SFS 2015:373 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2015:373 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
150373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FKIANJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:FKIANI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKIANH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1149)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 2, 3, 32, 33, 35, 43 och 4952 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 40 a och 54 a ��, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagens best�mmelser om fastighet till�mpas �ven p� </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inskriven tomtr�tt, och <br/>2. gruva.<br/>Om det �r l�mpligt, ska best�mmelserna till�mpas �ven p� <br/>1. byggnader och andra anl�ggningar som inte h�r till en fastighet,<br/>2. naturreservat, och <br/>3. kulturreservat.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som innehar en fastighet p� grund av ett testamentariskt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ordnande, utan att n�gon har �gander�tten till den, anses vid till�mpning av<br/>lagen som fastighetens �gare. Som �gare av ett naturreservat eller ett kulturre-<br/>servat anses den som har beslutat om reservatet.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:610px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt 13 � ska betalas inom tre m�nader efter det att ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbeslutet fick laga kraft. P� obetald ers�ttning ska r�nta betalas</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) fr�n den dag tilltr�de sker, dock l�ngst</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till utg�ngen av n�mnda betalningsfrist, och</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. enligt 6 � r�ntelagen fr�n utg�ngen av betalningsfristen.<br/>I fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott som avses i</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">27 eller 27 a � ska 5 kap. 16 och 17 �� fastighetsbildningslagen (1970:988)<br/>till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett anl�ggningsbeslut upph�r att g�lla, om</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. full ers�ttning enligt 13 � inte har betalats i f�reskriven ordning inom ett</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�r efter det att beslutet om ers�ttning fick laga kraft och inte heller n�gon som<br/>har tillerk�nts s�dan ers�ttning har beg�rt verkst�llighet av ers�ttningsbeslutet<br/>inom samma tid, </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1997:616.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:373</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2015 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:373</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. gemensamhetsanl�ggningen inte inom den tid som har best�mts i beslu-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tet har utf�rts i s�dan omfattning att syftet med anl�ggningen har tillgodosetts<br/>f�r samtliga deltagande fastigheter, s�vida inte en ans�kan om f�rordnande av<br/>en syssloman enligt 33 a � har gjorts inom samma tid, eller</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. ett beslut att avsl� en ans�kan som avses i 2 har f�tt laga kraft och tiden</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r utf�randet av anl�ggningen har g�tt ut.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en fastighet eller en del av en fastighet enligt anl�ggningsbeslutet ska</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inl�sas, g�ller beslutet i denna del trots f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�rl�ng-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ning av de tider som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning som har betalats f�r inte kr�vas tillbaka p� grund av att anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsbeslutet har upph�rt att g�lla enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket 1 g�ller inte ers�ttning som har fastst�llts vid en s�rskild f�r-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttning enligt 13 a �.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En fr�ga som har behandlats och slutligt avgjorts vid en f�rr�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vas vid en ny f�rr�ttning om</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. f�rh�llandena har �ndrats p� ett s�tt som v�sentligt inverkar p� fr�gan,<br/>2. det i det tidigare avg�randet har beslutats att fr�gan f�r ompr�vas efter</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">viss tid och denna tid har g�tt ut, eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. det i annat fall har framkommit ett klart behov av ompr�vning.<br/>Vid den nya f�rr�ttningen f�r det inte beslutas om en s�dan �ndring i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">om kretsen av fastigheter som deltar i en gemensamhetsanl�ggning eller en<br/>fastighets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller en-<br/>skild synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den nya f�rr�ttningen g�ller en fr�ga av enklare slag och samf�llighe-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�reningen de del�gare<br/>som fr�gan v�sentligen saknar betydelse f�r.