SFS 2004:447 Lag om ändring i lagen (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

040447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:304) om ändring i
sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 5 § och 9 kap. 7 och 9 §§

sparbankslagen (1987:619) i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:304)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

2 Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verk-
ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna dessutom ansöka om
tillstånd att driva bankrörelse och godkännande av reglementet för den över-
tagande sparbanken enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fu-

sion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är in-
sättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

9 kap.

7 § Har sparbanksstämman beslutat att bevilja ansvarsfrihet eller att inte
föra skadeståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges i 5 § rös-
tat mot det eller har tiden för talan gått ut enligt 6 §, får talan enligt 5 § ändå
väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något
annat sätt inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga
uppgifter till sparbanksstämman om det beslut eller den åtgärd som talan
grundas på.

1 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 2000:819.

SFS 2004:447

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:447

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

9 § Talan för sparbankens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på
brott, får inte väckas mot

1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,

2. en delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då

beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,

3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som

revisionsberättelsen avser,

4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår som granskningsrapporten avser,

5. en granskare sedan fem år förflutit från den dag när yttrandet över den

särskilda granskningen lades fram på stämman,

6. en stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens bildande

fattades på konstituerande stämma, samt

7. en huvudman sedan två år förflutit från beslut eller åtgärder som talan

grundas på.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.