SFS 2011:1326 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

111326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a kap. 15 § sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

4 a kap.

15 §

3

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna funnit

att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, ska revisorerna
genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra

skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen
(1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2011:1326

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.