SFS 1997:616 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 1997:616 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
SFS 1997_616 Lag om ändring i anläggningslagen (1973_1149)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:651px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:616 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 8 juli 1997 </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">1176 </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149); </b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">(1973:1149)2 </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 30, 33, 35, 45, 49, 53 och 54 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 24 a, 33 a, 42 a, 48 a, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">50 a, 56 och 57 ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97: TU8, rskr. 1996/97:202. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1992:1148. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:855px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">3</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1995:1405. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">4</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1995:1405. </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>24 a �</b> Lantm�terimyndigheten kan i anl�ggningsbeslutet best�mma att <br/>styrelsen f�r en samf�llighetsf�rening f�r besluta om �ndring av andelstal p� <br/>grund av att en fastighets anv�ndningss�tt �ndras stadigvarande. </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Styrelsen skall genast underr�tta ber�rd fastighets�gare om beslut enligt </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rsta stycket. Styrelsen skall vidare snarast m�jligt anm�la beslutet f�r inf�-<br/>ring i fastighetsregistret. Beslutet f�r till�mpas f�rst sedan s�dan inf�ring har <br/>skett. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Styrelsens beslut om �ndring av andelstal f�r inte �verklagas. Den som �r </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">missn�jd med beslutet f�r v�cka talan mot f�reningen enligt vad som s�gs i <br/>46 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter ang�ende r�ttelse <br/>av uttaxering. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>30 �3</b> I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av lantm�terimyn-<br/>digheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) <br/>motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut <br/>skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av f�rr�ttning som be-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26">g�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen f�ra talan i likhet med vad <br/>som g�ller f�r sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Mot lantm�terimyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket och 33 a � </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26">denna lag f�rs talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap. 2 � <br/>fastighetsbildningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om god-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26">k�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r lant-<br/>m�terimyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�nnande f�r en s�dan <br/>n�mnd som avses i 23 � och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot anl�ggnings-<br/>beslut. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>33 �4</b> Har inom ett �r efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft ers�tt-<br/>ning enligt 13 � ej till fullo betalats i f�reskriven ordning och ej heller n�gon <br/>som i beslutet tillerk�nts s�dan ers�ttning beg�rt verkst�llighet av beslutet i <br/>denna del, �r anl�ggningsbeslutet f�rfallet. Anl�ggningsbeslutet �r �ven f�r-<br/>fallet, om anl�ggningen ej utf�rts inom den tid som best�mts i beslutet, s�-<br/>vida inte ans�kan om f�rordnande av syssloman gjorts inom samma tid en-<br/>ligt vad som s�gs i 33 a �. Har en s�dan ans�kan avslagits, f�rfaller anl�gg-<br/>ningsbeslutet n�r avslagsbeslutet har vunnit laga kraft och tiden f�r genom-<br/>f�randet har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Skall enligt anl�ggningsbeslutet fastighet eller del d�rav inl�sas, g�ller be-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft23">slutet i denna del utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft23">l�ngning av tid som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Ers�ttning som betalats f�r ej �terkr�vas p� grund av att anl�ggningsbeslu-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft23">tet f�rfallit enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23">Best�mmelserna i f�rsta stycket f�rsta meningen g�ller inte ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft23">som fastst�llts vid s�rskild f�rr�ttning enligt 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>33 a �</b> Om det sk�ligen kan befaras att anl�ggningen inte kommer att utf�-<br/>ras inom den tid som anges i anl�ggningsbeslutet eller i ett beslut om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft23">1177 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>SFS 1997:616 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1997:616 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft36">l�ngd tid, f�r lantm�terimyndigheten p� ans�kan av n�gon som enligt 18 � <br/>har r�tt att beg�ra f�rr�ttning f�rordna syssloman f�r genomf�rande av an-<br/>l�ggningsbeslutet. En s�dan syssloman har de befogenheter som annars till-</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft31">kommer del�garna. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">I f�rordnandet f�r sysslomannen skall lantm�terimyndigheten ange den </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft36">tid inom vilken sysslomannen skall ha genomf�rt anl�ggningsbeslutet. Om <br/>s�rskilda sk�l f�religger, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�rl�ngning <br/>av denna tid. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">Lantm�terimyndigheten beslutar om ers�ttning till sysslomannen och om </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rdelning mellan del�garna av ers�ttningsbeloppet. Har detta inte betalats <br/>inom den tid som lantm�terimyndigheten best�mt, f�r myndighetens beslut <br/>verkst�llas enligt uts�kningsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>35 �5</b> Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid f�rr�ttning enligt denna lag <br/>slutligt avgjorts, �ndrade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar p� fr�gan, kan <br/>denna pr�vas vid ny f�rr�ttning. �ven utan att s�dana f�rh�llanden intr�tt, <br/>f�r ny f�rr�ttning �ga rum, om i det tidigare avg�randet f�reskrivits att fr�-<br/>gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna tid utg�tt eller om i annat fall ett <br/>klart behov av ompr�vning framkommit. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om kretsen </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft36">av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fastighets an-<br/>delstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller enskild syn-<br/>punkt. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�verkar </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36">bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, beh�ver medgi-<br/>vande enligt 23 � inte inh�mtas fr�n en s�dan n�mnd som avses i den para-<br/>grafen. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den nya f�rr�ttningen g�ller fr�ga av enklare beskaffenhet om en fas-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36">tighets delaktighet i samf�llighet eller om �ndring av en fastighets andelstal, <br/>och samf�lligheten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�ren-<br/>ingen de del�gare som inte har beg�rt uttr�de eller vars andelstal inte f�resl�s <br/>�ndrat. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>42 a �</b> Lantm�terimyndigheten f�r i samband med fastighetsbildningsf�r-<br/>r�ttning besluta att en nybildad eller ombildad fastighet skall anslutas till en <br/>befintlig gemensamhetsanl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslutar lantm�terimyndigheten om anslutning, skall myndigheten ocks� </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36">best�mma andelstal f�r fastigheten och pr�va fr�gan om ers�ttning enligt <br/>37 �. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">Om gemensamhetsanl�ggningen f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31">f�retr�der f�reningen del�garna vid f�rr�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>45 �</b> Uppgift om f�rdelning enligt 42 �, om anslutning enligt 42 a � och <br/>om godk�nnande enligt 43 � skall inf�ras i fastighetsregistret snarast m�jligt <br/>sedan f�rdelningen, anslutningen eller godk�nnandet har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>48 a �</b> Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanl�ggning som av-<br/>ser v�g tillf�lligt anv�nder anl�ggningen i v�sentligt st�rre omfattning �n </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34">5</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1991:1701. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">1178 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:851px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft40">1179 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 1997:616 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft43">som f�r anses svara mot fastighetens andelstal f�r driftkostnaderna, �r fastig-<br/>hetens �gare skyldig att till samf�lligheten utge sk�lig ers�ttning f�r de kost-<br/>nader som uppkommer till f�ljd av den �ndrade anv�ndningen. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid tvist ang�ende fr�ga som avses i f�rsta stycket skall talan v�ckas hos </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">fastighetsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>49 �</b> �r det av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose fastighets behov av <br/>v�g, kan uppl�tas r�tt f�r fastighet att bygga v�g �ver annan fastighet eller att <br/>anv�nda befintlig v�g. Uppl�telse av r�tt att bygga v�g �ver annan fastighet <br/>eller att anv�nda befintlig v�g f�r ske endast om s�dan uppl�telse av s�r-<br/>skilda sk�l �r l�mpligare �n att bilda en gemensamhetsanl�ggning eller att <br/>ansluta fastigheten till en redan bildad anl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppl�telse enligt f�rsta stycket f�r inte ske om det medf�r synnerligt men </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r den uppl�tande fastigheten eller f�r annan fastighet som har r�tt att an-<br/>v�nda v�gen. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse av r�tt att bygga v�g �ver annan fas-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43">tighet till�mpas 13 �. I fr�ga om ers�ttning f�r annan uppl�telse enligt f�rsta <br/>stycket till�mpas 50 a � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>50 a �</b> Om en gemensamhetsanl�ggning som avser v�gar f�rvaltas av en <br/>samf�llighetsf�rening och det �r av v�sentlig betydelse f�r del�garfastighe-<br/>terna att anv�nda en v�g som ing�r i en annan gemensamhetsanl�ggning, f�r <br/>r�tt att anv�nda v�gen uppl�tas till samf�llighetsf�reningen. Detta g�ller en-<br/>dast om en s�dan uppl�telse av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att ansluta <br/>fastigheterna till den andra anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r uppl�telse enligt f�rsta stycket skall ers�ttning betalas efter vad som </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43">�r sk�ligt fr�mst med h�nsyn till den slitning av v�gbanan som ber�knas <br/>uppkomma genom v�gens anv�ndande. S�dan ers�ttning skall best�mmas att <br/>betalas p� en g�ng eller �rligen i f�rskott. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>53 �</b> Fr�ga om r�ttighet som avses i 49-52 �� pr�vas vid f�rr�ttning enligt <br/>denna lag. Har fr�gan samband med anl�ggningsfr�ga, f�r den upptagas utan <br/>ans�kan. I annat fall upptages den p� ans�kan av �garen av den fastighet el-<br/>ler, betr�ffande r�ttighet enligt 50 a �, den samf�llighetsf�rening till vars f�r-<br/>m�n r�ttigheten skall g�lla. Fr�gan f�r pr�vas gemensamt med anl�ggnings-<br/>fr�ga eller fastighetsbildnings�tg�rd vid en f�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid f�rr�ttningspr�vningen �ger 8-11 ��, 12 � tredje stycket och 16 � </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43">motsvarande till�mpning. H�nvisningen i 16 � till 12 � f�rsta stycket skall <br/>d�rvid avse best�mmelserna i 49-52 �� om villkoren f�r uppl�telse av r�ttig-<br/>heten och h�nvisningen till 13 � best�mmelserna i samma paragrafer om er-<br/>s�ttning f�r uppl�telsen. 16 � andra stycket g�ller dock endast i fr�ga om er-<br/>s�ttning f�r uppl�telse enligt 49 � som avser r�tt att bygga v�g �ver annan <br/>fastighet. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>54 �</b> I fr�ga om uppl�telse enligt 49 � som avser r�tt att bygga v�g �ver an-<br/>nan fastighet �ger 32 och 33 �� motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">Har eng�ngsers�ttning best�mts f�r r�ttighet enligt 49-52 �� skall ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft43">ningen erl�ggas inom tre m�nader efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga <br/>kraft. R�ttigheten f�r icke tagas i bruk innan betalning skett. I fr�ga om ver-<br/>kan av underl�tenhet att betala ers�ttningen �ger 33 � f�rsta stycket motsva-</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1997:616 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54">rande till�mpning. Har ers�ttning enligt 49-51 �� best�mts att utg� med <br/>visst �rligt belopp, f�r r�ttigheten icke under n�got �r tagas i bruk innan be-<br/>loppet f�r samma �r betalats. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>56 �</b> Om det beh�vs f�r trafiks�kerheten i fr�ga om en viss enskild v�g el-<br/>ler del av enskild v�g, f�r statlig v�gh�llningsmyndighet f�rordna att be-<br/>st�mmelserna i 43, 4 5 - 4 7 , 51-53, 61, 64-69 och 72 �� v�glagen (1971:948) <br/>skall g�lla i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">Vad som i 45-47, 52, 53, 64 och 72 �� v�glagen s�gs om l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">skall i st�llet avse v�gh�llningmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">Vad som i v�glagen s�gs om v�gh�llare i 61 �, i 63 � andra stycket s�vitt </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54">avser f�rel�ggande som har meddelats med st�d av 52 �, i 65 � s�vitt avser <br/>ers�ttning enligt 61 � samt i 66 och 69 �� skall i st�llet avse staten. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>57 �</b> Beslut som v�gh�llningsmyndigheten fattat enligt 56 � f�r �verklagas <br/>hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft54">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Beslut av v�gh�llningsmyndigheten g�ller omedelbart, s�vida inte n�got </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">annat best�ms i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">J�RGEN ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft54">Fredrik Damgren <br/>(Inrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft51">1180 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:616
Utkom fr�n trycket
den 8 juli 1997

