SFS 1998:1500 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

981500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)

2

dels

att 5 kap. 5 §, 6 kap. 6 § samt 8 kap. 3 a, 4 a och 7 §§ skall upphöra

att gälla,

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 8, 9 och 13 §§, 3 kap. 1–6 och 8–15 §§, 5 kap.

1–3 och 8 §§, 6 kap. 1–4 §§, 7 kap. 4, 14, 16 och 24 §§ och 8 kap. 1–5 och
8 §§, samt rubrikerna till 3, 5 och 6 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 9 kap., samt närmast före

8 kap. 1 och 2 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag innehåller gemensamma bestämmelser för

banker om den

rörelse som en bank får driva och

om tillsyn m.m. Den innehåller vidare

vissa särskilda bestämmelser för bankaktiebolag samt bestämmelser om re-
vision, skadestånd m.m. och firma för sparbanker och medlemsbanker.

Med

bank

förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

Med

bankaktiebolag

förstås i denna lag ett aktiebolag som har fått till-

stånd att driva bankrörelse. För bankaktiebolag gäller vad som är föreskrivet
för aktiebolag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag eller är särskilt
föreskrivet. Om det i aktiebolagslagen (1975:1385) finns hänvisningar till
bestämmelser i samma lag och gäller föreskrifter i denna lag i stället för eller
vid sidan av bestämmelserna i aktiebolagslagen, skall hänvisningarna vid
tillämpning i fråga om bankaktiebolag i stället respektive också avse före-
skrifter i denna lag.

Bestämmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om de-

ras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619) respektive lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med en

banks stadgar

förstås i denna lag reglemente för sparbank och

stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Senaste lydelse 1997:679.

SFS 1998:1500

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1500

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-

ler Riksgäldskontoret.

2 kap.

8 §

För att skydda en fordran får en bank

1. på offentlig auktion, en svensk eller utländsk börs eller en auktoriserad

marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller vid exekutiv försälj-
ning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, och

2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsevärd

förlust, som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet för
fordringen eller annan egendom.

Första stycket gäller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. För förvärv

av sådana aktier finns bestämmelser i 7 kap. 2

§ aktiebolagslagen

(1975:1385). Första stycket gäller inte heller bevis om andel i eller tillskott
till medlemsbank. I fråga om en sparbanks förvärv av bevis om tillskott till
garantifond eller grundfond i sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 §
första stycket sparbankslagen (1987:619).

I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första stycket

får en bank förvärva aktier i ett bolag, som bildats för att förvalta egendomen
eller för att fortsätta en verksamhet som bedrivs med denna.

Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får banken, om det

finns uppenbar risk för att banken annars lider förlust, förvärva ytterligare
aktier i samma bolag.

Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får banken,

om aktiebolaget överlåter sina tillgångar på ett annat aktiebolag, byta ut
dessa aktier mot aktier i det andra aktiebolaget.

Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall avyttras

när det med hänsyn till marknadsförhållandena lämpligen kan ske. Egendo-
men skall dock avyttras senast när det kan äga rum utan förlust för banken.
Banken skall årligen till Finansinspektionen avge en särskild redovisning av
egendomen.

9 §

4

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag.

En banks kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 9 kap. 4 §

andra stycket denna lag

,

2 kap. 2 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)

eller 1 kap. 4 § andra eller tredje stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker krävdes när rörelsen påbörjades.

13 §

5

Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förvän-

tas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast el-
ler lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från sådan sä-

4

Senaste lydelse 1996:1113.

5

Senaste lydelse 1996:1113.

background image

3

SFS 1998:1500

kerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda
skäl att avstå från säkerhet.

Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385)

om förbud för ett aktiebolag att som pant ta emot egen aktie tillämpas också
på förlagsbevis som ett

bankaktiebolag

utfärdat.

En

sparbank

får inte som pant ta emot förlagsbevis, som sparbanken utfär-

dat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spar-
banken.

En

medlemsbank

får inte som pant ta emot förlagsbevis eller förlagsan-

delsbevis som banken utfärdat eller bevis om andel i eller tillskott till ban-
ken.

3 kap. Revision i sparbanker och medlemsbanker

1 §

Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst två revisorer. Reviso-

rerna väljs av stämman om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera av
dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om uppdra-

get inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdraget upphör
vid slutet av den ordinarie stämma på vilken revisorsval skall förrättas.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-
banker beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssupplean-
ter.

