SFS 2006:404 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

060404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a kap. 5 § och 4 b kap. 11 § spar-

bankslagen (1987:619)

2 skall ha följande lydelse.

4 a kap.

5 §

3 I en sparbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor som avses

i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte hel-

ler vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf

inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision,
får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god re-
visionssed.

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2006:404

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

3* SFS 2006:399–417

background image

2

SFS 2006:404

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

4 b kap.

11 §

4 Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller

beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor

får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars

skulle föranleda jäv för en revisor eller en lekmannarevisor avser ett räken-
skapsår som har inletts före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:304.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.