SFS 1996:3 Lag om ändring I anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 1996:3 Lag om ändring I anläggningslagen (1973:1149)
SFS 1996_3 Lag om ändring I anläggningslagen (1973_1149)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2

SFS 1996:3
Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring I anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 11 januari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 och 29 §§ anläggningslagen

(1973:1149)2 skall ha följande lydelse.

18 § Rätt att begära förrättning enligt denna lag har

1. ägaren av en fastighet som skall delta i anläggningen,

2. ägaren av en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del

skall användas för allmän plats för vilken kommunen inte är huvudman
eller för trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter,

3. kommunen,

4 hyresgästorganisation.
En samfällighetsförening får, efter beslut av föreningsstämman, begära

en förrättning som angår gemensamhetsanläggning under föreningens för-
valtning.

Länsstyrelsen kan begära förrättning för inrättande av anläggning som

styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära för-

rättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av förvar-
vet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

Bestämmelser om rätt för väghållare och den som bygger eller innehar

järnväg att begära förrättning enligt denna lag finns i 20 a § och 25 § tredje

stycket väglagen (1971:948) samt i 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byg-
gande av järnväg.

En samfällighetsförening som förvaltar en exploateringssamfällighet en-

ligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan får begära förrättning
enligt denna lag, om åtgärden syftar till att genomföra sådan samverkan.

29 § Förrättningskostnaderna skall, om anläggningsbeslut meddelats,
fördelas mellan ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen
efter vad som är skäligt.

Om en förrättning har påkallats enligt 20 a § eller 25 § tredje stycket

väglagen (1971:948) skall staten svara för förrättningskostnaderna.

1

Prop. 1995/96:2, bet 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

background image

3

SFS 1996:3

Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg, skall den som begärt förrättningen svara för förrätt-
ningskostnaderna.

1 övrigt tillämpas 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) på för-

rättning enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.