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>40 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en r�tt till mark eller annat utrymme som har tillkommit genom</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett beslut enligt denna lag eller motsvarande �ldre best�mmelser, begr�nsas<br/>eller upph�vs genom ett beslut vid en ny f�rr�ttning, ska �garen av en fastig-<br/>het som d�rigenom frig�rs fr�n belastning betala ers�ttning enligt 5 kap. 10<br/>12 �� fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om tilltr�de till utrymmet till�mpas 2627 a ��. N�r det g�ller betal-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ning av ers�ttningen till�mpas 32 �.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En �verenskommelse om att en fastighet ska intr�da i eller uttr�da ur</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">en samf�llighet eller att en fastighets andelstal ska �ndras har samma verkan<br/>som ett beslut vid en ny f�rr�ttning, om �verenskommelsen godk�nns av lant-<br/>m�terimyndigheten. Ett s�dant godk�nnande f�r l�mnas endast om det �r<br/>uppenbart att �verenskommelsen inte strider mot denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fastigheter som inte ska intr�da eller uttr�da eller vars andelstal inte ska</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�ndras f�retr�ds vid ing�ende och godk�nnande av en �verenskommelse av<br/>samf�llighetsf�reningen, om samf�lligheten f�rvaltas av en s�dan.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2014:207.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1995:1405.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:373</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">En fastighet f�r ges r�tt att bygga en v�g �ver en annan fastighet eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">att anv�nda en befintlig v�g, om en s�dan uppl�telse</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. �r av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose den f�rstn�mnda fastighetens</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">behov av v�g,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att bilda en gemensamhetsanl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller att ansluta fastigheten till en redan bildad anl�ggning, och</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. inte medf�r synnerligt men f�r den uppl�tande fastigheten eller f�r en</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">annan fastighet som har r�tt att anv�nda v�gen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska ers�ttning betalas enligt 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">Om uppl�telsen avser en r�tt att anv�nda en befintlig v�g som ing�r i en ge-<br/>mensamhetsanl�ggning, ska ers�ttning i st�llet betalas enligt 50 a � andra och<br/>tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>50 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En fastighet f�r ges r�tt att tillf�lligt anv�nda en v�g som inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fastigheten, om uppl�telsen</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. �r av v�sentlig betydelse f�r fastighetens �ndam�lsenliga anv�ndning,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. inte medf�r synnerligt men f�r en annan fastighet som har r�tt att an-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">v�nda v�gen eller f�r en fastighet som v�gen g�r �ver.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska det betalas sk�lig ers�ttning med</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">h�nsyn fr�mst till den slitning av v�gbanan som ber�knas uppkomma genom<br/>att v�gen anv�nds. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng eller �r-<br/>ligen i f�rskott under den tid som r�tten att anv�nda v�gen avser och som den<br/>tas i anspr�k av den ber�ttigade fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om v�gen under en kortare tid anv�nds i v�sentligt st�rre omfattning �n</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">som f�r anses motsvara den ers�ttning som har best�mts enligt andra stycket,<br/>ska 48 a � till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>50 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en gemensamhetsanl�ggning som avser v�g f�rvaltas av en</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">samf�llighetsf�rening och det �r av v�sentlig betydelse f�r del�garfastig-<br/>heterna att anv�nda en v�g som ing�r i en annan gemensamhetsanl�ggning,<br/>f�r samf�llighetsf�reningen ges r�tt att anv�nda v�gen. Detta g�ller endast om<br/>en s�dan uppl�telse av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att ansluta fastigheterna<br/>till den andra anl�ggningen.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska det betalas sk�lig ers�ttning med</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">h�nsyn fr�mst till den slitning av v�gbanan som ber�knas uppkomma genom<br/>att v�gen anv�nds. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng eller �r-<br/>ligen i f�rskott.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om v�gen under en kortare tid anv�nds i v�sentligt st�rre omfattning �n</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">som f�r anses motsvara den ers�ttning som har best�mts enligt andra stycket,<br/>ska 48 a � till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>51 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det enligt denna lag har beslutats att en fastighet �r skyldig att bi-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">dra till utf�randet eller driften av en v�g och det kr�vs f�r utf�randet eller<br/>driften, f�r det uppl�tas en r�tt f�r fastigheten att p� en annan fastighet ta<br/>sand, grus, jord eller sten, avl�gsna eller kvista v�xande tr�d, buskar eller an-<br/>nan v�xtlighet eller s�tta upp en sn�sk�rm.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 1997:616.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1997:616.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:373</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En r�tt att r�ja tr�d, buskar eller annan v�xtlighet f�r uppl�tas f�r en fastig-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">het som enligt denna lag har f�tt r�tt att anv�nda en v�g, om det beh�vs med<br/>h�nsyn till trafiks�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En uppl�telse enligt f�rsta eller andra stycket f�r inte ske, om den skulle</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">medf�ra synnerligt men f�r den belastade fastigheten. Intr�nget f�r den belas-<br/>tade fastigheten f�r inte heller bli st�rre �n n�dv�ndigt. Tr�d av st�rre pryd-<br/>nadsv�rde eller tr�d och buskar p� en tomt eller i en tr�dg�rd f�r f�llas endast<br/>om det finns synnerliga sk�l. Innan tr�d, buskar eller annan v�xtlighet avl�gs-<br/>nas eller kvistas, ska fastighetens �gare eller innehavare underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en uppl�telse enligt denna paragraf ska ers�ttning enligt 13 � betalas.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">Ers�ttning f�r en r�tt att ta sand, grus, jord eller sten ska best�mmas att betalas<br/>p� en g�ng. Om fastigheten inte ges ensamr�tt att ta s�dana v�gh�llnings-<br/>�mnen, f�r det dock best�mmas att ers�ttning ska betalas efter visst pris f�r<br/>den m�ngd som tas varje g�ng r�ttigheten anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>52 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en fastighet enligt denna lag har f�tt en r�tt att bygga eller anv�nda</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">en v�g, f�r det till f�rm�n f�r fastigheten beslutas att en grind eller ett led inte<br/>f�r beh�llas eller s�ttas upp p� v�gen. Ett s�dant f�rbud f�r inte avse en grind<br/>eller ett led i en korsning av j�rnv�g, sp�rv�g eller vattenv�g. F�rbudet f�r i<br/>�vrigt begr�nsas i den utstr�ckning som �r sk�lig.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�rbud enligt f�rsta stycket f�r inte beslutas, om det skulle medf�ra syn-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">nerligt men f�r n�gon fastighet. F�r f�rbudet ska ers�ttning betalas enligt<br/>13 �. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>54 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">En �verenskommelse om �ndring av s�dan ers�ttning enligt 49 �</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">andra stycket, 50 � andra stycket eller 50 a � andra stycket som ska betalas<br/>�rligen i f�rskott har samma verkan som ett beslut vid en ny f�rr�ttning, om<br/>�verenskommelsen godk�nns av lantm�terimyndigheten. Ett s�dant godk�n-<br/>nande f�r l�mnas endast om det �r uppenbart att �verenskommelsen inte stri-<br/>der mot denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ers�ttningen avser uppl�telse av en v�g som ing�r i en gemensamhets-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">anl�ggning som f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�reningen<br/>del�garna n�r �verenskommelsen ing�s och fr�gan om godk�nnande pr�vas.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En uppgift om godk�nnandet ska f�ras in i fastighetsregistrets allm�nna del</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">snarast m�jligt sedan godk�nnandet har f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.<br/>2. F�r f�rr�ttningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet<br/>a. g�ller 2, 3, 35, 49, 51 och 52 �� i de �ldre lydelserna, och<br/>b. till�mpas inte 40 a �.<br/>3. Den nya lydelsen av 33 � till�mpas �ven i fr�ga om anl�ggningsbeslut</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. Best�mmelserna i 50 � tredje stycket och 50 a � tredje stycket till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">�ven betr�ffande v�guppl�telser som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, dock en-<br/>bart i fr�ga om anv�ndning av v�gen d�refter.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen

(1973:1149)

2

dels att 2, 3, 32, 33, 35, 43 och 4952 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 40 a och 54 a ��, av f�ljande

lydelse.

2 �

Lagens best�mmelser om fastighet till�mpas �ven p�

1. inskriven tomtr�tt, och
2. gruva.
Om det �r l�mpligt, ska best�mmelserna till�mpas �ven p�
1. byggnader och andra anl�ggningar som inte h�r till en fastighet,
2. naturreservat, och
3. kulturreservat.

3 �

Den som innehar en fastighet p� grund av ett testamentariskt f�r-

ordnande, utan att n�gon har �gander�tten till den, anses vid till�mpning av
lagen som fastighetens �gare. Som �gare av ett naturreservat eller ett kulturre-
servat anses den som har beslutat om reservatet.

32 �

Ers�ttning enligt 13 � ska betalas inom tre m�nader efter det att ers�tt-

ningsbeslutet fick laga kraft. P� obetald ers�ttning ska r�nta betalas

1. enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) fr�n den dag tilltr�de sker, dock l�ngst

till utg�ngen av n�mnda betalningsfrist, och

2. enligt 6 � r�ntelagen fr�n utg�ngen av betalningsfristen.
I fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott som avses i

27 eller 27 a � ska 5 kap. 16 och 17 �� fastighetsbildningslagen (1970:988)
till�mpas.

33 �

3

Ett anl�ggningsbeslut upph�r att g�lla, om

1. full ers�ttning enligt 13 � inte har betalats i f�reskriven ordning inom ett

�r efter det att beslutet om ers�ttning fick laga kraft och inte heller n�gon som
har tillerk�nts s�dan ers�ttning har beg�rt verkst�llighet av ers�ttningsbeslutet
inom samma tid,

1 Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 1997:616.

SFS 2015:373

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:373

2. gemensamhetsanl�ggningen inte inom den tid som har best�mts i beslu-

tet har utf�rts i s�dan omfattning att syftet med anl�ggningen har tillgodosetts
f�r samtliga deltagande fastigheter, s�vida inte en ans�kan om f�rordnande av
en syssloman enligt 33 a � har gjorts inom samma tid, eller

3. ett beslut att avsl� en ans�kan som avses i 2 har f�tt laga kraft och tiden

f�r utf�randet av anl�ggningen har g�tt ut.

Om en fastighet eller en del av en fastighet enligt anl�ggningsbeslutet ska

inl�sas, g�ller beslutet i denna del trots f�rsta stycket.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�rl�ng-

ning av de tider som anges i f�rsta stycket.

Ers�ttning som har betalats f�r inte kr�vas tillbaka p� grund av att anl�gg-

ningsbeslutet har upph�rt att g�lla enligt denna paragraf.

F�rsta stycket 1 g�ller inte ers�ttning som har fastst�llts vid en s�rskild f�r-

r�ttning enligt 13 a �.

35 �

4

En fr�ga som har behandlats och slutligt avgjorts vid en f�rr�ttning f�r

pr�vas vid en ny f�rr�ttning om

1. f�rh�llandena har �ndrats p� ett s�tt som v�sentligt inverkar p� fr�gan,
2. det i det tidigare avg�randet har beslutats att fr�gan f�r ompr�vas efter

viss tid och denna tid har g�tt ut, eller

3. det i annat fall har framkommit ett klart behov av ompr�vning.
Vid den nya f�rr�ttningen f�r det inte beslutas om en s�dan �ndring i fr�ga

om kretsen av fastigheter som deltar i en gemensamhetsanl�ggning eller en
fastighets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller en-
skild synpunkt.

Om den nya f�rr�ttningen g�ller en fr�ga av enklare slag och samf�llighe-

ten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�reningen de del�gare
som fr�gan v�sentligen saknar betydelse f�r.

40 a �

Om en r�tt till mark eller annat utrymme som har tillkommit genom

ett beslut enligt denna lag eller motsvarande �ldre best�mmelser, begr�nsas
eller upph�vs genom ett beslut vid en ny f�rr�ttning, ska �garen av en fastig-
het som d�rigenom frig�rs fr�n belastning betala ers�ttning enligt 5 kap. 10
12 �� fastighetsbildningslagen (1970:988).