2 §

Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank

har rätt att

föreslå att det hos Finansinspektionen begärs att en revisor (medrevisor) ut-
ses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget
skall framställas på en stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget
enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Finansinspektionen skall på
begäran av en röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse utse en re-
visor för tiden till och med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår, om
förslaget biträds

1. i en

sparbank

av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredje-

del av de närvarande huvudmännen, eller

2. i en

medlemsbank

av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller

en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en

medlemsbank

kan innehavare av förlagsandelar begära hos styrelsen

att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsin-
satser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt
inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra fram-
ställning hos Finansinspektionen om att en medrevisor utses. Försummas
detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

3 §

Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en
sparbank eller i en medlemsbank.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

background image

4

SFS 1998:1500

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om

vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyl-
dighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Bestämmelserna i 5 § om
behörighet, i 8 a § om rapporteringsskyldighet och i 13 § om rätt att närvara
på stämma tillämpas på den huvudansvarige.

4 §

Minst en av de revisorer som stämman utser i en sparbank

eller i en

medlemsbank skall vara auktoriserad revisor.

5 §

I en sparbank eller i en medlemsbank kan den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Vad som angetts i första stycket 4 gäller också när skulden eller förpliktel-

sen avser revisorns make eller sambo eller juridisk person i vilken sådan per-
son eller revisorn själv har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

En revisor är obehörig också om det i övrigt finns någon särskild omstän-

dighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans oberoende.

Den som är huvudman i en

sparbank

får inte vara sådan revisor som avses

i 4 §.

I fråga om annan revisor i en

medlemsbank

än sådan som avses i 4 § gäller

vad som sägs i första stycket 4 och andra stycket endast om låneskulden eller
säkerheten går utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i
banken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor kan inte hel-

ler vara revisor i ett dotterföretag till banken.

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf

inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision,
får revisorerna dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god
revisionssed.

6 §

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor

i en sparbank eller i en med-

lemsbank

upphör när en ny revisor har utsetts.

Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en medlemsbank

upphör i

förtid, om revisorn eller den som utsett honom begär det. Anmälan om detta
skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill
avgå, hos den som har tillsatt honom.

I en sparbank eller i en medlemsbank

där Finansinspektionen inte förord-

nat revisor skall en revisor vars uppdrag upphör i förtid genast anmäla detta

background image

5

SFS 1998:1500

till inspektionen. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för
iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av det lö-
pande räkenskapsåret som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäl-
ler i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om
revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen skall överlämnas till bankens
styrelse.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom

enligt 3–5 §§ eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte någon
suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor till-
sätts för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns
särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande ordinarie
stämma.

8 §

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

skall i den omfatt-

ning som följer av god revisionssed granska bankens årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Om en sparbank eller en medlemsbank

är moderföretag (moderbank),

skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens
inbördes förhållanden i övrigt.

Revisorer, som är utsedda av annan än Finansinspektionen, skall följa de

särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider mot lag,
stadgarna eller god revisionssed.

8 a §

Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i en sparbank eller i en

medlemsbank

får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 11 §,

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.
Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får

kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som revisorn har i bankens moderföretag eller dotterföretag eller ett
företag som har en likartad förbindelse med banken.

9 §

Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank

skall ge revisorerna

möjlighet att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner nöd-
vändig samt lämna de upplysningar och den hjälp som de begär. Samma
skyldighet gäller för företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag
gentemot revisorerna i moderbanken.

10 §

Sedan revisorerna

i en sparbank eller i en medlemsbank

slutfört

granskningen, skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsre-
dovisningen och, i en moderbank, på koncernredovisningen. Finner reviso-
rerna att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de
anteckna även detta. I en moderbank gäller detsamma i fråga om koncernba-
lansräkningen och koncernresultaträkningen.

background image

6

SFS 1998:1500

11 §

6

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

skall för varje rä-

kenskapsår avge en revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall över-
lämnas till bankens styrelse senast två veckor före den ordinarie stämman.
Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisnings-
handlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsredovis-
ningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag skall revi-
sorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det
kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot
till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot denna lag,
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, sparbanks-
lagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller mot stad-
garna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även inne-
hålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Reviso-
rerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar
meddela huvudmännen eller medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att ban-

ken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1–2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1–3, skall reviso-
rerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltnings-
berättelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse be-

träffande koncernen. Härvid skall första–tredje och sjätte styckena tillämpas.

12 §

Erinringar som revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

framställer till styrelsen och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall
de anteckna i ett protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall
överlämnas till styrelsen och bevaras av denna på ett betryggande sätt.

