SFS 1999:911 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

990911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)

3

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 17 §, 3 kap. 1, 3–7 samt 14 och 15 §§, 5 kap. 2

och 8 §§ samt 9 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1572) om

ändring i bankrörelselagen (1987:617) skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

Denna lag innehåller gemensamma bestämmelser för banker om den

rörelse som en bank får driva och om tillsyn m.m. Den innehåller vidare
vissa särskilda bestämmelser för bankaktiebolag samt bestämmelser om re-
vision, allmän granskning, skadestånd m.m. och firma för sparbanker och
medlemsbanker.

Med

bank

förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlems-

bank.

Med

bankaktiebolag

förstås i denna lag ett aktiebolag som har fått till-

stånd att driva bankrörelse. För bankaktiebolag gäller vad som är föreskrivet
för aktiebolag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag eller är särskilt
föreskrivet. Om det i aktiebolagslagen (1975:1385) finns hänvisningar till
bestämmelser i samma lag och gäller föreskrifter i denna lag i stället för eller
vid sidan av bestämmelserna i aktiebolagslagen, skall hänvisningarna vid
tillämpning i fråga om bankaktiebolag i stället respektive också avse före-
skrifter i denna lag.

Bestämmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om de-

ras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619) respektive lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med en

banks stadgar

förstås i denna lag reglemente för sparbank och

stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Jfr rådets direktiv 84/253/EEG om godkännande av personer som har ansvar för lag-

stadgad revision av räkenskaper (EGT L 126, 12.5.1984, s. 20, Celex 389L0048).

3

Lagen omtryckt 1996:1001.

4

Senaste lydelse 1998:1500.

SFS 1999:911

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:911

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-

ler Riksgäldskontoret.

2 kap.

17 §

En bank får inte på andra villkor än sådana som banken normalt stäl-

ler upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,
2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med annan får av-

göra på styrelsen ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom banken,
4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som motsvarar

minst tre procent av hela kapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1–4 eller
6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1–5 har ett vä-

sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

En medlemsbank får inte heller på andra villkor än sådana som banken

normalt ställer upp lämna kredit till lekmannarevisor i banken.

Finansinspektionen prövar om delegat eller anställd har sådan ledande

ställning som avses i första stycket 2 och 3.

Bankens styrelse skall i en förteckning föra in uppgifter om de krediter

som har beviljats personer eller företag som avses i första och andra

styck-

ena. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som skall antecknas i förteck-
ningen.

Första–fjärde

styckena tillämpas på motsvarande sätt beträffande krediter

mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdats av någon som av-
ses i första eller andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som banken
förvärvar och för vilken någon som avses i första eller andra stycket är betal-
ningsskyldig.

3 kap.

1 §

5

Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst en revisor. Revisor

väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer, får det i stadgarna

fö-

reskrivas att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än
genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-
banker beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssupplean-
ter.

5

Senaste lydelse 1998:1500.

background image

3

SFS 1999:911

3 §

6

Den som är i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en sparbank
eller i en medlemsbank.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

sparbank eller i en medlemsbank.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om

vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse skyl-
dighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Bestämmelserna i 5 § om
behörighet, i 8 a § om rapporteringsskyldighet och i 13 § om rätt att närvara
på stämma tillämpas på den huvudansvarige.

4 §

7

I en sparbank eller i en medlemsbank skall minst en revisor som stäm-

man utsett vara auktoriserad revisor.

5 §

8

I en sparbank eller i en medlemsbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en

sparbank

får inte vara sådan revisor som avses

i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte hel-

ler vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf

inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision,
får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god re-
visionssed.

6 §

9

Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en medlemsbank upphör

i förtid, om revisorn eller den som utsett honom begär det. Anmälan om detta
skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill
avgå, hos den som har tillsatt honom.

6

Senaste lydelse 1998:1500.

7

Senaste lydelse 1998:1500.

8

Senaste lydelse 1998:1500. Ändringen innebär bl.a. att andra, tredje och femte

styckena upphävs.