I fr�ga om tilltr�de till utrymmet till�mpas 2627 a ��. N�r det g�ller betal-

ning av ers�ttningen till�mpas 32 �.

43 �

5

En �verenskommelse om att en fastighet ska intr�da i eller uttr�da ur

en samf�llighet eller att en fastighets andelstal ska �ndras har samma verkan
som ett beslut vid en ny f�rr�ttning, om �verenskommelsen godk�nns av lant-
m�terimyndigheten. Ett s�dant godk�nnande f�r l�mnas endast om det �r
uppenbart att �verenskommelsen inte strider mot denna lag.

Fastigheter som inte ska intr�da eller uttr�da eller vars andelstal inte ska

�ndras f�retr�ds vid ing�ende och godk�nnande av en �verenskommelse av
samf�llighetsf�reningen, om samf�lligheten f�rvaltas av en s�dan.

4 Senaste lydelse 2014:207.

5 Senaste lydelse 1995:1405.

background image

3

SFS 2015:373

49 �

6

En fastighet f�r ges r�tt att bygga en v�g �ver en annan fastighet eller

att anv�nda en befintlig v�g, om en s�dan uppl�telse

1. �r av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose den f�rstn�mnda fastighetens

behov av v�g,

2. av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att bilda en gemensamhetsanl�ggning

eller att ansluta fastigheten till en redan bildad anl�ggning, och

3. inte medf�r synnerligt men f�r den uppl�tande fastigheten eller f�r en

annan fastighet som har r�tt att anv�nda v�gen.

F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska ers�ttning betalas enligt 13 �.

Om uppl�telsen avser en r�tt att anv�nda en befintlig v�g som ing�r i en ge-
mensamhetsanl�ggning, ska ers�ttning i st�llet betalas enligt 50 a � andra och
tredje styckena.

50 �

En fastighet f�r ges r�tt att tillf�lligt anv�nda en v�g som inte h�r till

fastigheten, om uppl�telsen

1. �r av v�sentlig betydelse f�r fastighetens �ndam�lsenliga anv�ndning,

och

2. inte medf�r synnerligt men f�r en annan fastighet som har r�tt att an-

v�nda v�gen eller f�r en fastighet som v�gen g�r �ver.

F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska det betalas sk�lig ers�ttning med

h�nsyn fr�mst till den slitning av v�gbanan som ber�knas uppkomma genom
att v�gen anv�nds. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng eller �r-
ligen i f�rskott under den tid som r�tten att anv�nda v�gen avser och som den
tas i anspr�k av den ber�ttigade fastigheten.

Om v�gen under en kortare tid anv�nds i v�sentligt st�rre omfattning �n

som f�r anses motsvara den ers�ttning som har best�mts enligt andra stycket,
ska 48 a � till�mpas.

50 a �

7

Om en gemensamhetsanl�ggning som avser v�g f�rvaltas av en

samf�llighetsf�rening och det �r av v�sentlig betydelse f�r del�garfastig-
heterna att anv�nda en v�g som ing�r i en annan gemensamhetsanl�ggning,
f�r samf�llighetsf�reningen ges r�tt att anv�nda v�gen. Detta g�ller endast om
en s�dan uppl�telse av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att ansluta fastigheterna
till den andra anl�ggningen.

F�r en uppl�telse enligt f�rsta stycket ska det betalas sk�lig ers�ttning med

h�nsyn fr�mst till den slitning av v�gbanan som ber�knas uppkomma genom
att v�gen anv�nds. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng eller �r-
ligen i f�rskott.

Om v�gen under en kortare tid anv�nds i v�sentligt st�rre omfattning �n

som f�r anses motsvara den ers�ttning som har best�mts enligt andra stycket,
ska 48 a � till�mpas.