1176

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen

(1973:1149)2

dels att 30, 33, 35, 45, 49, 53 och 54 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 24 a, 33 a, 42 a, 48 a,

50 a, 56 och 57 ��, av f�ljande lydelse.

1

Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97: TU8, rskr. 1996/97:202.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

background image

3

Senaste lydelse 1995:1405.

4

Senaste lydelse 1995:1405.

24 a � Lantm�terimyndigheten kan i anl�ggningsbeslutet best�mma att
styrelsen f�r en samf�llighetsf�rening f�r besluta om �ndring av andelstal p�
grund av att en fastighets anv�ndningss�tt �ndras stadigvarande.

Styrelsen skall genast underr�tta ber�rd fastighets�gare om beslut enligt

f�rsta stycket. Styrelsen skall vidare snarast m�jligt anm�la beslutet f�r inf�-
ring i fastighetsregistret. Beslutet f�r till�mpas f�rst sedan s�dan inf�ring har
skett.

Styrelsens beslut om �ndring av andelstal f�r inte �verklagas. Den som �r

missn�jd med beslutet f�r v�cka talan mot f�reningen enligt vad som s�gs i
46 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter ang�ende r�ttelse
av uttaxering.

30 �3 I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av lantm�terimyn-
digheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut
skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut.

Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av f�rr�ttning som be-

g�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen f�ra talan i likhet med vad
som g�ller f�r sak�gare.

Mot lantm�terimyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket och 33 a �

denna lag f�rs talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap. 2 �
fastighetsbildningslagen.

Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om god-

k�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r lant-
m�terimyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�nnande f�r en s�dan
n�mnd som avses i 23 � och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot anl�ggnings-
beslut.

33 �4 Har inom ett �r efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft ers�tt-
ning enligt 13 � ej till fullo betalats i f�reskriven ordning och ej heller n�gon
som i beslutet tillerk�nts s�dan ers�ttning beg�rt verkst�llighet av beslutet i
denna del, �r anl�ggningsbeslutet f�rfallet. Anl�ggningsbeslutet �r �ven f�r-
fallet, om anl�ggningen ej utf�rts inom den tid som best�mts i beslutet, s�-
vida inte ans�kan om f�rordnande av syssloman gjorts inom samma tid en-
ligt vad som s�gs i 33 a �. Har en s�dan ans�kan avslagits, f�rfaller anl�gg-
ningsbeslutet n�r avslagsbeslutet har vunnit laga kraft och tiden f�r genom-
f�randet har g�tt ut.

Skall enligt anl�ggningsbeslutet fastighet eller del d�rav inl�sas, g�ller be-

slutet i denna del utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket.

Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�r-

l�ngning av tid som anges i f�rsta stycket.

Ers�ttning som betalats f�r ej �terkr�vas p� grund av att anl�ggningsbeslu-

tet f�rfallit enligt denna paragraf.

Best�mmelserna i f�rsta stycket f�rsta meningen g�ller inte ers�ttning

som fastst�llts vid s�rskild f�rr�ttning enligt 13 a �.

33 a � Om det sk�ligen kan befaras att anl�ggningen inte kommer att utf�-
ras inom den tid som anges i anl�ggningsbeslutet eller i ett beslut om f�r-

1177

SFS 1997:616

background image

SFS 1997:616

l�ngd tid, f�r lantm�terimyndigheten p� ans�kan av n�gon som enligt 18 �
har r�tt att beg�ra f�rr�ttning f�rordna syssloman f�r genomf�rande av an-
l�ggningsbeslutet. En s�dan syssloman har de befogenheter som annars till-

kommer del�garna.

