SFS 1998:378 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 1998:378 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
980378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 4 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12"> f�reskrivs att 30 </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft12">� anl�ggningslagen</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">(1973:1149)</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft12"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft13">3 I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av lantm�terimyn-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">digheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)<br/>motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut<br/>skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av f�rr�ttning som</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">beg�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen f�ra talan i likhet med<br/>vad som g�ller f�r sak�gare.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Mot lantm�terimyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket och 33 a �</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">denna lag f�rs talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap. 2 �<br/>fastighetsbildningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om god-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">k�nnande enligt 43 � denna lag r�knas tiden f�r �verklagande fr�n dagen f�r<br/>lantm�terimyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�nnande f�r en<br/>s�dan n�mnd som avses i 23 � och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot an-<br/>l�ggningsbeslut. Best�mmelserna i 15 kap. 6 � tredje stycket fastighetsbild-<br/>ningslagen skall till�mpas p� lantm�terimyndighetens beslut om debitering<br/>av kostnader f�r pr�vning av �renden om godk�nnande enligt 43 �.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1998 men till�mpas inte i de fall</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">d�r det f�rsta beslutet i �rendet har meddelats dessf�rinnan.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">J�RGEN ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft19">Fredrik Damgren<br/>(Inrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">3 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1997:616.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:378<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft20">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 30

� anl�ggningslagen

(1973:1149)

2

skall ha f�ljande lydelse.

30 �

3 I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av lantm�terimyn-

digheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut
skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut.

Mot anl�ggningsbeslut eller beslut om inst�llande av f�rr�ttning som

beg�rts av hyresg�storganisation f�r organisationen f�ra talan i likhet med
vad som g�ller f�r sak�gare.

Mot lantm�terimyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket och 33 a �

denna lag f�rs talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap. 2 �
fastighetsbildningslagen.

Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om god-

k�nnande enligt 43 � denna lag r�knas tiden f�r �verklagande fr�n dagen f�r
lantm�terimyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�nnande f�r en
s�dan n�mnd som avses i 23 � och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot an-
l�ggningsbeslut. Best�mmelserna i 15 kap. 6 � tredje stycket fastighetsbild-
ningslagen skall till�mpas p� lantm�terimyndighetens beslut om debitering
av kostnader f�r pr�vning av �renden om godk�nnande enligt 43 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1998 men till�mpas inte i de fall

d�r det f�rsta beslutet i �rendet har meddelats dessf�rinnan.

P� regeringens v�gnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

3

Senaste lydelse 1997:616.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:378
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.