SFS 2011:894 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

110894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

2

dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 2, 3, 5 och 18 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 20 §§ och

11 kap. 7 §, samt en rubrik närmast före 6 kap. 20 § av följande lydelse.

6 kap.

2 §

3

Bolagsverket ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om till-

ståndet att driva bankrörelse har återkallats.

Rätten ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om sparbanken har

försatts i konkurs och denna avslutats med överskott. Beslutet ska fattas i
samband med att konkursen avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finans-

inspektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman.

2 a §

Ett beslut om likvidation enligt 2 § gäller omedelbart.

3 §

4

I ett ärende enligt 2 § första stycket ska Bolagsverket förelägga

sparbanken, Finansinspektionen samt de huvudmän och borgenärer som vill
yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande inom en viss tid.
Föreläggandet ska delges sparbanken, om det kan ske på annat sätt än enligt
38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska kungöra
föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader
före utgången av den utsatta tiden.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

4 Senaste lydelse 2010:1949.

SFS 2011:894

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:894

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

5 §

5

Ett beslut om likvidation ska registreras. En sparbanksstämma eller

domstol som beslutar om likvidation ska genast anmäla beslutet till
registreringsmyndigheten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och

underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidatorerna
träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

18 §

6

Om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan över-

skott, är sparbanken upplöst när konkursen avslutas.

Var sparbanken i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvidationen

fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med överskott.

Bevis om tillskott till garantifond eller till grundfond, som ska återbäras,

medför rätt till utdelning först efter övriga fordringar i konkursen, inklusive
fordringar på grund av sparbankens förlagsupplåning. I fråga om den
inbördes förmånsrätten mellan dessa fondmedel ska 12 § gälla.

Överklagande av Bolagsverkets beslut om likvidation

20 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 2 § första stycket får över-

klagas till tingsrätten i den ort där sparbankens styrelse har sitt säte. Överkla-
gandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

11 kap.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden om likvidation en-
ligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har kommit in

till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en sparbank har försatts i
konkurs och denna avslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:819.

6 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.