SFS 2021:485 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2021-485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619)2
ska ha följande lydelse.

9 kap.
1 §
3 En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som när han
eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en spar-
bank, ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan
genom överträdelse av denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2014:966) om kapi-
talbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller bankens reglemente.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Lagen omtryckt 1996:1005.
3 Senaste lydelse 2014:972.

SFS

2021:485

Publicerad
den

5 juni 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.