SFS 2021:540 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2021-540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 10 § sparbankslagen
(1987:619)2 ska ha följande lydelse.

9 kap.
10 §
3 Om banken har försatts i konkurs efter en ansökan som gjorts innan
den tid som anges i 9 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt 1 eller
2 § trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5–7 §§. Efter
utgången av den tid som anges i 9 § får en sådan talan dock inte väckas
senare än sex månader från konkursbeslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den äldre lydelsen av 9 kap. 10 § gäller fortfarande när en bank har

försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.
2 Lagen omtryckt 1996:1005.
3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS

2021:540

Publicerad
den

8 juni 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.