SFS 1976:843

760843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 843

om ändrieg i anläggniegslagee (1973:1149);

utkom från trycket

den 7 dec. 1976

utfärdad den 25 november 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I § anläggningslagen (1973:

1149) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fas­

tigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem

(gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas

vid förrättning.

Kan enligt bestämmelse r i annan författning än fastighetsbildningslagen

(1970: 988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastighe­

ter prövas av domstol eller annan myndighet, gäller ej denna lag. Ej heller

gäller lagen allmän vatten- och avloppsanläggning eller allmän fjärrvär-

meanläggning.

• Prop. 1975/76; 149, CU 1976/77; 1, rskr 1976/77; 19.

1799

¬

background image

SFS 1976: 843

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

?

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

r

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.