SFS 2022:362 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2022:362 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
SFS2022-362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:MVVCSQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:HLIYAA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LUKQFS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 maj 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen (1973:1149)2 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 29 a, 30 och 45 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 43 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>29 a �</b>3 I fr�ga om m�jlighet till indrivning av kostnader f�r registrering <br/>av andelstal enligt 24 a � och f�r godk�nnande av en �verenskommelse <br/>enligt 43 � eller en �ndring enligt 43 a � ska 2 kap. 7 � fastighetsbildnings-<br/>lagen (1970:988) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>30 �</b>4 I fr�ga om fullf�ljd av talan mot ett beslut eller en �tg�rd av lant-<br/>m�terimyndigheten enligt denna lag ska 15 kap. fastighetsbildningslagen <br/>(1970:988) till�mpas. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska d� <br/>till�mpas p� anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett anl�ggningsbeslut eller ett beslut om att st�lla in en f�rr�ttning som </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">har beg�rts av en hyresg�storganisation f�r �verklagas av organisationen p� <br/>samma s�tt som av en sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut av lantm�terimyndigheten enligt 4 � andra stycket eller 33 a � </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">denna lag f�r �verklagas s�rskilt p� det s�tt och inom den tid som anges i <br/>15 kap. 2 � fastighetsbildningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i ett �rende om </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">godk�nnande enligt 43 eller 43 a � denna lag r�knas tiden f�r �verklagande <br/>fr�n dagen f�r lantm�terimyndighetens beslut. Ett beslut om s�dant god-<br/>k�nnande f�r �verklagas p� samma s�tt som ett anl�ggningsbeslut av den <br/>eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom plan- och bygg-<br/>nadsv�sendet och av l�nsstyrelsen. Best�mmelserna i 15 kap. 6 � tredje <br/>stycket fastighetsbildningslagen ska till�mpas p� lantm�terimyndighetens <br/>beslut om debitering av kostnader f�r pr�vning av �renden om godk�nnande <br/>enligt 43 eller 43 a �. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>43 a �</b> En samf�llighetsf�rening som f�rvaltar en gemensamhetsanl�gg-<br/>ning f�r genom ett beslut p� en f�reningsst�mma �ndra en eller flera fastig-<br/>heters andelstal f�r utf�rande eller drift av anl�ggningen. F�r beslut om en <br/>s�dan �ndring kr�vs minst tv� tredjedelar av de avgivna r�sterna. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258. <br/>2 Lagen omtryckt 1992:1148. <br/>3 Senaste lydelse 2020:368. <br/>4 Senaste lydelse 2014:207. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:362 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 10 maj 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:362 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett beslut om en �ndring f�r samma r�ttsverkan som ett beslut vid en </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rr�ttning n�r �ndringen godk�nns av lantm�terimyndigheten. Lantm�teri-<br/>myndigheten ska godk�nna �ndringen om den inte strider mot denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Kostnaderna f�r ett �rende om godk�nnande ska f�rdelas mellan �garna </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av fastigheterna i samf�llighetsf�reningen efter vad som �r sk�ligt. I �vrigt <br/>ska 2 kap. 6 � fastighetsbildningslagen (1970:988) till�mpas p� kostnaderna. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>45 �</b>5 En uppgift om f�rdelning enligt 42 �, om anslutning enligt 42 a � <br/>och om godk�nnande enligt 43 eller 43 a � ska f�ras in i fastighetsregistrets <br/>allm�nna del snarast m�jligt sedan f�rdelningen, anslutningen eller god-<br/>k�nnandet har f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Anna-Karin Berglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2000:240. </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149)

Utf�rdad den 5 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om anl�ggningslagen (1973:1149)2

dels att 29 a, 30 och 45 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 43 a �, av f�ljande lydelse.

29 a �3 I fr�ga om m�jlighet till indrivning av kostnader f�r registrering
av andelstal enligt 24 a � och f�r godk�nnande av en �verenskommelse
enligt 43 � eller en �ndring enligt 43 a � ska 2 kap. 7 � fastighetsbildnings-
lagen (1970:988) till�mpas.

30 �4 I fr�ga om fullf�ljd av talan mot ett beslut eller en �tg�rd av lant-
m�terimyndigheten enligt denna lag ska 15 kap. fastighetsbildningslagen
(1970:988) till�mpas. Best�mmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska d�
till�mpas p� anl�ggningsbeslut.

Ett anl�ggningsbeslut eller ett beslut om att st�lla in en f�rr�ttning som

har beg�rts av en hyresg�storganisation f�r �verklagas av organisationen p�
samma s�tt som av en sak�gare.

Ett beslut av lantm�terimyndigheten enligt 4 � andra stycket eller 33 a �

denna lag f�r �verklagas s�rskilt p� det s�tt och inom den tid som anges i
15 kap. 2 � fastighetsbildningslagen.

Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i ett �rende om

godk�nnande enligt 43 eller 43 a � denna lag r�knas tiden f�r �verklagande
fr�n dagen f�r lantm�terimyndighetens beslut. Ett beslut om s�dant god-
k�nnande f�r �verklagas p� samma s�tt som ett anl�ggningsbeslut av den
eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom plan- och bygg-
nadsv�sendet och av l�nsstyrelsen. Best�mmelserna i 15 kap. 6 � tredje
stycket fastighetsbildningslagen ska till�mpas p� lantm�terimyndighetens
beslut om debitering av kostnader f�r pr�vning av �renden om godk�nnande
enligt 43 eller 43 a �.

43 a � En samf�llighetsf�rening som f�rvaltar en gemensamhetsanl�gg-
ning f�r genom ett beslut p� en f�reningsst�mma �ndra en eller flera fastig-
heters andelstal f�r utf�rande eller drift av anl�ggningen. F�r beslut om en
s�dan �ndring kr�vs minst tv� tredjedelar av de avgivna r�sterna.

1 Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258.
2 Lagen omtryckt 1992:1148.
3 Senaste lydelse 2020:368.
4 Senaste lydelse 2014:207.

SFS

2022:362

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

SFS

2022:362

2

Ett beslut om en �ndring f�r samma r�ttsverkan som ett beslut vid en

f�rr�ttning n�r �ndringen godk�nns av lantm�terimyndigheten. Lantm�teri-
myndigheten ska godk�nna �ndringen om den inte strider mot denna lag.

Kostnaderna f�r ett �rende om godk�nnande ska f�rdelas mellan �garna

av fastigheterna i samf�llighetsf�reningen efter vad som �r sk�ligt. I �vrigt
ska 2 kap. 6 � fastighetsbildningslagen (1970:988) till�mpas p� kostnaderna.

45 �5 En uppgift om f�rdelning enligt 42 �, om anslutning enligt 42 a �
och om godk�nnande enligt 43 eller 43 a � ska f�ras in i fastighetsregistrets
allm�nna del snarast m�jligt sedan f�rdelningen, anslutningen eller god-
k�nnandet har f�tt laga kraft.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anna-Karin Berglund
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:240.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.