13 §

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank har rätt att närvara

vid bankens stämmor. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med
hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt.

14 §

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

får inte lämna upp-

lysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomstående om sådana

6

Senaste lydelse 1997:532.

background image

7

SFS 1998:1500

angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sina upp-
drag, om det kan vara till nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehörigen

får röjas.

Revisorerna är skyldiga att
1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild,

2. till medrevisorer, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om ban-

ken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplys-
ningar om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-

nen finns i 8 a §.

15 §

Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank

kan väcka

förslag om att Finansinspektionen skall utse granskare för särskild gransk-
ning av bankens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av
vissa åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget skall framställas på en
ordinarie stämma eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behand-
las. Finansinspektionen skall på begäran av en röstberättigad och efter att ha
hört bankens styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

1. i en sparbank

av

minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredje-

del av de närvarande huvudmännen, eller

2. i en medlemsbank

av minst en tiondel av samtliga

röstberättigade eller

en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos styrelsen

att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser
till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbe-
talda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställ-
ning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får varje innehavare
av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisorer i 3 § första och tredje styckena, 5, 8 a, 9, 13

och 14 §§ samt 5 kap. 2, 4 och 6–8 §§ tillämpas även i fråga om granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hål-

las tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för huvud-
man, medlem eller annan röstberättigad och genast sändas till var och en av
dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman. På
samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av
förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

5 kap. Bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker om
skadestånd m.m.

1 §

Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat uppsåtligen el-

ler av oaktsamhet skadar en sparbank eller en medlemsbank då han fullgör
sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas en
medlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag, lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, spar-

background image

8

SFS 1998:1500

bankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller
bankens stadgar.

2 §

En revisor i en sparbank eller i en medlemsbank

är ersättningsskyldig

enligt de grunder som anges i 1 §. Han ansvarar även för skada som uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet vållas av hans medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen.

3 §

7

En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är med-

lem är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträ-
delse av denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller stadgarna
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en medlem
eller någon annan.

8 §

Sådan talan för en banks räkning enligt 1–3 §§, som inte grundas på

brott, kan ej väckas mot

1. styrelseledamot sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår

då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan, fattades eller
vidtogs,

2. delegat sedan ett år förflutit från det att årsredovisningen och revisions-

berättelsen för det räkenskapsår varunder den ansvarsgrundande åtgärden
vidtogs framlades på stämman,

3. revisor sedan tre år förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram

på stämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,

4. stiftare sedan tre år förflutit från det beslutet om bankens bildande fatta-

des på den konstituerande stämman, samt

5. huvudman eller medlem i medlemsbank eller röstberättigad, som inte är

medlem, sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.

Försätts banken i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som

anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1–3 §§
trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 6–7 §§. Efter ut-
gången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare än
sex månader från edgångssammanträdet.

6 kap. Sparbankers och medlemsbankers firma

1 §

En

sparbanks

firma skall innehålla ordet sparbank. En

medlemsbanks

firma skall innehålla ordet medlemsbank.

Firman skall registreras i bankregistret.
Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse

anges i bankens stadgar.

7

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

background image

9

SFS 1998:1500

2 §

8

En sparbanks eller en medlemsbanks

firma skall tydligt skilja sig från

andra ännu bestående firmor, som är införda i bankregistret, samt från be-
nämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen

(1974:156).

3 §

En sparbanks eller en medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Be-

stämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet
bank, sparbank eller medlemsbank får endast användas i bifirma för bank-
verksamhet.

4 §

Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank eller en medlems-

bank, bör undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställfö-
reträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte
framgår av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som un-
dertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt hand-
lingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständighe-
terna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och
den till vilken handlingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat
godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts
eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

7 kap.

4 §

Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank är skyldig att genast

låta upprätta en särskild balansräkning, om det finns anledning att anta

att

banken i fråga inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban-

kens

ställning bekräftas skall styrelsen genast underrätta Finansinspektio-

nen.

14 §

Om den som har

ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar

eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en
sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspektionen besluta
att denne

vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som mot-

svarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan
innehavare

i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet el-

ler i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om den som har

ett

kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

låtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 §, får inspektionen
besluta att denne vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller ande-
larna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

8

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

10

SFS 1998:1500

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är
kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid
med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av förbud eller föreläggande enligt denna paragraf

skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av ak-
tierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få
utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 14 a §.

