SFS 2023:777 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2023-777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 30 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619)2
ska ha följande lydelse.

4 kap.
5 §
De ärenden vilka enligt denna lag eller andra författningar eller regle-
mentet tillhör huvudmännens prövning handläggs på sparbanksstämman.

Sparbanksstämman ska hållas inom verksamhetsområdet, om inte extra-

ordinära omständigheter kräver något annat.

I reglementet får det dock bestämmas att sparbanksstämman ska eller får

hållas digitalt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:139, bet. 2023/24:CU5, rskr. 2023/24:36.
2 Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS

2023:777

Publicerad
den

5 december 2023

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.