SFS 2000:1091 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2000:1091 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
001091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

kap. 5

§ sparbankslagen

(1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i ak-

tiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som
sparbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinneha-
vet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt la-

gen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2000:1091

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.