16 §

9

En svensk banks oktroj skall återkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller an-

mälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,

2. banken inte inom ett år från det oktroj beviljades

har börjat driva bank-

rörelse, eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,
4. banken under en sammanhängande tid av sex månader inte drivit bank-

rörelse,

5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på

annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen avser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt

2 kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från det
att den blev känd för banken,

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti och inte vidtagit rättelse inom ett år från det att inspektionen
har förelagt banken att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att bankens
oktroj annars kan komma att återkallas, eller

8. någon som ingår i bankens styrelse eller är

dess verkställande direktör

eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 9 kap

.

3 §

andra stycket

3

och

tredje stycket denna lag, 2 kap. 3 § tredje stycket 2 spar-

bankslagen (1987:619) eller 2 kap. 2 § fjärde stycket 3 och femte stycket la-
gen (1995:1570) om medlemsbanker.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 4

och 5 i stället för att återkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen,
om det finns särskilda skäl. I fall som avses i första stycket 8 får oktrojen
återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att per-
sonen ingår i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd
tid om högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen.

Om oktrojen återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av rörel-

sen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

24 §

10

Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får inte

överklagas.

9 Senaste lydelse 1997:116.

10 Senaste lydelse 1997:116.

background image

11

SFS 1998:1500

Beslut som avses i 1 kap. 7 § fjärde stycket och 7 b § andra stycket samt

7 kap. 21 § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. In-
spektionens beslut i övrigt enligt denna lag, sparbankslagen (1987:619) och
lagen (1995:1570) om medlemsbanker får överklagas hos regeringen, om
annat inte är föreskrivet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap.

Bankregister

1 §

Finansinspektionen skall föra ett bankregister för registrering enligt

denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller andra författningar.

Registrering m.m. beträffande sparbanker och medlemsbanker

2 §

Finansinspektionen skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes

Tidningar vad som för sparbanker och medlemsbanker införs i bankregistret
med undantag för registrering av underrättelse enligt

1. 2

kap. 14

§ sparbankslagen (1987:619) och 2

kap. 7

§ lagen

(1995:1570) om medlemsbanker om dagen för kungörelse om rörelsens öpp-
nande,

2. 6 kap. 19 § sparbankslagen och 9 kap. 20 § lagen om medlemsbanker

från tingsrätten om att banken blivit försatt i konkurs, att beslut om konkurs
upphävts eller att konkurs avslutats samt

3. 7 kap. 5 § sparbankslagen och 10 kap. 5 § lagen om medlemsbanker om

fusionstillstånd.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts

i registret skall endast ange ändringens art.

3 §

11

Det som för sparbanker och medlemsbanker blivit infört i bank-

registret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har kung-
jorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 § och det inte av omständighe-
terna framgår att han varken kände till eller borde ha känt till det som kun-
gjorts.

4 §

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som

är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om Finansinspektionen finner att
ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens stad-
fästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stad-

garna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

11 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

background image

12

SFS 1998:1500

Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen avskri-

vas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det
även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot registrering och har
sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om
det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett

beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt
4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 §

Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta en sparbank eller

en medlemsbank när inspektionen

1. förklarat en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje stycket

sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker,

2. förelagt vite enligt denna lag, eller
3. förklarat en fråga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag för-

fallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

8 §

Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att en anmälan avskrivits

eller en registrering har vägrats enligt 4 § andra stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Det-
samma gäller ett sådant beslut av Finansinspektionen som avses i 7 kap. 7 §
tredje stycket och 8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 5 §
tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 kap. Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

Ansökan om oktroj

1 §

Oktroj får meddelas för ett svenskt aktiebolag.

Ansökan om oktroj får göras innan bolaget har bildats. Om en sådan ansö-

kan har gjorts inom sex månader från det att stiftelseurkunden underteck-
nats, räknas den tid som föreskrivs i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagsla-
gen (1975:1385) från beslutet om oktroj.

2 §

Till en ansökan om oktroj skall det fogas en plan för den tilltänkta

verksamheten och ett förslag till bolagsordning eller till ändring av bolags-
ordningen.

Förutsättningar för oktroj och stadfästelse av bolagsordningen

3 §

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna

lag, aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar samt om och i vil-
ken utsträckning särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfatt-
ningen och arten av bolagets verksamhet.

