SFS 1999:912 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 1999:912 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
990912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 2 § spar-

bankslagen (1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank

bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm-
mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rö-
relsen. Grundfonden skall betalas med pengar.

Sparbanken skall när rörelsen påbörjas ha fonder som vid tidpunkten för

beslut om oktroj motsvarar minst en miljon euro. I 5 kap. 4 § 4 lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns
bestämmelser om vad som utgör fonder.

4 kap.

2 §

En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Fi-

nansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäk-

tige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat
bankaktiebolag än FöreningsSparbanken AB (publ) eller i en medlemsbank
eller inom landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1999:912

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:912

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.