SFS 2001:892 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

010892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)

2

dels

att 13, 16, 17 och 24 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 a och 35 a §§, och

närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Överföring av fastighetstillbehör

12 a §

Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra

anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och in-
går i gemensamhetsanläggningen, skall överföras till och vara samfällda för
de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För ett sådant beslut
krävs att åtgärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att
fördelarna av åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den
medför.

13 §

I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åt-

gärd enligt 12

a

§ gäller 5

kap.

10–12

§§ fastighetsbildningslagen

(1970:988). Därvid skall inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv
som avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.

16 §

Avsteg får göras från

1. 5 §, om ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen medger

det,

2. 8 § såvitt den innebär skydd för enskilt intresse, 12 § första stycket eller

13 §, om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger det,

3. 12 a § andra meningen, om anläggningens ägare medger det,
4. 15 §, om det medges av fastighetsägare som åläggs större bidrags-

skyldighet än som annars skulle ha gällt och avvikelsen från bestämmelsen
inte sker i otillbörligt syfte.

Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 eller 15 § med stöd av äga-

rens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Be-
sväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivan-
den från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken

1

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

SFS 2001:892

Utkom från trycket
den 7 december 2001

2

SFS 2001:883–936

background image

2

SFS 2001:892

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare behövs ej, om anlägg-
ningens inrättande är väsentligen utan betydelse för honom.

17 §

Anläggningsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsreglering

förordnats att anläggningsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan dock
upptagas utan ansökan.

Anläggningsfråga får prövas gemensamt med annan anläggningsfråga el-

ler med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. Sådan gemensam för-
rättning får åter delas upp på skilda förrättningar.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag, får lantmäterimyndig-

heten förordna om prövning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

24 §

3

Om det inte finns något hinder mot att inrätta gemensamhetsanlägg-

ningen, skall lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut.

I ett anläggningsbeslut anges
1. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga

beskaffenhet i övrigt,

2. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen,
3. utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen,
4. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
5. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt

12 a §,

6. tiden för gemensamhetsanläggningens bestånd, om en sådan bör be-

stämmas,

7. den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd,
8. behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utfö-

rande.

I anläggningsbeslutet får också anges de i gemensamhetsanläggningen

deltagande fastigheternas andelstal i fråga om kostnaderna för anläggning-
ens utförande och drift.

Prövas anläggningsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en

förrättning, får anläggningsbeslutet upptagas i fastighetsbildningsbeslutet.

35 a §

En fråga om överföring av byggnader eller andra anläggningar en-

ligt 12 a § får prövas vid en ny förrättning även om villkoren i 35 § första
stycket inte är uppfyllda.

Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening,

företräder föreningen delägarna vid den nya förrättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1995:1405.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.