Regeringen skall stadfästa bolagsordningen och bevilja oktroj, om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund

bankverksamhet,

background image

13

SFS 1998:1500

2. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bola-

get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i bolaget och även i
övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en
bank, och

3. den som avses ingå i bolagets styrelse eller vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en bank och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Bolagsordningen får inte stadfästas och oktroj inte beviljas, om det kan

antas att någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i
näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i ban-
ken.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får bo-

lagsordningen stadfästas och oktroj beviljas endast om förbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av banken.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterligare

bank.

Bankaktiebolagets aktiekapital

4 §

Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn till den

planerade rörelsens omfattning och beskaffenhet.

Ett bankaktiebolag skall när rörelsen påbörjas ha ett bundet eget kapital

som vid tidpunkten för beslutet om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 § 3 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

Ändring av bolagsordningen

5 §

Ett beslut om ändring av ett bankaktiebolags bolagsordning får inte re-

gistreras innan det har stadfästs av regeringen. Regeringen kan uppdra åt
Finansinspektionen att pröva frågor om stadfästelse i fall som inte är av prin-
cipiell betydelse eller i övrigt av synnerlig vikt.

Teckning av aktier

6 §

Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt 3 §

andra stycket 2 eller tredje stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i
bankaktiebolaget, får detta inte bildas utan att prövning görs. Om personen
inte anses lämplig får bolaget inte bildas.

Nedsättning av aktiekapitalet

7 §

Finansinspektionen får medge att nedsättning av aktiekapitalet får ske

utan rättens tillstånd enligt 6 kap. 6 § första stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), om bankaktiebolaget samtidigt med nedsättningen vidtar åtgär-
der som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapi-
tal minskar till följd av beslutet om nedsättning.

background image

14

SFS 1998:1500

8 §

I stället för bestämmelserna i 6 kap. 6 § andra–fjärde styckena aktiebo-

lagslagen (1975:1385) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsättnings-

beslutet har registrerats. Till ansökningshandlingen skall det fogas bevis om
registreringen.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens yttrande om och i

så fall i vilken utsträckning nedsättningen kan komma att inverka på insättar-
nas rätt. Finner rätten med hänsyn till yttrandets innehåll att nedsättningen
inte bör verkställas skall ansökningen genast avslås. I annat fall skall rätten
kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida ansökningen
att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos rätten. I föreläggandet
skall det anges att den som inte har gjort en sådan anmälan anses ha medgivit
ansökningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens
yttrande tas in. Rätten skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post-
och Inrikes Tidningar.

Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om de borge-

närer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet för sina
fordringar. Att en insättare bestrider ansökningen utgör dock inte något hin-
der, om inspektionens yttrande ger grund för att meddela tillstånd.

Egen aktie som säkerhet

9 §

Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag

som pant, om dessa aktier utgör en mindre del av de aktier som lämnas som
säkerhet för en kredit. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om vilka begränsningar
som i detta fall skall gälla.

Bolagets ledning

10 §

Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Fler-

talet av ledamöterna skall vara personer som inte är anställda i banken eller i
företag som ingår i en koncern där banken är moderbolag.

11 §

I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande direktör. Bo-

lagets verkställande direktör får inte vara ordförande i styrelsen.

12 §

Rätten att teckna ett bankaktiebolags firma får utövas endast av två el-

ler flera personer i förening om inte annat följer av bestämmelserna i 8 kap.
30 § aktiebolagslagen (1975:1385) om verkställande direktörens firmateck-
ningsrätt. Ingen annan inskränkning får registreras.

13 §

Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas i ett

bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet
gäller innehar i andra företag.

background image

15

SFS 1998:1500

Bolagsstämma

14 §

Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i 9 kap. 22

och 24 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar får lämnas
endast om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

Bestämmelserna i 9 kap. 23 § aktiebolagslagen skall tillämpas också när

styrelsen funnit att en upplysning som har begärts enligt 9 kap. 22 § aktiebo-
lagslagen inte kan lämnas till aktieägare utan nämnvärd olägenhet för en-
skild.

Revision m.m.

15 §

I ett bankaktiebolag skall minst en av de revisorer som utsetts av bo-

lagsstämman vara auktoriserad.

En revisor som förordnats av Finansinspektionen skall oavsett bolags-

stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen utfärdat för
honom eller henne.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor är bestämmel-

serna om länsstyrelseförordnande i 10 kap. 24 och 26 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385) tillämpliga.

16 §

Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 §,

11 kap. 18 och 21 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar
får lämnas endast om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

17 §

Om en revisor eller en särskild granskare vid fullgörandet av sitt upp-

drag i bankaktiebolaget får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 30 eller 31 § aktiebo-
lagslagen (1975:1385),

skall revisorn och den särskilde granskaren omgående rapportera detta till

Finansinspektionen.

