SFS 2010:820 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

100820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § anläggningslagen (1973:1149)2

ska ha följande lydelse.

13 §

3

I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller

åtgärd enligt 12 a § gäller 5

kap.

10–12 §§ fastighetsbildningslagen

(1970:988). Därvid ska inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som
avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.

I fråga om en ansökan om förrättning som har gjorts före den 1 augusti

2010 eller ett sådant förordnande som avses i 17 § första stycket som har
meddelats dessförinnan, ska hänvisningen i första stycket till fastighets-
bildningslagen samt hänvisningarna i 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen
till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid utgången av
juli 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:892.

SFS 2010:820

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.