SFS 2014:207 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

140207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)

2

dels att 23 § ska upphöra att gälla,
dels att 9, 21, 30 och 35 §§ ska ha följande lydelse.

9 §

3

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en

gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmel-
serna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyg-

gande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska anlägg-
ning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

21 §

4

Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för anläggningen

och ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att in-
rätta anläggningen. Myndigheten bör då rådgöra med sakägarna. Vid behov
ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs av anläggningen.

Om förrättningen har begärts endast av ägaren av en fastighet som lantmä-

terimyndigheten bedömer inte kan tilldelas en rätt att delta i anläggningen och
som inte heller helt eller till viss del ska användas till en allmän plats eller tra-
fikanläggning som avses i 18 § första stycket, får anläggningen inte inrättas.

Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myn-

digheten ska kunna bedöma om anläggningen är tillåten och under förutsätt-
ning att det i övrigt finns förutsättningar för att inrätta anläggningen, får myn-
digheten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in bevis om att ansökan
om tillstånd har gjorts.

30 §

5

I fråga om fullföljd av talan mot ett beslut eller en åtgärd av lantmäte-

rimyndigheten enligt denna lag tillämpas 15 kap. fastighetsbildningslagen
(1970:988). Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska då tillämpas på
anläggningsbeslut.

1 Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.
Senaste lydelse av 23 § 1995:1405.

3 Senaste lydelse 2010:1005. Ändringen innebär bl.a. att tredje–sjätte styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 1995:1405.

5 Senaste lydelse 1998:378.

SFS 2014:207

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:207

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av en förrättning som be-

gärts av en hyresgästorganisation får organisationen föra talan i likhet med
vad som gäller för sakägare.

Mot lantmäterimyndighetens beslut enligt 4 § andra stycket och 33 a §

denna lag förs talan särskilt på sätt och inom tid som anges i 15 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen.

Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i ett ärende om

godkännande enligt 43 § denna lag räknas tiden för överklagande från dagen
för lantmäterimyndighetens beslut. Mot ett beslut om sådant godkännande får
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och bygg-
nadsväsendet och länsstyrelsen föra talan såsom mot ett anläggningsbeslut.
Bestämmelserna i 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbildningslagen ska till-
lämpas på lantmäterimyndighetens beslut om debitering av kostnader för
prövning av ärenden om godkännande enligt 43 §.

35 §

6

Om det inträder ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på en

fråga som tidigare behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning, kan frå-
gan prövas vid en ny förrättning. Även utan att sådana förhållanden inträtt får
en ny förrättning äga rum, om det har föreskrivits i det tidigare avgörandet att
frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut eller om det i annat
fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

Vid den nya förrättningen får det inte beslutas om en sådan ändring i fråga

om kretsen av fastigheter som deltar i en gemensamhetsanläggning eller en
fastighets andelstal att avsevärd olägenhet uppkommer från allmän eller en-
skild synpunkt.

Om den nya förrättningen gäller en fråga av enklare slag om en fastighets

delaktighet i en samfällighet eller om ändring av en fastighets andelstal och
samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen de
delägare som inte har begärt utträde eller vars andelstal inte föreslås ändrat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har in-

kommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande
som avses i 17 § första stycket har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1997:616. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.