Revisorn och den särskilde granskaren har en motsvarande rapporterings-

skyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i
första stycket vid fullgörande av uppdrag i bankens moderföretag eller dot-
terföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med banken.

Låneförbudet m.m.

18 §

I stället för bestämmelserna i 12 kap. 7–9 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385) gäller bestämmelserna i denna paragraf och i 2 kap. 17 och
18 §§.

Ett bankaktiebolag får inte lämna lån i syfte att gäldenären skall förvärva

aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av sådana lån därefter skulle
överstiga bolagets fria egna kapital.

4 SFS 1998:1475–1511

background image

16

SFS 1998:1500

Likvidation

19 § Förutom i fall som anges i 13 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385) skall rätten förordna att ett bankaktiebolag skall träda i likvida-
tion om oktrojen har återkallats.

20 §

Anmälan om likvidation enligt 19 § detta kapitel eller 13 kap. 2 §

aktiebolagslagen (1975:1385) kan också göras av Finansinspektionen.

Fusion

21 §

Endast ett bankaktiebolag kan genom fusion överta ett annat bank-

aktiebolags samtliga tillgångar och skulder.

22 §

Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 14 kap. 13–18 §§

aktiebolagslagen (1975:1385). I stället tillämpas 23–25 §§ detta kapitel.

23 §

När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande

som övertagande bolag ansöka om regeringens tillstånd att verkställa planen.
Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom underställa rege-
ringen bolagsordningen för det övertagande bolaget för stadfästelse och ok-
troj enligt 3 §.

Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har god-

känts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

24 §

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusions-

plan skall regeringen se till att bolagens borgenärer tillförsäkras en betryg-
gande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande
bolagens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en
sådan säkerhet.

25 §

Regeringen skall avslå en ansökan enligt 23 § om

1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsak-

ter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen eller om en sådan prövning av fusionen pågår,

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlåtande

bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår
till minst aktiekapitalet i detta, eller

3. bolagens borgenärer inte tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet

som avses i 24 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i
övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller an-
dra fordringsägares intressen.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt första

stycket 1 och prövningen kan antas ta kort tid, får regeringen dock förklara
tillståndsfrågan vilande under högst sex månader.

26 §

Anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall gö-

ras inom två månader från regeringens tillstånd.

background image

17

SFS 1998:1500

27 §

Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske utan hinder

av att det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte får för-
värva enligt denna lag. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från re-
gistreringen. Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen förlänga
denna frist.

28 §

Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 14 kap. 26 och

27 §§ aktiebolagslagen (1975:1385). I stället gäller vad som sägs i denna pa-
ragraf.

Tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanens registrering

har kungjorts skall moderbolaget ansöka om regeringens tillstånd att verk-
ställa planen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 24–25 §§ i tillämp-

liga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse dotterbolag och vad
som sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag.

Firma

29 §

Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

30 §

Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse vid ombild-

ning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får, efter tillstånd av Finans-
inspektionen, använda ordet sparbank i sin firma. Detsamma gäller ett bank-
aktiebolag som senare har övertagit en sådan rörelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 då bankaktiebolagslagen

(1987:618) skall upphöra att gälla.

2. De oktrojer och stadfästelser av bolagsordningar som gäller vid denna

lags ikraftträdande skall fortsätta att gälla.

3. En ansökan om oktroj som har kommit in till Finansinspektionen före

lagens ikraftträdande handläggs enligt äldre bestämmelser.

4. Vid registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut som fattats

före denna lags ikraftträdande gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller
beslut som styrelsen har fattat före ikraftträdandet.

5. Om en bolagsordning efter lagens ikraftträdande strider mot någon be-

stämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller bankrörelselagen (1987:617)
skall styrelsen till den första ordinarie bolagsstämman lägga fram förslag om
sådan ändring av bolagsordningen att den stämmer överens med bestämmel-
sen.

6. Likvidation som har beslutats före lagens ikraftträdande handläggs en-

ligt äldre bestämmelser.

7. Bestämmelsen i 9 kap. 25 § denna lag tillämpas också om en fusion för-

bjudits eller prövning pågår enligt lagen (1992:1317) om ett europeiskt eko-
nomiskt samarbetsområde (EES).

8. Vad som sägs i 9 kap. 30 § denna lag äger motsvarande tillämpning om

ett bankaktiebolag har övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning
enligt 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620).

background image

18

SFS 1998:1500

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.