SFS 2000:819 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2000:819 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
000819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

2

dels

att i 2 kap. 11 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 7 och

8 §§ orden ⬝Finansinspektionen⬝ skall bytas ut mot ⬝registreringsmyndighe-
ten⬝,

dels

att 6 kap. 5 och 17 §§, 7 kap. 4, 5 och 8 §§ samt 8 kap. 5 och 6 §§

skall ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

Sparbanksstämman eller den domstol som beslutar att sparbanken skall

träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten
för registrering.

Finansinspektionen skall utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och

underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidato-
rerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidatio-
nen.

17 §

Om en sparbank har trätt i likvidation på grund av sparbanksstäm-

mans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att lik-
vidationen skall upphöra och sparbankens verksamhet återupptas. Ett sådant
beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av
denna lag eller reglementet, eller om garantifond eller grundfond har återbe-
talts under likvidationen.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Sparbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av sty-

relse skall likvidatorerna genast anmäla till registreringsmyndigheten för re-
gistrering. Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat till-
stånd till detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall underrätta
registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna beslut.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

Senaste lydelse av
7 kap. 7 § 1999:223
8 kap. 7 § 1999:223
8 kap. 8 § 1999:223.

SFS 2000:819

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:819

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1 eller 2 § har blivit upphävt genom

en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna genast
anmäla detta för registrering samt kalla till sparbanksstämma för val av sty-
relse.

När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 13 § tillämpas.

7 kap.

4 §

När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det anmä-

las av den överlåtande sparbanken för registrering. Om detta inte har skett
inom fyra månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndigheten
genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat re-
gistrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om prövning av fusionen pågår eller om

fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, av-
tal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unio-
nen.

5 §

3

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verk-
ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna därjämte ansöka om
oktroj och stadfästelse av reglementet för den övertagande sparbanken enligt
2 kap. 3 §.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fu-

sion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är in-
sättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

8 §

4

Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparban-

kens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbola-
get skall gå upp i sparbanken. Styrelserna skall anmäla avtalet för registre-
ring hos registreringsmyndigheten. Därvid gäller 5�7 §§ i tillämpliga delar.

Fusion får ske endast om sparbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när beslutet om tillstånd enligt 5 § har registre-

rats. Registreringsmyndigheten skall registrera tillståndet även i aktiebolags-
registret.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva. Sådan egendom
måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger,
kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

3

Senaste lydelse 1999:223.

4

Senaste lydelse 2000:39.

background image

3

SFS 2000:819

8 kap.

5 §

Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans beslut enligt 1 §

första stycket anmäla beslutet till registreringsmyndigheten för registrering.
Frågan om ombildning har fallit om anmälan inte gjorts inom föreskriven tid
eller om registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om prövning av ombildningen pågår eller om

ombildningen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsak-
ter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen.

6 §

5

Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registre-

rats skall sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Om
sparbanken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall
överlämnas till, skall sparbanken inom samma tid ansöka om godkännande
av stiftelseförordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant godkännande
prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller
av särskild vikt prövas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning

prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och fordrings-
ägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ändamålsenlig från
allmän synpunkt.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1999:223.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.