SFS 2020:368 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2020:368 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
SFS2020-368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om anläggningslagen (1973:1149)2

dels att 17 och 29 §§ och rubriken närmast före 17 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

Begäran om förrättning
17 §
3 En anläggningsfråga tas upp efter ansökan. Om det vid fastighets-
reglering har beslutats att en anläggningsfråga ska prövas enligt denna lag,
får frågan dock tas upp utan ansökan.

En anläggningsfråga får prövas gemensamt med en annan anläggnings-

fråga eller med en fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. En sådan
gemensam förrättning får åter delas upp på skilda förrättningar.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag får lantmäterimyndig-

heten besluta om prövning enligt 14 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

29 §4 Förrättningskostnaderna ska, om ett anläggningsbeslut har medde-
lats, fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen
efter vad som är skäligt.

Om en förrättning har begärts enligt 20 a § eller 25 § tredje stycket väg-

lagen (1971:948) ska den som begärt förrättningen svara för förrättnings-
kostnaderna.

Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg, ska den som begärt förrättningen svara för förrätt-
ningskostnaderna.

I övrigt tillämpas 2 kap. 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988)

på en förrättning enligt denna lag.

29 a § I fråga om möjlighet till indrivning av kostnader för registrering av
andelstal enligt 24 a § och för godkännande av en överenskommelse enligt
43 § ska 2 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:892.

4 Senaste lydelse 2012:428.

SFS

2020:368

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:368

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.