SFS 1987:126

870126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:126

om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

Utkom från trycket

den 6 maj 1987

Utfärdad den 2 april 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)

dels att 6, 9, 10, 18, 21 och 23 §§ skall ha föl jande lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 § Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av eko­

nomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olä­

genheter som anläggningen medför.

Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad eller annan an­

läggning som ej hör till fastighet, om ökad kostnad eller annan olägenhet av

betydelse därigenom kan komma att uppstå för annan deltagare i gemen-

samhetsanläggningen.

6 a § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall inte tillämpas om det i en
fastighetsplan har meddelats bestämmelser om en gemensamhetsanlägg­

ning och anläggningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförande­
tid.

9

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestäm­

melser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller
bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver­
kas, får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för

marks bebyggande eller användning än som avses i fö rsta stycket, skall

anläggning inrättas så, att syftet med be stämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord­

nande kommunal myndighet på begäran av fastighetsbildningsmyndighe­

ten medge undantag från bestämmelser som avses i and ra stycket.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tre dje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas

genom besvär hos regeringen.

10 § Inom områden som inte omfattas av detaljplan, får en gemensam­

hetsanläggning inte inrättas, om anläggningen skulle försvåra områdets

ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka
lämplig planläggning av området.

18

Rätt att påkalla förrättning enligt denna lag tillkommer ägaren av

fastighet, som avses skola deltaga i anläggningen eller som enligt en detalj­

plan helt eller till viss del skall användas till allmän plats för vilken
kommunen inte är huvudman. Rätt att påkalla förrättning tillkommer ock­

så kommunen och hyresgästorganisation.

' Prop, 1985/86-. 90. BoU 1986/8 7:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 197 4: 822.
^ Senaste lydelse 1981: 380.

327

¬

background image

SFS 1987; 126

Länsstyrelsen kan påkalla förrättning för inrättande av anläggning som

styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

Vid expro priation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren påkalla

förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av
förvärvet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

Om rätt för väghållare att påkalla förrättning enligt denna lag finns

bestämmelser i 20 a § och 25 § tredje stycket väglagen (1971: 948).

En samfallighetsförening som förvaltar en exploateringssamfällighet en­

ligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan får begära förrättning

enligt denna lag, om åtgärden syftar till att genomföra så dan samverkan.

21 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda förutsättningarna för
anläggningen och ombesörja behövliga tekniska arbeten och värderingar.

Härvid bör rådplägning ske med sakägarna. Vid behov skall samråd ske

med de myndigheter som beröres av anläggningen.

Har förrättningen påkallats endast av ägaren av fastighet, som finnes ej

kunna tilläggas rätt att deltaga i anläggningen och som inte heller helt eller
till viss del skall använ das till allmän plats som avses i 18 § första stycket,

föreligger hinder mot att inrätta anläggningen.

23 §" Om byggnadsnämnden vid samråd enligt 21 § anser att anläggn ing­
ens tillåtlighet enligt 10 § kan sättas i fråga och om det från andra syn­

punkter än som avses i 10 och 11 §§ finns förutsättningar för att inrätta

anläggningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten hänskjuta ärendet till

byggnadsnämnden för prövning. Finner nämnden att sistnämnda paragra­

fer inte utgör hinder mot anläggningen, skall nämnden lämna medgivande

till denna.

Beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande till anläggning­

en eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas genom

besvär hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas genom be­

svär hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgivande

till anläggningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för

fastighetsbildningsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Har sammanträde med sakägarna hållits före ikraftträdandet skall 6 §

i dess äldre lydelse tillämpas.

3. Har beslut om undantag från plan eller bestämmelse som avses i 9 §

tredje stycket i dess äldre lydelse vunnit laga kraft eft er utgången av juni
1986, får gemensamhetsanläggning inrättas utan hinder av de nya bestäm­
melserna i 9 §. Om förrä ttning inte påkallas inom två år från den dag då
beslutet om undantag vann laga kraft, upphör dock beslutet att gälla.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Di don

(Bostadsdepartementet)

328

^ Sena ste lydelse 1974:822.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.