9

Senaste lydelse 1998:1500. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

background image

4

SFS 1999:911

I en sparbank eller i en medlemsbank där Finansinspektionen inte förord-

nat revisor skall en revisor vars uppdrag upphör i förtid genast anmäla detta
till inspektionen. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för
iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av det lö-
pande räkenskapsåret som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäl-
ler i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om
revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen skall överlämnas till bankens
styrelse.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom

enligt 3–5 §§ eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte någon
suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor till-
sätts för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns
särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande ordinarie
stämma.

7 §

Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som ut-

ser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. auktoriserad revisor inte är utsedd enligt 4 §,
2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket eller 5 § eller

enligt stadgarna, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller stadgarna om antalet revisorer har åsi-

dosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.
Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rätt-

telse finns i 7 kap.

14 §

10

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank får inte lämna

upplysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomstående om så-
dana angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sina
uppdrag, om det kan vara till nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehöri-

gen får röjas.

Revisorerna är skyldiga att
1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild,

2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 15 §, ny revi-

sor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforder-
liga upplysningar om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-

nen finns i 8 a §.

15 §

11

Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank kan väcka

förslag om att Finansinspektionen skall utse granskare för särskild gransk-
ning av bankens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av

10

Senaste lydelse 1998:1500.

11

Senaste lydelse 1998:1500.

background image

5

SFS 1999:911

vissa åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget skall framställas på en
ordinarie stämma eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behand-
las. Finansinspektionen skall på begäran av en röstberättigad och efter att ha
hört bankens styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

1. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredje-

del av de närvarande huvudmännen, eller

2. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller

en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos styrelsen

att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsat-
ser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt in-
betalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra fram-
ställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får varje inneha-
vare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 8 a, 9, 13 och

14 §§ samt 5 kap. 2, 4, 6 och 7 §§ tillämpas även i fråga om granskare. Den
som är underårig får inte vara granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hål-

las tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för huvud-
man, medlem eller annan röstberättigad och genast sändas till var och en av
dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman. På
samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av
förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

4 kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

1 §

Om inte annat föreskrivs i stadgarna, får det i en sparbank eller i en

medlemsbank utses en eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra så-
dan granskning som anges i 4 §.

2 §

För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Vad som

sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i tillämpliga delar även gälla
suppleant.

3 §

Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga på lek-

mannarevisorer.

Lekmannarevisorns uppgifter

4 §

Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bankens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående
och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

5 §

Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av stäm-

man, såvida de inte strider mot lag, stadgarna eller god sed.

background image

6

SFS 1999:911

6 §

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en gransk-

ningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens innehåll och den
tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 14 §.

7 §

Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse

som avses i 3 kap. 11 § första stycket.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 §

Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra gransk-

ningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig samt lämna
de upplysningar och det biträde som lekmannarevisorn begär.

Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och lekmannarevi-

sorerna i ett dotterföretag gentemot lekmannarevisorn i moderbanken.

Hur lekmannarevisor utses

9 §

En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte stadgarna innehåller

bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt.

Obehörighetsgrunder

10 §

Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lekmannarevi-
sor.

Jäv

11 §

Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller

beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

I fråga om lekmannarevisor i en medlemsbank gäller vad som sägs i första

stycket 4 endast om låneskulden eller säkerheten går utöver vad som normalt
sammanhänger med medlemskap i banken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor

får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

background image

7

SFS 1999:911

Anlitande av biträde

12 §

En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon som enligt

11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har banken anställda eller de-
legater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens in-
terna revision, får lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det
är förenligt med god sed.

Lekmannarevisorns avgång

13 §

Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller

den som utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. An-
mälan skall göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på
stämman vill avgå, skall han anmäla det också hos den som har utsett ho-
nom.

Lekmannarevisorns granskningsrapport

14 §

Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse senast två

veckor före ordinarie stämma.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som

avses i 4 § och om sådana förhållanden som han har varit skyldig att granska
enligt 5 §. Om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning mot nå-
gon styrelseledamot, skall han upplysa om detta i rapporten och lämna upp-
gift om anledningen till anmärkningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplys-

ningar som han anser att huvudmännen i en sparbank eller medlemmarna
och innehavarna av förlagsandelar i en medlemsbank bör få kännedom om.

