SFS 2009:535 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2009:535 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
090535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 � anl�ggningslagen (1973:1149)2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller be-<br/>st�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas,<br/>f�r dock mindre avvikelser g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska anl�ggning<br/>inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket. Fr�-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med be-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">st�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i 7 kap.<br/>18 a � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommunen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med best�m-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">melser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ga fall.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.<br/>2. I fr�ga om en beg�ran om undantag enligt 9 � tredje stycket som har</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gjorts f�re den 1 juli 2009 till�mpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2001:389.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:535</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 � anl�ggningslagen (1973:1149)2

ska ha f�ljande lydelse.

9 �

3

Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-

ser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller be-
st�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas,
f�r dock mindre avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska anl�ggning
inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket. Fr�-

gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av

1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med be-

st�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i 7 kap.
18 a � milj�balken,

2. kommunen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med best�m-

melser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-

ga fall.

Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder

finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.

En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos regeringen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.
2. I fr�ga om en beg�ran om undantag enligt 9 � tredje stycket som har

gjorts f�re den 1 juli 2009 till�mpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:389.

SFS 2009:535

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.