SFS 2001:389 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

010389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § anläggningslagen (1973:1149)

2

skall ha följande lydelse.

9 §

3

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller be-
stämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall anläggning
inrättas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får på begäran av lantmäterimyndigheten

medges undantag från bestämmelser som avses i andra stycket. Frågor om
undantag prövas av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal
myndighet.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas ge-

nom besvär hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

3

Senaste lydelse 1998:833.

SFS 2001:389

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.