15 §

I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till huvudmännen på

samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619)
samt läggas fram på stämman.

I en medlemsbank skall granskningsrapporten hållas tillgänglig för och

sändas till medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar på samma sätt
som anges i 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker
samt läggas fram på stämman.

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

16 §

Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid stämma. Han är skyldig att

närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt.

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

17 §

Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en enskild huvud-

man, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som han har fått
kännedom om när han fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för
banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehöri-

gen får röjas.

2*

SFS 1999:911–959

background image

8

SFS 1999:911

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

18 §

Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla upplys-

ningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för
banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild.

19 §

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan lekmannarevi-

sor, granskare som avses i 3 kap. 15 § och, om banken har försatts i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bankens angelägenhe-
ter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersök-
ning i brottmål.

5 kap.

2 §

12

En revisor eller en lekmannarevisor i en sparbank eller i en medlems-

bank är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn eller
lekmannarevisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsam-
het vållas av hans medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen.

8 §

13

Sådan talan för en banks räkning enligt 1–3 §§, som inte grundas på

brott, kan ej väckas mot

1. styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan, fattades
eller vidtogs,

2. delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då det

beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,

3. revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som re-

visionsberättelsen avser,

4. lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår som granskningsrapporten avser,

5. granskare som avses i 3 kap. 15 § sedan fem år förflutit från den dag när

yttrandet över den särskilda granskningen lades fram på stämman,

6. stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens bildande fat-

tades på den konstituerande stämman, samt

7. huvudman eller medlem i medlemsbank eller röstberättigad, som inte är

medlem, sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.

Försätts banken i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som

anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1–3 §§
trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 6 § eller 7 §. Efter ut-
gången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare än
sex månader från edgångssammanträdet.

12

Senaste lydelse 1998:1500.

13

Senaste lydelse 1998:1500.

background image

9

SFS 1999:911

9 kap.

15 §

14

I ett bankaktiebolag skall minst en revisor som bolagsstämman ut-

sett vara auktoriserad revisor.

En revisor som förordnats av Finansinspektionen skall oavsett bolags-

stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen utfärdat för
honom eller henne.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor är bestämmel-

serna om länsstyrelseförordnande i 10 kap. 24 och 26 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385) tillämpliga.

3.

15

Ett företag som den 1 januari 1996 bedrev inlåningsverksamhet som

inte fordrade tillstånd enligt äldre lag får fortsätta med verksamheten längst
till och med den 31 december 2001.

1. Denna lag träder i kraft i fråga om den ändrade övergångsbestämmelsen

den 31 december 1999 och i övrigt den 1 januari 2000.

2. Om en banks stadgar vid lagens ikraftträdande strider mot någon be-

stämmelse i denna lag, skall styrelsen till den första ordinarie stämman där-
efter lägga fram förslag om sådan ändring av stadgarna att dessa stämmer
överens med bestämmelsen.

3. Den som är revisor i en sparbank eller i en medlemsbank när denna lag

träder i kraft och som inte är auktoriserad eller godkänd revisor får trots be-
stämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket fortsätta som revisor till utgången av
den första ordinarie stämma som hålls efter ikraftträdandet.

4. Intill utgången av år 2000 får en auktoriserad eller godkänd revisor trots

bestämmelserna i 3 kap. 1 § andra stycket utses för en kortare mandattid än
fyra år.

Om ett revisorsuppdrag som har getts före lagens ikraftträdande gäller för

viss tid, består det till utgången av mandattiden. Om uppdraget gäller tills vi-
dare, består det till utgången av den första ordinarie stämma som hålls efter
utgången av år 2000.

5. Beträffande tiden för väckande av talan om anspråk på skadestånd till

banken enligt 5 kap. 1 och 2 §§ gäller äldre bestämmelser, om anspråket har
uppkommit före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

14

Senaste lydelse 1998:1500.

15

Senaste lydelse 1997:1048.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.