I f�rordnandet f�r sysslomannen skall lantm�terimyndigheten ange den

tid inom vilken sysslomannen skall ha genomf�rt anl�ggningsbeslutet. Om
s�rskilda sk�l f�religger, f�r lantm�terimyndigheten besluta om f�rl�ngning
av denna tid.

Lantm�terimyndigheten beslutar om ers�ttning till sysslomannen och om

f�rdelning mellan del�garna av ers�ttningsbeloppet. Har detta inte betalats
inom den tid som lantm�terimyndigheten best�mt, f�r myndighetens beslut
verkst�llas enligt uts�kningsbalken.

35 �5 Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid f�rr�ttning enligt denna lag
slutligt avgjorts, �ndrade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar p� fr�gan, kan
denna pr�vas vid ny f�rr�ttning. �ven utan att s�dana f�rh�llanden intr�tt,
f�r ny f�rr�ttning �ga rum, om i det tidigare avg�randet f�reskrivits att fr�-
gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna tid utg�tt eller om i annat fall ett
klart behov av ompr�vning framkommit.

Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om kretsen

av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fastighets an-
delstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller enskild syn-
punkt.

�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�verkar

bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, beh�ver medgi-
vande enligt 23 � inte inh�mtas fr�n en s�dan n�mnd som avses i den para-
grafen.

Om den nya f�rr�ttningen g�ller fr�ga av enklare beskaffenhet om en fas-

tighets delaktighet i samf�llighet eller om �ndring av en fastighets andelstal,
och samf�lligheten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening, f�retr�der f�ren-
ingen de del�gare som inte har beg�rt uttr�de eller vars andelstal inte f�resl�s
�ndrat.

42 a � Lantm�terimyndigheten f�r i samband med fastighetsbildningsf�r-
r�ttning besluta att en nybildad eller ombildad fastighet skall anslutas till en
befintlig gemensamhetsanl�ggning.

Beslutar lantm�terimyndigheten om anslutning, skall myndigheten ocks�

best�mma andelstal f�r fastigheten och pr�va fr�gan om ers�ttning enligt
37 �.

Om gemensamhetsanl�ggningen f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening,

f�retr�der f�reningen del�garna vid f�rr�ttningen.

45 � Uppgift om f�rdelning enligt 42 �, om anslutning enligt 42 a � och
om godk�nnande enligt 43 � skall inf�ras i fastighetsregistret snarast m�jligt
sedan f�rdelningen, anslutningen eller godk�nnandet har vunnit laga kraft.

48 a � Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanl�ggning som av-
ser v�g tillf�lligt anv�nder anl�ggningen i v�sentligt st�rre omfattning �n

5

Senaste lydelse 1991:1701.

1178

background image

1179

SFS 1997:616

som f�r anses svara mot fastighetens andelstal f�r driftkostnaderna, �r fastig-
hetens �gare skyldig att till samf�lligheten utge sk�lig ers�ttning f�r de kost-
nader som uppkommer till f�ljd av den �ndrade anv�ndningen.

Vid tvist ang�ende fr�ga som avses i f�rsta stycket skall talan v�ckas hos

fastighetsdomstolen.

49 � �r det av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose fastighets behov av
v�g, kan uppl�tas r�tt f�r fastighet att bygga v�g �ver annan fastighet eller att
anv�nda befintlig v�g. Uppl�telse av r�tt att bygga v�g �ver annan fastighet
eller att anv�nda befintlig v�g f�r ske endast om s�dan uppl�telse av s�r-
skilda sk�l �r l�mpligare �n att bilda en gemensamhetsanl�ggning eller att
ansluta fastigheten till en redan bildad anl�ggning.

Uppl�telse enligt f�rsta stycket f�r inte ske om det medf�r synnerligt men

f�r den uppl�tande fastigheten eller f�r annan fastighet som har r�tt att an-
v�nda v�gen.

I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse av r�tt att bygga v�g �ver annan fas-

tighet till�mpas 13 �. I fr�ga om ers�ttning f�r annan uppl�telse enligt f�rsta
stycket till�mpas 50 a � andra stycket.

