SFS 2006:413 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2006:413 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
060413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § anläggningslagen (1973:1149)2

skall ha följande lydelse.

1 § Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera
fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem
(gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid
förrättning.

Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen

(1970:988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastig-
heter prövas av domstol eller annan myndighet, gäller inte denna lag. Den
gäller inte heller en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

SFS 2006:413

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.