SFS 2006:564 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

060564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)2

skall införas en ny paragraf, 3 kap. 13 a §, av följande lydelse.

3 kap.

13 a § Sparbanksstämman skall besluta om arvode och annan ersättning
för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2006:564

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.