SFS 1991:1701

911701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1701 Lag

utkom från trycket

oiHi ändring 1 anläggningslagen (1973:1149);

den 19 december 1991

utfårdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23, 30 och 35 §§ anläggningslagen

(1973:1149) skall ha följande lydelse.

23

Om den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom

plan- och byggnadsväsendet vid samråd enligt 21 § anser att anläggningens

tillåtlighet enligt 10 § kan sättas i f råga och om det från andra synpunlcter

än som avses i 10 och 11 §§ finns förutsättningar för att inrätta anläggning­
en, skall fas tighetsbildningsmyndigheten hänsk juta ärendet till nämnden
för prövning. Finner nämnden att sistnämnda paragrafer inte utgör hinder
mot anläggningen, slcall nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom nämnden vägrat medgi vande till anlä ggningen elle r

gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas hos länsstyrel­
sen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

3136

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Senaste lydelse 1987:126.

¬

background image

Beslut av nämnden eller högre instans var igenom medgiva nde till an-

SFS 1991; 17®1

läggningen vägr ats eller gjorts beroende av villkor är bindande för fastig­
hetsbildningsmyndigheten.

30

I fråg a om full följd av talan mot besl ut eller åtgärd av fastighets­

bildningsmyndigheten enligt denna la g äger 15 kap. fastighetsbildningsla­

gen (1970:988) motsvarande tillämpning. Bestämmelserna om fastighets­

bildningsbeslut skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut.

Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av forrättning som

begärts av hyresgästorganisation får organisationen fora talan i lildiet med
vad som gäller for sakägare.

Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § andra stycket

denna lag fores talan särskilt på sätt och inom tid so m anges i 15 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen.

Vid tillämpning av 15 kap. 6§ fastighetsbildningslagen i ärende om

godkännande enligt 43 § denna lag räknas besvärstiden från dagen för
fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om sådant godkän­

nande får en sådan nämnd som avses i 23 § och läns styrelsen fora talan

såsom mot anläggningsbeslut.

35 §"

Inträder, sedan fråga som behandlats vid forrättning enligt den­

na lag slutligt avgjorts, ändrade forhållanden som väsen tligt inverkar på
frågan, kan denna prövas vid ny förrät tning. �ven utan att sådana förhål­

landen inträtt, får ny förrättning äg a rum, om i det tidigare avgörandet
föreskrivits att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid utgått eller
om i annat fall ett klart beh ov av omprövning framkommit.

Vid den nya förrättningen får ej beslutas sådan ändring i fråga om

kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanläggning eller fastig­
hets andelstal att avsevärd olägenhet uppkommer från allmän eller enskild

synpunkt.

�r vid den nya förrättningen fråga endast om ändring som icke påverkar

bebyggelsens utformning eller markanvändningen i �vrigt, behöver medgi­
vande enli gt 23 § inte inhämtas från en sådan nämnd som avses i den

paragrafen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

' Senaste lydelse 1974:822.

''Senaste lydelse 1989:726.

3137

99-SFS 1991

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.