SFS 1987:126

870126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HZRZUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:19px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:HZRZUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RABFKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:126 </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149); </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft12">den 6 maj 1987 </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 2 april 1987 . </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">(1973:1149) </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 6, 9, 10, 18, 21 och 23 �� skall ha f�l jande lydelse, <br/>dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">6 � Gemensamhetsanl�ggning f�r inr�ttas endast om f�rdelarna av eko�</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">nomisk eller annan art av anl�ggningen �verv�ger de kostnader och ol�</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">genheter som anl�ggningen medf�r. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Gemensamhetsanl�ggning f�r icke inr�ttas f�r byggnad eller annan an�</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">l�ggning som ej h�r till fastighet, om �kad kostnad eller annan ol�genhet av </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">betydelse d�rigenom kan komma att uppst� f�r annan deltagare i gemen-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">samhetsanl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16">6 a � Best�mmelserna i 5 och 6 �� skall inte till�mpas om det i en <br/>fastighetsplan har meddelats best�mmelser om en gemensamhetsanl�gg�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft16">ning och anl�ggningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�rande�<br/>tid. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">9 </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft13">Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�m�</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">melser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller <br/>best�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motver�<br/>kas, f�r dock mindre avvikelser g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">marks bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f� rsta stycket, skall </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">anl�ggning inr�ttas s�, att syftet med be st�mmelserna inte motverkas. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r l�nsstyrelsen eller efter dess f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">nande kommunal myndighet p� beg�ran av fastighetsbildningsmyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">ten medge undantag fr�n best�mmelser som avses i and ra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tre dje stycket f�r </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">genom besv�r hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">10 � Inom omr�den som inte omfattas av detaljplan, f�r en gemensam�</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">hetsanl�ggning inte inr�ttas, om anl�ggningen skulle f�rsv�ra omr�dets </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">�ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyggelse eller motverka <br/>l�mplig planl�ggning av omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">18 </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">R�tt att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag tillkommer �garen av </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">fastighet, som avses skola deltaga i anl�ggningen eller som enligt en detalj�</p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">plan helt eller till viss del skall anv�ndas till allm�n plats f�r vilken <br/>kommunen inte �r huvudman. R�tt att p�kalla f�rr�ttning tillkommer ock�</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">s� kommunen och hyresg�storganisation. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop, 1985/86-. 90. BoU 1986/8 7:4, rskr. 126. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft17">^ Senaste lydelse 197 4: 822. <br/>^ Senaste lydelse 1981: 380. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft12">327 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987; 126 </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsstyrelsen kan p�kalla f�rr�ttning f�r inr�ttande av anl�ggning som </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelsen finner vara av st�rre betydelse fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid expro priation eller liknande tv�ngsf�rv�rv f�r f�rv�rvaren p�kalla </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rr�ttning f�r inr�ttande av s�dan anl�ggning varigenom ol�genhet av <br/>f�rv�rvet kan undanr�jas, minskas eller f�rebyggas. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">Om r�tt f�r v�gh�llare att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag finns </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmelser i 20 a � och 25 � tredje stycket v�glagen (1971: 948). </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">En samfallighetsf�rening som f�rvaltar en exploateringssamf�llighet en�</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">ligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan f�r beg�ra f�rr�ttning </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt denna lag, om �tg�rden syftar till att genomf�ra s� dan samverkan. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft24">21 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r <br/>anl�ggningen och ombes�rja beh�vliga tekniska arbeten och v�rderingar. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">H�rvid b�r r�dpl�gning ske med sak�garna. Vid behov skall samr�d ske </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">med de myndigheter som ber�res av anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">Har f�rr�ttningen p�kallats endast av �garen av fastighet, som finnes ej </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft24">kunna till�ggas r�tt att deltaga i anl�ggningen och som inte heller helt eller <br/>till viss del skall anv�n das till allm�n plats som avses i 18 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�religger hinder mot att inr�tta anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft25">23 �&#34; Om byggnadsn�mnden vid samr�d enligt 21 � anser att anl�ggn ing�<br/>ens till�tlighet enligt 10 � kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n andra syn�</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">punkter �n som avses i 10 och 11 �� finns f�ruts�ttningar f�r att inr�tta </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">anl�ggningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nskjuta �rendet till </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">byggnadsn�mnden f�r pr�vning. Finner n�mnden att sistn�mnda paragra�</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">fer inte utg�r hinder mot anl�ggningen, skall n�mnden l�mna medgivande </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">till denna. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut varigenom byggnadsn�mnden v�grat medgivande till anl�ggning�</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">en eller gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas genom </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">besv�r hos l�nsstyrelsen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas genom be�</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">sv�r hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut av byggnadsn�mnden eller h�gre instans varigenom medgivande </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">till anl�ggningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">fastighetsbildningsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Har sammantr�de med sak�garna h�llits f�re ikrafttr�dandet skall 6 � </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">i dess �ldre lydelse till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Har beslut om undantag fr�n plan eller best�mmelse som avses i 9 � </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft24">tredje stycket i dess �ldre lydelse vunnit laga kraft eft er utg�ngen av juni <br/>1986, f�r gemensamhetsanl�ggning inr�ttas utan hinder av de nya best�m�<br/>melserna i 9 �. Om f�rr� ttning inte p�kallas inom tv� �r fr�n den dag d� <br/>beslutet om undantag vann laga kraft, upph�r dock beslutet att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">HANS GUSTAFSSON </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Uno Di don </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft21">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21">328 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft22">^ Sena ste lydelse 1974:822. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:126

om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

Utkom fr�n trycket

den 6 maj 1987

Utf�rdad den 2 april 1987 .

