SFS 1992:1148

921148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 3 december 1992,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)

dels att 13, 18, 19, 21 och 33 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas fyra nya paragra fer, 13 a, 13 b, 13 c och

32 a §§, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från oc h med den dag då

denna lag träder i kraft.

SFS 1992:1148

Utkom från trycket

den 16 december 19 92

Omtryck

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera

fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för

dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prö­

vas vid förrättning.

Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen

(1970:988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastig­

heter prövas av domstol eller annan myndighet, gäller ej denna lag. Ej
heller gäller lagen allmän vatten- och avloppsanläggning eller allmän Qärr-
värmeanläggning. Lag (1976:843).

2 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på
tomträtt som inskrivits och på gruva. Om det är lämpligt, skall bestämmel­

serna tilläm pas även på byggnad eller annan anläggning som ej hör till
fastighet och på natu rreservat.

3 § Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande

utan att, äganderätten tillkommer någon anses vid la gens tillämpning som

fastighetens ägare . Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar

reservatet.

Förrättningsmyndighet
4 § Anläggningsförrättning handlägges av fastighetsbildningsmyndighet.

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsmyndigheten förordna sär­

skild förrättningsman. Denne skall äga den kunska p och erfar enhet som

uppdraget kräver och även i övrigt vara lämplig till detta. Vad som i denna

lag föreskrives om fastighetsbildningsmyndighet gäll er i tilläm pliga delar
sådan särskild förrättningsman.

' Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93;BoUl, rskr. 1992/93:36.
84-SFS 1992

2657

¬

background image

SFS 1992:1148

Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning m. m.

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än så­

dan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen.

6 § Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelama av eko­

nomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olä­

genheter som anläggningen medför.

Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad eller annan an­

läggning som ej hör till fastighet, om ökad kostnad eller annan olägenh et
av betydelse därigenom kan komma att uppstå för annan deltagare i

gemensamhetsanläggningen. Lag (1987:126).

6 a § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall inte tillämpas om det i en
fastighetsplan har meddelats bestämmelser om en gemensamhetsanlägg­

ning och anläggningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförande­

tid. Lag

726/

7 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna av de fastigheter
som skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter

mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det.
Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas som har störst nytta

av anläggningen. Hyresgästerna företräds av den eller de organisationer av

hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för berörda fastigheter
eller, om förhandlingsordning inte gäller, riksorganisation av hyresgäster
eller förening, som är ansluten till sådan organisation och inom vars

verksamhetsområde fastigheterna är belägna (hyresgästorganisation).

Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är synnerli gen

angeläget. Lag (1989: 726).

8 § Gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på sådant sätt

att ändamålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet

utan oskälig kostnad. �&tgärd för att underlätta framtida tillbyggnad eller

ökat utnyttjande av anläggningen får vidtagas, om åtgärden medför endast

ringa ökning av kostnaden.

9 § Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestäm­

melser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen
eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser for

marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall

anläggning inrättas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förordnande

kommunal myndighet på begäran av fastighetsbildningsmyndigheten

medge undantag från bestämmelser som avses i andr a stycket.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

2658

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

¬

background image

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas

SFS 1992:1148

genom besvär hos regeringen. Lag (1987:126).

10 § Inom områden som inte omfattas av detaljplan, får en g emensam-

hetsanläggning inte inrättas, om anläggningen skulle forsvåra o mrådets
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka
lämplig planläggning av området. Lag (1987:126).

11 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om olägenhet av någon

betydelse uppkommer för allmänt intresse.

Första stycket gäller icke när anläggningen är till övervägande nytta från

allmän synpunkt.

Skyldighet att avstå utrymme
12 § Mark eller annat utrymme for gemensamhetsanläggning får tagas i

anspråk på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fastig­

het, om det icke orsakar synnerligt men for fastigheten. Större utrymme får

dock ej tagas i anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter som kan
anslutas enligt 5 §.

�ven om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå

utrymme, om anläggningen behövs for ett större antal fastigheter eller av

annan orsak är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Om ägaren

begär det, skall fastigheten inlösas. �r olägenheten begränsad till viss del
av fastigheten, skall endast den delen inlösas. Inlösen sker f�r de fastighe­
ter som skall deltaga i anläggningen utom sådana som avses i 2 §.

Bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 §§ expropriationslagen (1972:719) äger

motsvarande tillämpning vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf.
Utan hinder av dessa bestämmelser kan dock särskild rätt, som tillkommer

staten och ej utgör vägrätt, rubbas. Vidare får förordnas att rätten till

utrymme för anläggningen skall ha företräde framför särskild rätt som
tillskapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastig­
hetsbildning eller på liknande sätt, dock ej om den särskilda rätten utgör
vägrätt.

Ersättning för utrymme m. m.

13 § I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § g äller 5
kap. 10-12§§ fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid skall inlösen

inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § andra

stycket fastighetsbildningslagen. Lag (1992:1148).

13 a § Ersättning enligt 13 § skall bestämmas i pengar att utbetalas på en

gång. Efter särskilt yrkande får fastighetsbildningsmyndigheten, om det är
lämpligt, hänvisa sakägare att vid särskild förrättning föra talan om sådan
ersättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband med
anläggningsförrättningen. Ansökan om särskild forrättning skall göras
inom den tid, högst tio år, som fastighetsbildningsmyndigheten bestäm­

mer.

2659

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.