för väckande av talan

6 § Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd
på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas se-
nast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räken-
skapsåret lades fram på sparbanksstämman.

7 § Har sparbanksstämman beslutat att bevilja ansvarsfrihet eller att inte
föra skadeståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges 5 § rös-
tat mot det eller har tiden för talan gått ut enligt 6 §, får talan enligt 5 § ändå

background image

14

SFS 2004:304

väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något
annat sätt inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga
uppgifter till sparbanksstämman om det beslut eller den åtgärd som talan
grundas på.

8 § Styrelsen får trots bestämmelserna i 5–7 §§ föra en skadeståndstalan
som grundas på brott.

9 § Talan för sparbankens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på
brott, får inte väckas mot

1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,

2. en delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då

beslut eller åtgärder, som talan grundas på fattades eller vidtogs,

3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som

revisionsberättelsen avser,

4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår som granskningsrapporten avser,

5. en granskare sedan fem år förflutit från den dag när yttrandet över den

särskilda granskningen lades fram på stämman,

6. en stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens bildande

fattades på konstituerande stämma, samt

7. en huvudman sedan två år förflutit från beslut eller åtgärder som talan

grundas på.

Konkursbos talerätt

10 § Om banken har försatts i konkurs efter en ansökan som gjorts innan
den tid som anges i 9 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt 1 eller
2 § trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5–7 §§. Efter ut-
gången av den tid som anges i 9 § får en sådan talan dock inte väckas senare
än sex månader från edgångssammanträde.

Finansinspektionens talerätt

11 § Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats skada, får Fi-
nansinspektionen föra talan mot den ersättningsskyldige, om inte bestäm-
melserna i 5–7 och 9 §§ utgör hinder för sådan talan.

10 kap. Sparbanks firma

1 § En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank.

Firman skall registreras i bankregistret.
Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse

anges i bankens reglemente.

2 § En sparbanks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor som är införda i bankregistret samt från benämningar på utländska
bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

background image

15

SFS 2004:304

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen

(1974:156).

3 § En sparbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra
stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank eller sparbank får
bara användas i bifirma för bankverksamhet.

4 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank, bör undertecknas
med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställföreträdare för banken har
utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess inne-
håll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen
solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för egen skuld.
Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst
framgick att den utfärdades för banken och den till vilken handlingen ställts
av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan
oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig ansvarighet gjorts
gällande mot undertecknarna.

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot använd-
ning av firma och om hävande av firmaregistrering.

11 kap. Registrering m.m.

1 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inri-
kes Tidningar vad som för sparbanker införs i bankregistret med undantag
för registrering av underrättelse enligt

1. 2 kap. 14 § om dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,
2. 6 kap. 19 § från tingsrätten om att banken blivit försatt i konkurs, att

beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats, och

3. 7 kap. 5 § om fusionstillstånd.
En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts

i registret skall bara ange ändringens art.

2 § Det som för sparbanker blivit infört i bankregistret skall anses ha kom-
mit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tid-
ningar enligt 1 § och det inte av omständigheterna framgår att tredje man
varken kände till eller borde ha känt till det som kungjorts.

3 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som
är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten fin-
ner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regering-
ens eller Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som
bifogas anmälan

1. inte har kommit till i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller regle-

mentet, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälan avskrivas.

En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det

background image

16

SFS 2004:304

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

även efter det att yttrandet har avgetts något hinder mot registrering och har
sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om
det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av

stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 §
andra stycket.

4 § Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta sparban-
ken när myndigheten förklarat att en fråga om

1. fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, eller
2. sparbankens ombildning till bankaktiebolag har fallit enligt 8 kap. 8 §.

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma
ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit laga
kraft.

6 § Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en anmälan av-
skrivits eller en registrering har vägrats enligt 3 § andra stycket får överkla-
gas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslu-
tet. Detsamma gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som av-
ses i 7 kap. 7 § tredje stycket och 8 kap. 8 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.