SFS 2022:636 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2022:636 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
SFS2022-636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)2
ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
3 Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter
i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige inom
sparbankens verksamhetsområde. �&terstoden utses av huvudmännen själva
bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän ska vara
insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens
bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för
besättande av hans eller hennes egen plats.

Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om inte särskilda

skäl föranleder något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske
efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner

och regioner ska tillämpas också på kommunfullmäktiges och region-
fullmäktiges val av huvudmän.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.
2 Lagen omtryckt 1996:1005.
3 Senaste lydelse 2019:861.

SFS

2022:636

Publicerad
den

1 juni 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.