SFS 1991:1701

911701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:RBAPOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;line-height:21px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:22px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:JJDUMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:684px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1701 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oiHi �ndring 1 anl�ggningslagen (1973:1149); </b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 23, 30 och 35 �� anl�ggningslagen </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">(1973:1149) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">23 </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft11">Om den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">plan- och byggnadsv�sendet vid samr�d enligt 21 � anser att anl�ggningens </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">till�tlighet enligt 10 � kan s�ttas i f r�ga och om det fr�n andra synpunlcter </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">�n som avses i 10 och 11 �� finns f�ruts�ttningar f�r att inr�tta anl�ggning�<br/>en, skall fas tighetsbildningsmyndigheten h�nsk juta �rendet till n�mnden <br/>f�r pr�vning. Finner n�mnden att sistn�mnda paragrafer inte utg�r hinder <br/>mot anl�ggningen, slcall n�mnden l�mna medgivande till denna. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut varigenom n�mnden v�grat medgi vande till anl� ggningen elle r </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel�<br/>sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">3136 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1987:126. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av n�mnden eller h�gre instans var igenom medgiva nde till an- </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991; 17�1 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">l�ggningen v�gr ats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r fastig�<br/>hetsbildningsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">30 </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�g a om full f�ljd av talan mot besl ut eller �tg�rd av fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">bildningsmyndigheten enligt denna la g �ger 15 kap. fastighetsbildningsla�</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">gen (1970:988) motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">bildningsbeslut skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av forr�ttning som </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft22">beg�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen fora talan i lildiet med <br/>vad som g�ller for sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">denna lag fores talan s�rskilt p� s�tt och inom tid so m anges i 15 kap. 2 � <br/>fastighetsbildningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpning av 15 kap. 6� fastighetsbildningslagen i �rende om </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft23">godk�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r <br/>fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�n�</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">nande f�r en s�dan n�mnd som avses i 23 � och l�ns styrelsen fora talan </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">s�som mot anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">35 �&#34; </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20">Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid forr�ttning enligt den�</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">na lag slutligt avgjorts, �ndrade forh�llanden som v�sen tligt inverkar p� <br/>fr�gan, kan denna pr�vas vid ny f�rr�t tning. �ven utan att s�dana f�rh�l�</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft22">landen intr�tt, f�r ny f�rr�ttning �g a rum, om i det tidigare avg�randet <br/>f�reskrivits att fr�gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna tid utg�tt eller <br/>om i annat fall ett klart beh ov av ompr�vning framkommit. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fastig�<br/>hets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller enskild </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�verkar </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, beh�ver medgi�<br/>vande enli gt 23 � inte inh�mtas fr�n en s�dan n�mnd som avses i den </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">paragrafen. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">G�REL THURDIN </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">Ulf Andersson </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft23">(Milj�- och naturresurs�<br/>departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1974:822. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">''Senaste lydelse 1989:726. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft20">3137 </p> <p style="position:absolute;top:1175px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">99-SFS 1991 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1701 Lag

utkom fr�n trycket

oiHi �ndring 1 anl�ggningslagen (1973:1149);

den 19 december 1991

utf�rdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 23, 30 och 35 �� anl�ggningslagen

(1973:1149) skall ha f�ljande lydelse.

23

Om den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom

plan- och byggnadsv�sendet vid samr�d enligt 21 � anser att anl�ggningens

till�tlighet enligt 10 � kan s�ttas i f r�ga och om det fr�n andra synpunlcter

�n som avses i 10 och 11 �� finns f�ruts�ttningar f�r att inr�tta anl�ggning�
en, skall fas tighetsbildningsmyndigheten h�nsk juta �rendet till n�mnden
f�r pr�vning. Finner n�mnden att sistn�mnda paragrafer inte utg�r hinder
mot anl�ggningen, slcall n�mnden l�mna medgivande till denna.

Beslut varigenom n�mnden v�grat medgi vande till anl� ggningen elle r

gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel�
sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen.

3136

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Senaste lydelse 1987:126.

background image

Beslut av n�mnden eller h�gre instans var igenom medgiva nde till an-

SFS 1991; 17�1

l�ggningen v�gr ats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r fastig�
hetsbildningsmyndigheten.

30

I fr�g a om full f�ljd av talan mot besl ut eller �tg�rd av fastighets�

bildningsmyndigheten enligt denna la g �ger 15 kap. fastighetsbildningsla�

gen (1970:988) motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighets�

bildningsbeslut skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut.

Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av forr�ttning som

beg�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen fora talan i lildiet med
vad som g�ller for sak�gare.

Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket

denna lag fores talan s�rskilt p� s�tt och inom tid so m anges i 15 kap. 2 �
fastighetsbildningslagen.

Vid till�mpning av 15 kap. 6� fastighetsbildningslagen i �rende om

godk�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r
fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�n�

nande f�r en s�dan n�mnd som avses i 23 � och l�ns styrelsen fora talan

s�som mot anl�ggningsbeslut.

35 �"

Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid forr�ttning enligt den�

na lag slutligt avgjorts, �ndrade forh�llanden som v�sen tligt inverkar p�
fr�gan, kan denna pr�vas vid ny f�rr�t tning. �ven utan att s�dana f�rh�l�

landen intr�tt, f�r ny f�rr�ttning �g a rum, om i det tidigare avg�randet
f�reskrivits att fr�gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna tid utg�tt eller
om i annat fall ett klart beh ov av ompr�vning framkommit.

Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om

kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fastig�
hets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller enskild

synpunkt.

�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�verkar

bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, beh�ver medgi�
vande enli gt 23 � inte inh�mtas fr�n en s�dan n�mnd som avses i den

paragrafen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson

(Milj�- och naturresurs�
departementet)

' Senaste lydelse 1974:822.

''Senaste lydelse 1989:726.

3137

99-SFS 1991

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.