SFS 1977:364

770364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:364

Lag

Utkom frän trycket

OHi ändring i anläggningslagen (1973:1149);

den 14 j uni 1977

utfärdad den 2 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)

dels att 3 2 § skall ha n edan angivna lydelse,

934

' Prop, 1976/77:114. CU 197 6/77: 36, rskr 1976 /77: 32].

¬

background image

; dels att i lage n skal! införas en ny para graf, 27 a §, av nedan an givna ly-

SFS 1977:364

delse.

27 a § Bestämmelserna i 5 kap. 30 a § fastighetsbildningslagen

(1970:988) om förtida tillträde äger motsvarande tillämpning vid f örrätt­
ning enligt denna lag. Vad som sägs om fastighetsbildningsbeslut skall där­
vid tillämpas på anläggningsbeslut. Med motsvarande tillämpning av be­

stämmelserna om förtida tillträde får förordnas att anläggningsbeslutet
även i övrigt får verkställas utan hinder av att det ej har vunnit laga kraft.

32

Ersättning enligt 13 § skall er läggas inom tre månader efter det att

ersättningsbeslutet vann laga kraft. I den mån ersättningen betalas efter ut­
gången av d enna frist skall dessutom utges ränta på ersättningen enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från fristens utgång. Har tillträde skett före fristens

utgång skall även utges ränta enligt 5 § räntelagen från den dag tillträdet

skedde till de ss betalning sker eller ränta skall utgå enligt andra punkten i
denna paragraf.

I fråga om ersättning som avses i för sta stycket och förskott som avses i

27 eller 27 a § äger 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) motsva­

rande tillämpning.

Denna lag träder i k raft den I juli 1977.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1975:662.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.