SFS 2022:362 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2022:362 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
SFS2022-362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Utfärdad den 5 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om anläggningslagen (1973:1149)2

dels att 29 a, 30 och 45 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande lydelse.

29 a §3 I fråga om möjlighet till indrivning av kostnader för registrering
av andelstal enligt 24 a § och för godkännande av en överenskommelse
enligt 43 § eller en ändring enligt 43 a § ska 2 kap. 7 § fastighetsbildnings-
lagen (1970:988) tillämpas.

30 §4 I fråga om fullföljd av talan mot ett beslut eller en åtgärd av lant-
mäterimyndigheten enligt denna lag ska 15 kap. fastighetsbildningslagen
(1970:988) tillämpas. Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska då
tillämpas på anläggningsbeslut.

Ett anläggningsbeslut eller ett beslut om att ställa in en förrättning som

har begärts av en hyresgästorganisation får överklagas av organisationen på
samma sätt som av en sakägare.

Ett beslut av lantmäterimyndigheten enligt 4 § andra stycket eller 33 a §

denna lag får överklagas särskilt på det sätt och inom den tid som anges i
15 kap. 2 § fastighetsbildningslagen.

Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i ett ärende om

godkännande enligt 43 eller 43 a § denna lag räknas tiden för överklagande
från dagen för lantmäterimyndighetens beslut. Ett beslut om sådant god-
kännande får överklagas på samma sätt som ett anläggningsbeslut av den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och bygg-
nadsväsendet och av länsstyrelsen. Bestämmelserna i 15 kap. 6 § tredje
stycket fastighetsbildningslagen ska tillämpas på lantmäterimyndighetens
beslut om debitering av kostnader för prövning av ärenden om godkännande
enligt 43 eller 43 a §.

43 a § En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanlägg-
ning får genom ett beslut på en föreningsstämma ändra en eller flera fastig-
heters andelstal för utförande eller drift av anläggningen. För beslut om en
sådan ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

1 Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258.
2 Lagen omtryckt 1992:1148.
3 Senaste lydelse 2020:368.
4 Senaste lydelse 2014:207.

SFS

2022:362

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

SFS

2022:362

2

Ett beslut om en ändring får samma rättsverkan som ett beslut vid en

förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten. Lantmäteri-
myndigheten ska godkänna ändringen om den inte strider mot denna lag.

Kostnaderna för ett ärende om godkännande ska fördelas mellan ägarna

av fastigheterna i samfällighetsföreningen efter vad som är skäligt. I övrigt
ska 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas på kostnaderna.

45 §5 En uppgift om fördelning enligt 42 §, om anslutning enligt 42 a §
och om godkännande enligt 43 eller 43 a § ska föras in i fastighetsregistrets
allmänna del snarast möjligt sedan fördelningen, anslutningen eller god-
kännandet har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna-Karin Berglund
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:240.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.