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen

(1973:1149)

dels att 6, 9, 10, 18, 21 och 23 �� skall ha f�l jande lydelse,
dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande lydelse.

6 � Gemensamhetsanl�ggning f�r inr�ttas endast om f�rdelarna av eko�

nomisk eller annan art av anl�ggningen �verv�ger de kostnader och ol�

genheter som anl�ggningen medf�r.

Gemensamhetsanl�ggning f�r icke inr�ttas f�r byggnad eller annan an�

l�ggning som ej h�r till fastighet, om �kad kostnad eller annan ol�genhet av

betydelse d�rigenom kan komma att uppst� f�r annan deltagare i gemen-

samhetsanl�ggningen.

6 a � Best�mmelserna i 5 och 6 �� skall inte till�mpas om det i en
fastighetsplan har meddelats best�mmelser om en gemensamhetsanl�gg�

ning och anl�ggningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�rande�
tid.

9

Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�m�

melser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller
best�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motver�
kas, f�r dock mindre avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r

marks bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f� rsta stycket, skall

anl�ggning inr�ttas s�, att syftet med be st�mmelserna inte motverkas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r l�nsstyrelsen eller efter dess f�rord�

nande kommunal myndighet p� beg�ran av fastighetsbildningsmyndighe�

ten medge undantag fr�n best�mmelser som avses i and ra stycket.

En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tre dje stycket f�r

�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

genom besv�r hos regeringen.

10 � Inom omr�den som inte omfattas av detaljplan, f�r en gemensam�

hetsanl�ggning inte inr�ttas, om anl�ggningen skulle f�rsv�ra omr�dets

�ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyggelse eller motverka
l�mplig planl�ggning av omr�det.

18

R�tt att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag tillkommer �garen av

fastighet, som avses skola deltaga i anl�ggningen eller som enligt en detalj�

plan helt eller till viss del skall anv�ndas till allm�n plats f�r vilken
kommunen inte �r huvudman. R�tt att p�kalla f�rr�ttning tillkommer ock�

s� kommunen och hyresg�storganisation.

' Prop, 1985/86-. 90. BoU 1986/8 7:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 197 4: 822.
^ Senaste lydelse 1981: 380.

327

background image

SFS 1987; 126

L�nsstyrelsen kan p�kalla f�rr�ttning f�r inr�ttande av anl�ggning som

styrelsen finner vara av st�rre betydelse fr�n allm�n synpunkt.

Vid expro priation eller liknande tv�ngsf�rv�rv f�r f�rv�rvaren p�kalla

f�rr�ttning f�r inr�ttande av s�dan anl�ggning varigenom ol�genhet av
f�rv�rvet kan undanr�jas, minskas eller f�rebyggas.

Om r�tt f�r v�gh�llare att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag finns

best�mmelser i 20 a � och 25 � tredje stycket v�glagen (1971: 948).

En samfallighetsf�rening som f�rvaltar en exploateringssamf�llighet en�

ligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan f�r beg�ra f�rr�ttning

enligt denna lag, om �tg�rden syftar till att genomf�ra s� dan samverkan.

21 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r
anl�ggningen och ombes�rja beh�vliga tekniska arbeten och v�rderingar.

H�rvid b�r r�dpl�gning ske med sak�garna. Vid behov skall samr�d ske

med de myndigheter som ber�res av anl�ggningen.

Har f�rr�ttningen p�kallats endast av �garen av fastighet, som finnes ej

kunna till�ggas r�tt att deltaga i anl�ggningen och som inte heller helt eller
till viss del skall anv�n das till allm�n plats som avses i 18 � f�rsta stycket,

f�religger hinder mot att inr�tta anl�ggningen.

23 �" Om byggnadsn�mnden vid samr�d enligt 21 � anser att anl�ggn ing�
ens till�tlighet enligt 10 � kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n andra syn�

punkter �n som avses i 10 och 11 �� finns f�ruts�ttningar f�r att inr�tta

anl�ggningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nskjuta �rendet till

byggnadsn�mnden f�r pr�vning. Finner n�mnden att sistn�mnda paragra�

fer inte utg�r hinder mot anl�ggningen, skall n�mnden l�mna medgivande

till denna.

Beslut varigenom byggnadsn�mnden v�grat medgivande till anl�ggning�

en eller gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas genom

besv�r hos l�nsstyrelsen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas genom be�

sv�r hos regeringen.

Beslut av byggnadsn�mnden eller h�gre instans varigenom medgivande

till anl�ggningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r

fastighetsbildningsmyndigheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987.

2. Har sammantr�de med sak�garna h�llits f�re ikrafttr�dandet skall 6 �

i dess �ldre lydelse till�mpas.

3. Har beslut om undantag fr�n plan eller best�mmelse som avses i 9 �

tredje stycket i dess �ldre lydelse vunnit laga kraft eft er utg�ngen av juni
1986, f�r gemensamhetsanl�ggning inr�ttas utan hinder av de nya best�m�
melserna i 9 �. Om f�rr� ttning inte p�kallas inom tv� �r fr�n den dag d�
beslutet om undantag vann laga kraft, upph�r dock beslutet att g�lla.

P� regeringens v�gnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Di don

(Bostadsdepartementet)

328

^ Sena ste lydelse 1974:822.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.