SFS 1998:378 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 1998:378 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
980378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30

§ anläggningslagen

(1973:1149)

2

skall ha följande lydelse.

30 §

3 I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av lantmäterimyn-

digheten enligt denna lag äger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
motsvarande tillämpning. Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut
skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut.

Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av förrättning som

begärts av hyresgästorganisation får organisationen föra talan i likhet med
vad som gäller för sakägare.

Mot lantmäterimyndighetens beslut enligt 4 § andra stycket och 33 a §

denna lag förs talan särskilt på sätt och inom tid som anges i 15 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen.

Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i ärende om god-

kännande enligt 43 § denna lag räknas tiden för överklagande från dagen för
lantmäterimyndighetens beslut. Mot beslut om sådant godkännande får en
sådan nämnd som avses i 23 § och länsstyrelsen föra talan såsom mot an-
läggningsbeslut. Bestämmelserna i 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbild-
ningslagen skall tillämpas på lantmäterimyndighetens beslut om debitering
av kostnader för prövning av ärenden om godkännande enligt 43 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

3

Senaste lydelse 1997:616.

Svensk författningssamling

SFS 1998:378
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.