SFS 1975:662

750662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 32 § anläggningslagen

(1973:1149) skall ha nedan angivna lydelse.

32 § Ersättning enligt 13 § skall erläggas inom tre månader efter det
att ersättningsbeslutet vann laga kraft. 1 den mån ersättningen betalas
efter utgången av denna frist skall dessutom utges ränta på ersätt­

ningen enligt 6§ räntelagen (1975:635) från fristens utgång. Har
tillträde skett före fristens utgång skall även utges ränta enligt 5 §

räntelagen från den dag tillträdet skedde till dess betalning sker eller
ränta skall utgå enligt andra punkten i denna paragraf.

1 fråga om ersättning som avses i första stycket och förskott enligt

27 § äger 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande
tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser även för tiden därefter.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

SFS 1975:662

Utkom från trycket

den 19 augusti 1975

I Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234 .

1353

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.