SFS 2010:839 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

100839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a kap. 1 § och 9 kap. 2 § spar-

bankslagen (1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

4 a kap.

1 §

3

Sparbanker ska ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om

banken ska ha flera revisorer, får det i reglementet anges att en eller flera av
dem, dock inte alla, ska utses på annat sätt än genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den första ordinarie stämma

som hålls efter det år då revisorn utsågs.

I reglementet får det anges att uppdraget som revisor ska gälla för en läng-

re tid än som anges i andra stycket. Uppdraget ska dock upphöra senast vid
slutet av den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs.

Stämman får utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beträff-
ande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

9 kap.

2 §

4

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en sparbank är

ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även
ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare.
I de fall som avses i 4 a kap. 21 § första stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra
stycket denna lag samt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn
eller granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han
eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bo-

lag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är er-
sättningsskyldiga.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

4 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2010:839

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:839

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Ett revisorsuppdrag som har getts före ikraftträdandet består till utgång-

en av mandattiden, om inte uppdraget upphör i förtid enligt 4 a kap. 6 § eller
hinder som avses i 4 a kap. 7 § uppkommer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.