50 a � Om en gemensamhetsanl�ggning som avser v�gar f�rvaltas av en
samf�llighetsf�rening och det �r av v�sentlig betydelse f�r del�garfastighe-
terna att anv�nda en v�g som ing�r i en annan gemensamhetsanl�ggning, f�r
r�tt att anv�nda v�gen uppl�tas till samf�llighetsf�reningen. Detta g�ller en-
dast om en s�dan uppl�telse av s�rskilda sk�l �r l�mpligare �n att ansluta
fastigheterna till den andra anl�ggningen.

F�r uppl�telse enligt f�rsta stycket skall ers�ttning betalas efter vad som

�r sk�ligt fr�mst med h�nsyn till den slitning av v�gbanan som ber�knas
uppkomma genom v�gens anv�ndande. S�dan ers�ttning skall best�mmas att
betalas p� en g�ng eller �rligen i f�rskott.

53 � Fr�ga om r�ttighet som avses i 49-52 �� pr�vas vid f�rr�ttning enligt
denna lag. Har fr�gan samband med anl�ggningsfr�ga, f�r den upptagas utan
ans�kan. I annat fall upptages den p� ans�kan av �garen av den fastighet el-
ler, betr�ffande r�ttighet enligt 50 a �, den samf�llighetsf�rening till vars f�r-
m�n r�ttigheten skall g�lla. Fr�gan f�r pr�vas gemensamt med anl�ggnings-
fr�ga eller fastighetsbildnings�tg�rd vid en f�rr�ttning.

Vid f�rr�ttningspr�vningen �ger 8-11 ��, 12 � tredje stycket och 16 �

motsvarande till�mpning. H�nvisningen i 16 � till 12 � f�rsta stycket skall
d�rvid avse best�mmelserna i 49-52 �� om villkoren f�r uppl�telse av r�ttig-
heten och h�nvisningen till 13 � best�mmelserna i samma paragrafer om er-
s�ttning f�r uppl�telsen. 16 � andra stycket g�ller dock endast i fr�ga om er-
s�ttning f�r uppl�telse enligt 49 � som avser r�tt att bygga v�g �ver annan
fastighet.

54 � I fr�ga om uppl�telse enligt 49 � som avser r�tt att bygga v�g �ver an-
nan fastighet �ger 32 och 33 �� motsvarande till�mpning.

Har eng�ngsers�ttning best�mts f�r r�ttighet enligt 49-52 �� skall ers�tt-

ningen erl�ggas inom tre m�nader efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga
kraft. R�ttigheten f�r icke tagas i bruk innan betalning skett. I fr�ga om ver-
kan av underl�tenhet att betala ers�ttningen �ger 33 � f�rsta stycket motsva-

background image

SFS 1997:616

rande till�mpning. Har ers�ttning enligt 49-51 �� best�mts att utg� med
visst �rligt belopp, f�r r�ttigheten icke under n�got �r tagas i bruk innan be-
loppet f�r samma �r betalats.

56 � Om det beh�vs f�r trafiks�kerheten i fr�ga om en viss enskild v�g el-
ler del av enskild v�g, f�r statlig v�gh�llningsmyndighet f�rordna att be-
st�mmelserna i 43, 4 5 - 4 7 , 51-53, 61, 64-69 och 72 �� v�glagen (1971:948)
skall g�lla i till�mpliga delar.

Vad som i 45-47, 52, 53, 64 och 72 �� v�glagen s�gs om l�nsstyrelsen

skall i st�llet avse v�gh�llningmyndigheten.

Vad som i v�glagen s�gs om v�gh�llare i 61 �, i 63 � andra stycket s�vitt

avser f�rel�ggande som har meddelats med st�d av 52 �, i 65 � s�vitt avser
ers�ttning enligt 61 � samt i 66 och 69 �� skall i st�llet avse staten.

57 � Beslut som v�gh�llningsmyndigheten fattat enligt 56 � f�r �verklagas
hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Beslut av v�gh�llningsmyndigheten g�ller omedelbart, s�vida inte n�got

annat best�ms i beslutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1180

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.