SFS 1998:716 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

980716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4 § sparbankslagen

(1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

Huvudmännen skall utses för fyra år. Vid det första huvudmannavalet

skall mandattiderna dock sättas kortare i den mån det behövs för att åstad-
komma successiva nyval.

Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder

enligt 2 § att vara huvudman, skall sparbankens styrelse se till att fyllnadsval
för den återstående mandattiden anställs så snart det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:144, bet. 1997/98:FiU24, rskr. 1997/98:217.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1998:716

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.