SFS 1974:822

740822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:822 Lag

utkom f rån t rycket

ändring i a nläggningslagen (1973:1149);

den 19 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i frå ga om anläggningslagen

(1973:1149)

dels att i 9 och 23 §§ ordet "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot

"regeringen",

deisan 7. 18, 19, 30 och 31 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

7§ Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna av de

fastigheter som skall deltaga i anläggnin gen och hyresgästerna i sådana
fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda

skäl för det. Vid d enna prövning skall främst deras mening beaktas som

1702

" Prop. 1974:150, CU 3 6, rskr 372.

¬

background image

har störst nytta av anläggningen. Hyresgästerna företrädes av

SFS 1974:822

riksorganisation av hyresgäster eller förening, som är ansluten till

sådan organisation och inom vars verksamhetsområde fastigheterna är

belägna (hyresgästorganisation).

Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är

synnerligen angeläget.

18 § Rätt att påkalla förrättning enligt denna lag tillkommer ägaren

av f astighet, som avses skola deltaga i anlägg ningen, byggnadsnämnden
och hyresgästorganisation.

Länsstyrelsen kan påkalla förrättning för inrättande av anläggning

som styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren

påkalla förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom

olägenhet av förvärvet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

19 § 1 fråga om förrättning enligt denna lag äger 4 kap. 1 - 24, 27 - 40
och 42 §§ fas tighetsbildningslagen (1970;988) motsvarande tillämpning.

Har hyresgästorganisation påkallat förrättningen eller kan den eljest

beröra

hyresgästers rätt, skall

fastighetsbildningsmyndigheten

underrätta organisationen om tid och plats för sammanträde eller, i fall

som avses i 4 kap. 15 § fastighetsbildningslagen, om förrättningen

innan denna avslutas.

30 § 1 fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av

faslighetsbildningsmyndigheten enligt denna lag äger 15 kap.
fastighelsbildningslagen

(1970:988)

motsvarande

tillämpning.

Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut skall därvid tillämpas på

anläggningsbeslul.

Mot an läggningsbeslut eller beslut om inställande av f örrättning som

begärts av hyresgästorganisation får organisationen föra talan i likhet
med vad som gäller för sakägare.

Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § a ndra stycket

denna lag föres talan särskilt på sätt och inom tid som anges i 15 kap.

2 ^ fasli ghetsbildningslagen.

Vid tillämpning av 15 kap. 6 § faslighetsbildningslagen i är ende om

godkännande enligt 43 § denna lag räknas besvärstiden från dagen för

fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om sådant god­
kännande får byggnadsnämnden och länsstyrelsen föra talan såsom
mot anläggningsbeslut.

31 § Bestämmelserna i 16-18 kap. fastighetsbildningslagen
(197();988) om rättegången i fastighetsbildtiingsmål äger motsvarande

tillämpning på mål som fullföljts enligt 30 §.

I rättegången likställes hyresgästorganisation med enskild sakägare,

om organisationen fört talan mot fastighetsbildningsmyndighetens

beslut eller saken eljest kan beröra hyresgästers rätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Har

vid

förrättning

enligt

anläggningslagen

(1973:1149)

1703

¬

background image

SFS 1974: 822

sammanträde med sakägarna hållits före ikraftträdandet, gäller äldre

bestämmelser.

De nya bestämmelserna äger tills vidare tillämpning
dels i följande kom muner, nämligen

Stockholms län:

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,

Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö,

Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm och

Värmdö kommuner

Malmöhus län:

Bara, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund. Malmö, Staffanstorp, Svedala,

Trelleborg och Vellinge kommuner

Hallands län:

Kungsbacka kommun

Göteborgs och Bohus län:

Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn
och Öckerö kommuner

Älvsborgs län:

Ale och Lerum kommuner

dels i annan kommun, om regeringen förordnar om det på ansökan

av förening som är ansluten till riksorganisation av hyresgäster och

inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.