51 �

Om det enligt denna lag har beslutats att en fastighet �r skyldig att bi-

dra till utf�randet eller driften av en v�g och det kr�vs f�r utf�randet eller
driften, f�r det uppl�tas en r�tt f�r fastigheten att p� en annan fastighet ta
sand, grus, jord eller sten, avl�gsna eller kvista v�xande tr�d, buskar eller an-
nan v�xtlighet eller s�tta upp en sn�sk�rm.

6 Senaste lydelse 1997:616.

7 Senaste lydelse 1997:616.

background image

4

SFS 2015:373

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

En r�tt att r�ja tr�d, buskar eller annan v�xtlighet f�r uppl�tas f�r en fastig-

het som enligt denna lag har f�tt r�tt att anv�nda en v�g, om det beh�vs med
h�nsyn till trafiks�kerheten.

En uppl�telse enligt f�rsta eller andra stycket f�r inte ske, om den skulle

medf�ra synnerligt men f�r den belastade fastigheten. Intr�nget f�r den belas-
tade fastigheten f�r inte heller bli st�rre �n n�dv�ndigt. Tr�d av st�rre pryd-
nadsv�rde eller tr�d och buskar p� en tomt eller i en tr�dg�rd f�r f�llas endast
om det finns synnerliga sk�l. Innan tr�d, buskar eller annan v�xtlighet avl�gs-
nas eller kvistas, ska fastighetens �gare eller innehavare underr�ttas.

F�r en uppl�telse enligt denna paragraf ska ers�ttning enligt 13 � betalas.

Ers�ttning f�r en r�tt att ta sand, grus, jord eller sten ska best�mmas att betalas
p� en g�ng. Om fastigheten inte ges ensamr�tt att ta s�dana v�gh�llnings-
�mnen, f�r det dock best�mmas att ers�ttning ska betalas efter visst pris f�r
den m�ngd som tas varje g�ng r�ttigheten anv�nds.

52 �

Om en fastighet enligt denna lag har f�tt en r�tt att bygga eller anv�nda

en v�g, f�r det till f�rm�n f�r fastigheten beslutas att en grind eller ett led inte
f�r beh�llas eller s�ttas upp p� v�gen. Ett s�dant f�rbud f�r inte avse en grind
eller ett led i en korsning av j�rnv�g, sp�rv�g eller vattenv�g. F�rbudet f�r i
�vrigt begr�nsas i den utstr�ckning som �r sk�lig.

Ett f�rbud enligt f�rsta stycket f�r inte beslutas, om det skulle medf�ra syn-

nerligt men f�r n�gon fastighet. F�r f�rbudet ska ers�ttning betalas enligt
13 �. Ers�ttningen ska best�mmas att betalas p� en g�ng.

54 a �

En �verenskommelse om �ndring av s�dan ers�ttning enligt 49 �

andra stycket, 50 � andra stycket eller 50 a � andra stycket som ska betalas
�rligen i f�rskott har samma verkan som ett beslut vid en ny f�rr�ttning, om
�verenskommelsen godk�nns av lantm�terimyndigheten. Ett s�dant godk�n-
nande f�r l�mnas endast om det �r uppenbart att �verenskommelsen inte stri-
der mot denna lag.

Om ers�ttningen avser uppl�telse av en v�g som ing�r i en gemensamhets-

anl�ggning som f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�reningen
del�garna n�r �verenskommelsen ing�s och fr�gan om godk�nnande pr�vas.

En uppgift om godk�nnandet ska f�ras in i fastighetsregistrets allm�nna del

snarast m�jligt sedan godk�nnandet har f�tt laga kraft.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.
2. F�r f�rr�ttningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet
a. g�ller 2, 3, 35, 49, 51 och 52 �� i de �ldre lydelserna, och
b. till�mpas inte 40 a �.
3. Den nya lydelsen av 33 � till�mpas �ven i fr�ga om anl�ggningsbeslut

som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

4. Best�mmelserna i 50 � tredje stycket och 50 a � tredje stycket till�mpas

�ven betr�ffande v�guppl�telser som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, dock en-
bart i fr�ga om anv�ndning av v�gen d�refter.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.