SFS 1999:1093 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

991093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 11 § sparbankslagen

(1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

6 kap.

11 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie sparbanksstämman för godkännande.
I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman till-
lämpas inte 4 kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5
kap. 18–25 §§ och 6 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) samt 2 kap.
1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller tillämpas.

Ingen tillgång får i balansräkningen tas upp till ett högre värde än den be-

räknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan
beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp
i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan be-
räknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade avsätt-
ningen eller skulden, skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten det
beräknade beloppet anges inom linjen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1999:1093

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.