SFS 2004:975 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

040975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)

dels att 4 a kap. 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 a kap. 12 a och

12 b §§, av följande lydelse.

4 a kap.

12 a § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1. bankens firma och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat.
Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla

uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 b § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem
för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges
1. om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en

mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller
3. om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något ut-

talande enligt 13, 14 eller 16 §.

13 §

2 Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida års-

redovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I uttalandet skall det
särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas

enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, skall

1 Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.

2 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2004:975

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

2

SFS 2004:975

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar
i sin berättelse.

14 §

3 Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som
kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Det-
samma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om an-

svarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättel-
sen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen. Om
årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna,
skall revisorerna hänvisa till uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:304.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.